• Informácie pre maturantov

    • Maturita 2021

      

     Všetky potrebné termíny a informácie o maturitách nájdete v rozhodnutí ministra školstva zo dňa 22.3.2021:

     Rozhodnutie_MS.pdf

      

     V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

     Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

     • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
     • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 

      

     Čo je Písomná forma internej časti maturitnej skúšky

     (PFIČ SJL, PFIČ ANJ) ?

     Charakteristika písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo SJL

     Cieľ

      

     Preveriť schopnosť žiaka písať samostatne, žánrovo, štylisticky a gramaticky adekvátne, jasne, zrozumiteľne, tvorivo a na primeranej úrovni podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy.

     Čas

     150 minút

     Počet úloh

     Výber 1 spomedzi štyroch tém/žánrov zadaných na základe cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy. Žánre v SJL: úvaha, rozprávanie, umelecký opis, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, výklad, diskusný príspevok, slávnostný prejav.

     Testované zručnosti

     Formálne členenie písomného prejavu, dodržanie témy, používanie primeraných gramatických štruktúr, rozsah slovnej zásoby, kompozícia, štylizácia a pravopis.

     Testová úloha

     Riadené písanie na základe slovného, vizuálneho alebo sluchového podnetu.

     Rozsah

     1,5 až 3 strany.

     Kritériá hodnotenia

     Pozri: Pokyny na hodnotenie PFIČ MS a Kritériá na hodnotenie PFIČ MS z vyučovacích jazykov.

      

     Charakteristika písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, úroveň B2

     Cieľ

     Preveriť schopnosť žiaka písať samostatne, žánrovo, štylisticky a gramaticky adekvátne, jasne, zrozumiteľne a na primeranej úrovni podľa cieľových požiadaviek daného cudzieho jazyka.

     Čas

     60 minút.

     Počet úloh

     Jedna úloha, tematicky zadaná na základe cieľových požiadaviek daného cudzieho jazyka.

     Testované zručnosti

     Dodržanie obsahu, používanie primeraných jazykových štruktúr, rozsah slovnej zásoby, kompozícia a štylizácia, formálne členenie písomného prejavu, pravopis

     Testová úloha

     Riadené písanie na základe slovného podnetu. Úloha so štrukturalizovaným zadaním (3 – 5 bodov).

     Rozsah

     200 – 220 slov (minimálny počet slov: 120).

     Kritériá hodnotenia

     Pozri Pokyny na hodnotenie PFIČ MS z cudzích jazykov.

      

     Prezentácia:  Maturita_2020-21.pptx

     Vysoké školy

     Každý rok pomáhame študentom s výberom vysokej školy prostredníctvom Portálu vysokých
     škôl na adrese www.portalvs.sk.

     I keď určite poznáte PortálVŠ, uvádzame zhrnutie jeho najväčších výhod pre záujemcov
     o vysokoškolské štúdium. Ide najmä o:
     -       informácie o prijímacom konaní na všetkých vysokých školách z jedného miesta,
     -       aktuality, z ktorých sa dozviete, čo zaujímavé sa uskutočnilo alebo ešte len uskutoční na
     vysokých školách    (https://www.portalvs.sk/sk/aktuality),
     -       kalendár podujatí, v ktorom nájdete, kedy sa na Vami vybraných vysokých školách
     konajú Dni otvorených dverí (https://www.portalvs.sk/sk/kalendar),
     -       centrálnu elektronickú prihlášku (www.prihlaskavs.sk), prostredníctvom ktorej si môže
     záujemca o vysokoškolské štúdium podať prihlášku na viacero vysokých škôl bez nutnosti
     ďalšej registrácie  a niekoľkonásobného vypĺňania rovnakých údajov,
     -       poskytovanie veľkej podpory používateľov – poskytujeme pomoc telefonicky, e-mailom,
     chatom, osobne; pomôžeme vám vyhľadať informácie, kontakty; je pre vás pripravený aj
     chatbot, zoznámte sa s ním.

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •