Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
Adresa školyHviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Telefón033/5514 605
E-mailsekretariat@gamtt.sk
WWW stránkagamtt.edupage.org
ZriaďovateľRímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, Bratislava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jana Kuracinová  kuracinova@gamtt.sk
zástupca riaditeľaMgr. Marta Vozárová  vozarova@gamtt.sk
zástupca riaditeľaMgr. Katarína Tomašovičová  tomasovicova@gamtt.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaRNDr. Eva Baranovičová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Ivana Šimončičová 
   
ostatní zamestnanciIng. Katarína Chovancová 
zástupcovia rodičovIng. Ľuboš Bínovský 
 MUDr. Klaudia Drdúlová 
 Ing. Pavol Tomašovič 
zástupca zriaďovateľaIng. Peter Štroncer 
 PaedDr. Alena Grausová (sr. Pia OSU ) 
  Mgr. Eva Šaradinová ( sr. Šimona OSU) 
 Ing. Jozef Alchus 
zástupca študentovNina Gelnárová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK slovenský jazyk a literatúraMgr. Štefánia NádaskáSJL 
PK anglický jazykMgr. Daniel MiklošovičANJ 
PK nemecký jazykMgr. Zuzana AlchusováNEJ 
PK francúzsky jazykMgr. Martina VranikovičováFRJ 
PK matematikaRNDr. Zuzana KoricinováMAT 
PK informatikaIng. Monika MasarikováINF 
PK fyzikaRNDr. Karol RafayFYZ 
PK chémiaIng. Eva ŽatkulákováCHE 
PK biológiaMgr. Ivana ŠimončičováBIO 
PK dejepisMgr. Miriam ValáškováDEJ 
PK občianska náukaMgr. Marta VozárováOBN 
PK umenie a kultúraMgr. Katarína TomašovičováUKL, VYV, HUV 
PK katolícke náboženstvoMgr. Elena Potočárová (sr. Zdislava, OSU)KNB 
PK telesná a športová výchovaMgr. Martin KatuninecTSV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 427

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma A20 
Sekunda A32 
Tercia A30 
Kvarta A27 
Kvinta A24 
Sexta A19 
Septima A24 
Oktáva A23 
I.A32 
I.B33 
II.A32 
II.B31 
III.A24 
III.B21 
IV.A28 
IV.B27 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 4.roč
prihlásení57105
prijatí2454

·         4-ročná forma štúdia

4-ročná forma štúdia

Termíny

Počet žiakov

Spolu

Počet prihlášok

1. termín

53

105

2. termín

52

Prijatí bez PS

1. termín

6

20

2. termín

13

Nezúčastnili sa PS

1. termín

1

5

2. termín

4

Zúčastnili sa PS

1. termín 13.5.2019

46

80

2. termín 16.5.2019

34

            Prijímaciu skúšku tvoril test zo slovenského jazyka a literatúry. Tvorili ho úlohy s výberom odpovede (16/18)  a úlohy s krátkou odpoveďou (11/10), celkovo 27/28 úloh. Test bol hodnotený percentom úspešnosti, ktoré sa vyjadrilo v bodoch (100% = 100 bodov). Priemerné percento úspešnosti všetkých uchádzačov bolo 80%. (1. termín 81%, 2. termín 78%). Pre porovnanie - percento úspešnosti všetkých uchádzačov z SJL na T9 bolo 77,6% (1. termín 78%, 2. termín 77%).

Test z matematiky obsahoval 15 úloh. Tvorili ho úlohy s výberom odpovede (10) a úlohy s krátkou odpoveďou (15), spolu 25 úloh. Na postup riešenia sa neprihliadalo, len na výsledok. Test bol hodnotený percentom úspešnosti, ktoré sa vyjadrilo v bodoch (100% = 100 bodov). Priemerné percento úspešnosti všetkých uchádzačov bolo 60%. (1. termín 58%, 2. termín 62%). Pre porovnanie - percento úspešnosti všetkých uchádzačov z matematiky na T9 bolo 82% (1. termín 80%, 2. termín 84%).

            Na základe kritérií, uchádzači vykonali úspešne prijímaciu skúšku, ak dosiahli spolu z oboch predmetov minimálne 40 bodov. Tomuto kritériu vyhoveli všetci uchádzači.

            Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, v počte 80, boli zoradení podľa celkového počtu získaných bodov. Na zápis bolo pozvaných 47 uchádzačov. 7 uchádzačov bolo prijatých a zapísaných bez PS.

Stav k 15.9.2019: študujúcich 54 študentov

·         8-ročná forma štúdia

8-ročná forma štúdia

Termíny

Počet žiakov

Spolu

Počet prihlášok

1. termín

47

57

2. termín

10

Nezúčastnili sa PS

1. termín

0

0

2. termín

0

Zúčastnili sa PS

1. termín 13.5.2019

47

57

2. termín 16.5.2019

10

Prijímaciu skúšku tvoril test zo slovenského jazyka a literatúry, ktorý dodala externá firma. Tvorilo ho 25 úloh s výberom odpovede (15 úloh s jednou správnou odpoveďou, 10 úloh s viacerými správnymi odpoveďami) a 10 úloh s krátkou odpoveďou, celkovo 35 úloh. Maximálny počet bodov za test bol 100 bodov. Priemerné percento úspešnosti bolo 57% (1. termín 55%, 2. termín 65%). Kritériu získať z testu minimálne 25 bodov vyhoveli všetci uchádzači.

Test z matematiky, taktiež dodaný externou firmou, obsahoval 20 úloh. Tvorilo ho 14 úloh z výberom odpovede (7 úloh z jednou správnou odpoveďou a 7 úloh z viacerými správnymi odpoveďami) a 6 úloh s krátkou odpoveďou, z toho 1 konštrukčná úloha. Maximálny počet bodov za test bol 100 bodov. Priemerné percento úspešnosti všetkých uchádzačov bolo 52% (1. termín 50%, 2. termín 61%). Kritériu získať z testu minimálne 25 bodov nevyhoveli 4 uchádzači.

Test z náboženstva obsahoval 8/9 úloh (5/6 úloh s výberom odpovede, 3/3 úlohy s krátkou odpoveďou). Celkový počet bodov, ktorý mohol uchádzač získať bolo 20 bodov. Priemerný počet získaných bodov z testu z náboženstva bol 14 bodov (1. termín 15 bodov, 2. termín 11 bodov), čo predstavuje 70% (1. termín 75%, 2. termín 55%).

Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, v počte 53, boli zoradení podľa celkového počtu získaných bodov. Na zápis bolo pozvaných 24 uchádzačov.

Stav k 15.9.2019: študujúcich 24 študentov

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBEIBIOBCLCTODEJFIGFRJFYZGEGHUVCHECMXCHPINB
Príma A1,1 1,15  1,25   1,051    
Sekunda A1,34 1,44  1,06 1,251,411,16     
Tercia A1,37 1,13  1,17 1,11,471,07 1,37   
Kvarta A1,41 1,3  1  1,561,15 1,37   
Kvinta A1,46 1,42  2,04 1,141,631,29 2,21   
Sexta A1,81 1,94  2,18  1,811,13 2,63   
Septima A1,4311,431,5712,391,14 1,57  2,041,51,25 
Oktáva A1,57      1,29       
I.A1,71 1,97  1,68 1,22,261,87 2,71   
I.B2,06 1,73  1,82  21,79 2,64   
II.A1,88 1,88  2,06 1,562,131,5 2,34   
II.B2,58 2,39  1,58  2,451,74 3,06   
III.A1,7511,541,671211,081,71  2,082,141,71 
III.B1,95 1,33212,4311,362  1,91,51,5 
IV.A2,43      1,53       
IV.B2,11              

TriedaINFKNBKAJKNJKFJMATNEJOBNRPPSEBSEDSEFSEGSECSEN
Príma A11   1,251,31,05       
Sekunda A11   1,471,751,09       
Tercia A11   1,531,551,17       
Kvarta A11   1,561,631       
Kvinta A11,08   2,211,35        
Sexta A11,29   2,442,062,12       
Septima A 1 1 1,961,651,571,09 121  
Oktáva A 11,3821 2,21  1,27 2,6721,51
I.A1,061   2,451,82        
I.B11,06   2,452,09        
II.A1,061,03   2,411,931,41       
II.B1,11   2,942,232,13       
III.A 1 1121,821,831,17 1 1,14  
III.B 1,05 212,1921,861 1,61,331  
IV.A 1,252,041,751 2,09  22,25 1,9311
IV.B 11,961,5  2,11  212,51,641,672

TriedaSEMSUKESISJLSPSSPRSZPTAHTSVUKLVYV
Príma A   1,15 1  1 1
Sekunda A   1,5 1  1 1
Tercia A   1,4 1  1  
Kvarta A   1,56 1  1  
Kvinta A   1,38 1  11 
Sexta A   2 1  11,06 
Septima A2,22  1,521,8611,5711  
Oktáva A221,811,862,671  1  
I.A   1,74 1  11,32 
I.B   1,52 1  11,21 
II.A   1,56 1  11,06 
II.B   2,29 1  11,32 
III.A1,751 21,5711,5811  
III.B2,291 1,431,5121,51  
IV.A1,671,52,182,183,631  1  
IV.B2,332,381,521,672,331  1  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma A20200002000
Sekunda A32284000000
Tercia A30255000000
Kvarta A27232201000
Kvinta A24147300000
Sexta A1963802000
Septima A24108501000
Oktáva A23811300000
I.A32816701000
I.B331213710000
II.A32167900000
II.B313121600000
III.A24712500000
III.B21610500000
IV.A28791200000
IV.B271010700000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma A20161273,27161273,2700,00
Sekunda A32277186,59277186,5900,00
Tercia A30239079,67239079,6700,00
Kvarta A27275998,54275498,3650,18
Kvinta A243096129,003096129,0000,00
Sexta A191968106,811968106,8100,00
Septima A242795116,462795116,4600,00
Oktáva A232910132,272908132,1820,09
I.A323479108,723479108,7200,00
I.B334302130,364302130,3600,00
II.A323671114,723671114,7200,00
II.B313685118,873679118,6860,19
III.A242662110,922662110,9200,00
III.B212808133,712808133,7100,00
IV.A283485124,463485124,4600,00
IV.B273332123,413332123,4100,00

Výsledky externých meraní

Testovanie 9úspešnosťpercentil
SJL84,498,6
MAT89,198,3

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB277(30/47)58,98%7468,65%7430291711,8677
Biológia 27(6/21)    2061 1,3027
Dejepis 5(4/1)    221 1,805
Francúzsky jazykB14(0/4)    4   1,004
Francúzsky jazykB23(2/1)86,70%195,00%13   1,003
Fyzika 7(6/1)    4 122,147
Geografia 31(8/23)    2731 1,1631
Chémia 15(4/11)    681 1,6715
Informatika 10(6/4)    91  1,1010
Katolícke náboženstvo 1(0/1)    1   1,001
Matematika 18(11/7)58,52%18  86221,8918
Nemecký jazykB17(4/3)1,00%1  61  1,147
Občianska náuka 14(5/9)    491 1,7914
Slovenský jazyk a literatúra 77(30/47)67,07%7778,04%7745248 1,5277
Umenie a kultúra 12(4/8)    111  1,0812

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odbor
Príma A7902 J gymnázium
Sekunda A7902 J gymnázium
Tercia A7902 J gymnázium
Kvarta A7902 J gymnázium
Kvinta A7902 J gymnázium
Sexta A7902 J gymnázium
Septima A7902 J gymnázium
Oktáva A7902 5 gymnázium
I.A7902 J gymnázium
I.B7902 J gymnázium
II.A7902 J gymnázium
II.B7902 J gymnázium
III.A7902 J gymnázium
III.B7902 J gymnázium
IV.A7902 J gymnázium
IV.B7902 J gymnázium

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Cvičenia z matematiky1. ročník, kvinta12

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce hodiny (disponibilné hodiny) sme poušili na posilnenie hodinovej dotácie jednotlivých predmetov ako aj na nové predmety (semináre), ktoré si žiaci volia v 3. a 4. ročníku. Bližšie informácie sú v učebnom pláne, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP281727,3217
DPP815,911
Spolu361833,2318
Z toho:    
Znížený úväzok522,241
ZPS2323
Na dohodu0200,2

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03636

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
Príma Ahudobná výchova2
Príma Avýtvarná výchova1
Sekunda Avýtvarná výchova1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška11
2.kvalifikačná skúška14
inovačné štúdium6
aktualizačné13 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

 

meno

trieda

najvyššie úspešné kolo

kategória

miesto

Hviezdoslavov Kubín

Nina Gelnárová

II.A

celoslovenské

IV.próza

2.

Hollého pamätník

Noemi Novotná

S.A

obvodné

III.poézia

2.

Soňa Babirátová

T.A

obvodné

III. poézia

1.

Matúš Gálik

T.A

obvodné

III. próza

1.

Olympiáda zo SJL

Ján Lehen

III.A

celoslovenské

A

5.

Sebastián Oláh

II.B

krajské

B

3.

Olympiáda v anglickom jazyku

Zuzana Reiffersová

K.A

okresné

1B

2.

Adam Novák

Q.A

okresné

2A

2.

Peter Piňos

IV.B

okresné

2B

2.

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Laura Marková

S.A

celoslovenské

1A

4.

Martin Marioth

T.A

celoslovenské

1C

3.

Gabriela Krivosudská

T.A

krajské

1B

3.

Matúš Dubovský

II.A

krajské

2A

2.,ÚR

Anna Valentová

Ok.A

krajské

2B

2.,ÚR

Gabriel Fraňo

Q.A

krajské

2C

3.,ÚR

MATBOJ

Ondrej Haršány, Jakub Hittrich, Eliška Gašpárková, Marek Richnák

S.A

krajské

7.ročník

1.

Marcel Farbula, Dominik Hanzel, Dominik Jindra a Jakub Pollák

P.A

krajské

6.ročník

2.

Pytagoriáda

Ondrej Haršány

S.A

okresné

 

1.

Matematická olympiáda

Marcel Farbula

P.A

okresné

Z6

2.

Ondrej Haršány

S.A

okresné

Z7

2.

Adam Bardiovský

T.A

okresné

Z8

2.

Žofia Chrvalová

K.A

okresné

Z9

11.

Benjamín Chrvala

Q.A

krajské

C

2., ÚR

Michal Šrank

I.A

krajské

C

3., ÚR

Katarína Královičová

III.A

krajské

A

11.

MAT - X

Diana Cáková, Žofia Chrvalová, Martin Ušák, Juraj Heriban

K.A

celoslovenské

 

49.(z 316)

Matematický klokan

Ondrej Haršány

S.A

celoslovenské

 

100% úspešnosť

Náboj Junior

Diana Cáková, Žofia Chrvalová, Martin Ušák, Juraj Heriban

K.A

okresné

 

2.

Náboj Senior

Sabína Samporová, Samuel Bubán, Eduard Ruisl, Jozef koricina, Andrej Genčúr

Ok.A,Ok.A,IV.A,IV.A, Sp.A

celoslovenské

 

35.

ZENIT v programovaní

Eduard Ruisl

IV.A

krajské

A

1.

Samuel Bubán

Ok.A

krajské

A

2.

Marek Geleta

Q.A

krajské

B

3.

iBobor

Žofia Chrvalová

K.A

celoslovenské

kadet

1.

Jakub Hečko

K.A

celoslovenské

kadet

1.

Daniel Sagan

Q.A

celoslovenské

junior

1.

SOČ

Timea Ručková

III.A

krajské

biológia

4.-9.

AVAMET

Timea Ručková

III.A

celoslovenské

 

účasť

Biologická olympiáda

Michal Bardiovský

Ok.A

krajské

A teor.-prakt. časť

7., ÚR 

Timea Ručková

III.A

celoslovenské

A projekt

2.

Simona Bučková

T.A

krajské

C

8., ÚR

Žofia Chrvalová

K.A

okresné

C

6., ÚR

Martin Barczay

S.A

okresné

D

3., ÚR

Jakub Chorvatovič

P.A

okresné

D

7., ÚR 

Chemická olympiáda

Zuzana Reiffersová

K.A

okresné

D

1., ÚR

Žofia Chrvalová

K.A

okresné

D

5., ÚR

Plachetková Lívia

I.A

krajské

C

7., ÚR

Klásek Timotej

Q.A

krajské

C

12., ÚR

Nemček Miloš

I.A

krajské

C

13., ÚR

Radosová Ivana

Q.A

krajské

C

15., ÚR

Veronika Hirnerová

II.A

krajské

B

11.

Tomáš Galo

Sp.A

krajské

A

4.

Lucia Smolková

Sp.A

krajské

A

8.

Geografická olympiáda

Ján Jurík

S.A

krajské

F

1.

Katarína Kršáková

S.A

okresné

F

7.

Žofia Chrvalová

K.A

krajské

E

3.

Matúš Kúdela

K.A

okresné

E

6.

Terézia Očenášová

K.A

okresné

E

8.

Mladý Európan

Filip Bachratý, Adam Baláž, Patrik Borovský

II.B

krajské

 

3.

Digitálny Mladý Európan

Filip Bachratý,Barbora Hrdličková, Šimon Podešva, Patrik Borovský

II.A, III.B, Sp.A, II.A

krajské

 

2., postup na celoslovenské kolo

Digitálny Mladý Európan

Barbora Hrdličková

III.B

celoslovenské

 

1.,  návšteva Bruselu

Šimon Podešva

Sp.A

celoslovenské

 

2., návšteva Bruselu

Olympiáda ľudských práv

Filip Bachratý

II.B

celoslovenské

 

1.miesto v písaní úvahy, cena verejnej ochrankyne práv 

Biblická olympiáda

Adriana Hudcovičová, Dorota Anna Kohutiarová, Jakub Kohutiar

Q.A, II.A, Sp.A

dekanátne

1.

Dominik Jindra, Michal Marek, Anna Kňažková

P.A, S.A, T.A

dekanátne

2.

Majstrovstvá Trnavského  okresu

Marek Kročka

Q.A

okresné

SŠ beh na 110 m cez prekážky

1. miesto

Marek Kročka

Q.A

okresné

SŠ beh na 200 m

3. miesto

GAM

 

okresné

SŠ štafeta 4x100 m

1. miesto

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V dňoch 6. a 7. 12. 2018 sa na našom gymnáziu rozbehol jedinečný projekt pomoci iným pod názvom SERVIAM, čo znamená slúžim. Viac ako 400 študentov bolo v službách domovov sociálnych služieb, mentálne handicapovaných ľudí, ľudí bez domova, charitných domovoch, zbierali peniaze pre Trnavskú arcidiecéznu charitu, pracovali v sieti pomoci, kde rozdeľovali potraviny pre chudobných, v dielničke, kde vyrábali výrobky určené na podporu diel charity, ako aj háčkovali chobotničky, ktoré pomáhajú predčasne narodeným deťom alebo viaceré skupinky študentov v sprievode opatrovateliek navštívili chorých v ich domoch. Spoločne pomáhali na 22 rôznych miestach v Trnave a blízkom okolí (Hlohovec, Veľké Kostoľany, Suchá nad Parnou, Cífer, Šelpice).

Informácie o tejto aktivite boli prezentované v médiách TV Lux, Slovenský rozhlas.

So žiakmi 3.A, 3.B a Sp.A som sa 5.4. 2019 dohodol, že v rámci pôstneho sebazáporu pôjdeme tak ako minulý rok, vyzbierať odpadky na dvoch frekventovaných častiach nášho mesta, teda na pešej zóne a v promenáde. Tým, že nás bolo okolo 70, mohli sme vytvoriť rojnicu a mohli zbierať tak ako ešte nikto nikdy nezbieral, tzv. technológiou kombajnového vysávania (ako sme si ju súkromne nazvali).

Prekvapilo ma, že niektoré dievčatá, ktoré sa radi pekne obliekajú, nemali problém zbierať aj tie najhoršie odpadky. Rovnako bolo zaujímavé sledovať ako sme na lavičkách obchádzali ľudí, ktorí fajčili, alebo lízali zmrzlinu, alebo sa chystal piť čučo a my sme pod nimi a okolo nich poctivo zbierali odpad. Myslím, že tento obraz mohol najviac pomôcť našej pokore lebo sme zbierali nami nespôsobený odpad. Najväčšou odmenou mi ale bolo, keď sme večer s našimi veriacimi prechádzali promenádou s modlitbou ruženca, ako mi viacerí z nich povedali: "Čistejšiu promenádu sme ešte nevideli". "Sapienti sat."

Mnohé metropoly sveta majú bežne na svojich námestiach živé sochy. Trnava je jedinečná v tom, že na jej námestí ožili obrazy. Túto jedinečnú živú galériu urobili študenti seminára umenia a kultúry spolu so svojím učiteľom (máj 2019).

Duchovné aktivity

aktivita

termín

triedy

poznámka

školská sv. omša

každá streda

určené pre všetkých študentov

 

modlitba desiatku sv. ruženca

každý utorok

určené pre všetkých študentov

 

Víkendovka I.A, I.B

5.-7.10.2018

I.A, I.B

 

77 minút  (chvály, svedectvá)

každú stredu

určené pre všetkých študentov

 

Púť po stopách sv. Angely

12.-18.5.2019

určené pre malé gymnázium

 

Vianočná duchovná obnova SERVIAM

6.-7.12. 2018

určené pre všetkých študentov

Pomoc v rôznych zariadeniach trnavského regiónu.

Radostný týždeň

28.-31.1.2019

určené pre všetkých študentov

 

Pôstna duchovná obnova

15.4.2019

určené pre všetkých študentov

Prednášky na vybrané témy.

Čistíme Trnavu SERVIAM

5.4.2019

III.A, III.B, Sp.A

 

Tiché nesenie kríža

Veľký týždeň

III.A, III.B, Sp.A

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

aktivita

termín

triedy

poznámka

Autorské čítanie a beseda so spisovateľmi združenými v Slovenskom centre PEN

18.9.2018

vybraní študenti

 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

22.10.2018

P.A, S.A

akcia ku Dňu knižníc

A Slovo bolo u Boha

11.12.2018

PK SJL

Naše gymnázium je organizátorom krajského kola tejto súťaže.

 

Francúzsky jazyk

aktivita

termín

triedy

poznámka

návšteva študentov z Francúzska

1.-3.4. 2019

vybraní študenti

 

Skúška DELF scolaire B1 

12.12.2018

vybraní študenti

 

 

Nemecký jazyk

aktivita

termín

triedy

poznámka

Prehliadka Viedne

7.11.2018

Sx.A, TAH, KNJ

Spätosť Viedne s dejinami Slovákov

Prehliadka Viedne

11.12.2018

I.A, I.B, Q.A

Viedeň a príroda

Beseda s germanistom

30.11.2018

 

doc. Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky na FF UK v Bratislave

 

 

Informatika

aktivita

termín

triedy

poznámka

Rovesnícke vzdelávanie

11.4.2019

S.A

Práca s programom SCRACH

Prednáška Cyber Security

15.2.2019

vybraní študenti

Platform Security Engineer @ Kiwi.com

Ako zažiariť s prezentáciou v škole

19.11.2018

I.B

workshop

Týždeň vedy

7.11.2018

vybraní študenti

Svet vedy na UCM v Trnave a v Špačinciach

informatické sústredenie K-SCUK

9.-16.9.2018

vybraní študenti

Fakulta informatiky MU v Brne

 

Fyzika

aktivita

termín

triedy

poznámka

Týždeň vedy

7.12.2018

vybraní študenti

Svet vedy na UCM v Trnave a v Špačinciach

Atlantis center Levice

18.10.2018

P.A, S.A

 

Noc výskumníkov

28.9.2018

vybraní študenti

 

 

Biológia

aktivita

termín

triedy

poznámka

Týždeň vedy

7.12.2018

vybraní študenti

 

Onkologické dielne

 

 

 

 

Chémia

aktivita

termín

triedy

poznámka

Týždeň vedy

7.12.2018

vybraní študenti

 

 

Geografia

aktivita

termín

triedy

poznámka

VIDA! Centrum Brno

24.9., 18.10., 24.10. 2018

I.A, I.B, T.A, K.A

 

 

Občianska náuka

aktivita

termín

triedy

poznámka

Beseda s Mgr. J. Štofejom

21.2.2019

SPS

Centrum Coburgovo n.o.

Návšteva NR SR

31.1.2019

SPS

 

Beseda s Andreou Čapkovičovou

20.12.2018

SPS

Absolventka pracujúca pri Európskej komisii

Tento raz idem voliť

priebežne

určené pre všetkých študentov

Cyklus prednášok a aktivít študenta Šimona Podešvu k eurovoľbám.

Účasť na plenárnom zasadaní EP v Štrasburgu

10.9.-13.9. 2018

Šimon Podešva

 

Simulované študentské voľby

20.3. a 15.2.2019 –prezidentské

3.5.2019 - eurovoľby

určené pre všetkých študentov od 15 rokov

 

Create & Control

celoročne

vybraní študenti

Celoročná súťaž – vytvorenie fiktívnej krajiny a riešenie problémov.

 

Umenie a kultúra

aktivita

termín

triedy

poznámka

Médiá

11.10.2018

I.B, SUK

Návšteva reklamného štúdia Alien, Bienále animácií

Výstava Živé sochy

Jún 2019

SUK

Námestie Trnava

 

Telesná a športová výchova

aktivita

termín

triedy

poznámka

Lyžiarsky kurz

21.1.-25.1. 2019

T.A, Q.A

 

Lyžiarsky kurz

11.2.-15.2. 2019

I.A, I.B

 

Kurz ochrany života a zdravia

 

 

 

 

Iné školské aktivity

aktivita

termín

triedy

poznámka

Imatrikulácie

12.10.2018

určené pre všetkých študentov

 

Gamácka vianočka

21.12.2018

určené pre všetkých študentov

 

Angelínsky ples

25.1.2019

určené pre všetkých študentov

 

Etické sympózium

29.5.2019

určené pre všetkých študentov

Téma: Umenie

Škola v prírode

10. – 14. 6. 2019

P.A, S.A

 

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty


Projekt IT Akadémia

Veľký trojročný projekt, ktorý je zameraný na výučbu prírodovedných predmetov v 1.-.4. ročníku 4-roč. gymnázia a v kvinte až oktáve pomocou IT technológií. Výsledkom je začlenenie nových predmetov (Informačná bezpečnosť, Riešenie problémov a programovanie, Informatika v prírodných vedách a iné) do ŠkVP. Z projektu sme získali aj sience laboratórium, ktoré vytvára široké možnosti pre moderné vyučovanie.

Projekty ExpEdícia a Civilizácia

Projekty sú realizované cez Indíciu n.o. Naše gymnázium je pilotnou a overovacou školou pre oba projekty. Projekt ExpEdícia je zameraný na prírodovedné a Civilizácia na spoločenskovedné predmety. V oboch formách ide o tvorbu a overovanie nových metodík vyučovania, pri ktorých žiak nie je len pasívnym prijímateľom vedomostí, ale sa aktívne podieľa na odhaľovaní poznatkov a objavovaní zákonov a zákonitostí sveta. Využíva sa pri tom hlavne konštruktivistická metóda.

 

Projekt DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Projekt DofE je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE hrá kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. Na našej škole sa zrealizoval už 3. ročník a má doposiaľ 63 úspešných absolventov.

 

Projekt Zvýšenie kvality gymnázia

Cez tento projekt môže škola získať finančné prostriedky do výšky 220 000 eur. Financie môžu byť použité na schválené oblasti ako je vybavenie chemického a biologického laboratória, posilnenie hodinovej dotácie na nové predmety ako napr. finančná gramotnosť, na delené hodiny a vzdelávanie učiteľov.

Projekt Viac ako peniaze

Na našom gymnáziu sa v treťom ročníku vyučuje nový predmet finančná gramotnosť. Tento predmet je vystavaný podľa metodiky projektu Viac ako peniaze, ktorý je poskytovaný spoločnosťou JA Slovensko. Na škole pracujú dve certifikované pedagogičky, ktoré majú od spoločnosti JA Slovensko oprávnenie tento predmet kvalifikovane vyučovať.  Metodiky z oblasti finančného vzdelávania sa používajú aj v predmete občianska náuka v kvarte.

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 17.4. a 24.4.2018

Predmet škol. inšpekcie: Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách.

Inšpekcia sledovala:

- Akcent, ktorý škola kladie na vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v školskom vzdelávacom programe.

- Akcent, ktorý škola kladie na vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v školskom poriadku.

- vybrané prvky výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v praxi.

- klímu školy

Zisťovania boli realizované formou dotazníkov a osobných rozhovorov.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V budove školy má každá trieda svoju kmeňovú učebňu. Popri tom sú zriadené odborné učebne, ktoré slúžia k skvalitneniu výučby. Sú to: 2 počítačové učebne a učebňa matematiky, ktorá slúži aj na hodiny informatiky a je využívaná i na rôzne kurzy pre verejnosť, 4 jazykové učebne anglického a dve nemeckého jazyka, jedna pre francúzsky jazyk, fyzikálne, biologické a chemické laboratórium, učebňa geografie, umenia a kultúry, slovenského jazyka. Každá odborná učebňa je vybavená notebookom pre učiteľa a dataprojektorom. V odbornej učebni biológie, fyziky, geografie, umenia a kultúry, spoločenskej miestnosti sa nachádzajú interaktívne tabule. Vo všetkých kmeňových učebniach tried sú notebooky a zabudované dataprojektory. V priestoroch školy je free wifi pripojenie. Na spoločenské akcie menších rozmerov ako sú besedy, posedenia a pod. slúži spoločenská miestnosť, v ktorej sa tiež nachádza interaktívna tabuľa.

Učitelia majú v kabinetoch i v zborovni zabezpečený prístup k internetu, tlačiareň. Počas školského roka, pokiaľ nám to umožňujú naše finančné možnosti, sa snažíme pravidelne zakupovať modernejšie učebné pomôcky.

Žiakom i učiteľom je k dispozícii školská knižnica, ktorá je umiestnená v učebni slovenského jazyka a literatúry. K stretávaniu učiteľov i žiakov slúži spoločenská miestnosť, miestnosť spoločenstva gam@ i stoly a stoličky vo vestibule školy.

Na škole sú vymenené všetky okná, všetky lavice a stoličky a postupne sa vymieňajú bezkriedové tabule v kmeňových učebniach, dokupujú sa skriňky na osobné veci. Vymaľované sú všetky kmeňové triedy, chodby na novej budove, vestibul, prezuváreň. Ostávajú vymaľovať chodby na starej budove, čo plánujeme zrealizovať až po rekonštrukcii elektrických rozvodov, ktoré sú v havarijnom stave. Zrekonštruované sú toalety na 2. poschodí starej budovy, postupne plánujeme rekonštrukciu ostatných toaliet.

Škola nemá vlastnú telocvičňu, iba posilňovňu pre cca. 15 žiakov. Na účely telesnej výchovy sa využíva Basketbalová hala a počas teplejšieho počasia aj ihrisko na Slávii. Absencia teľocvične má negatívny dopad na kvalitu školy, spôsobuje to nemalé finančné nároky za prenájom iných priestorov a zostáva riziko úrazu pri premiestňovaní študentov zo školy do haly. V budúcnosti plánujeme postaviť novú telocvičňu, na ktorú už máme poskytnuté finančné prostriedky z MŠ a zháňame fin. prostriedky na spolufinancovanie.

Stravovanie žiakov i učiteľov je zabezpečené v školskej jedálni. Na škole sa prevádzkuje aj bufet a automat na teplé bezkofeínové nápoje. V školskej jedálni i kuchyni sme vymaľovali, vymenili okná. Školská jedáleň je menších rozmerov a preto by potrebovala rekonštrukciu a úpravu priestoru tak, aby sa dosiahol väčší počet miest na sedenie.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

V roku 2018 normatívny príspevok na žiakov zo štátneho rozpočtu bol vo výške 833 469,- eur ( 729 572,- eur na osobné náklady a 103 897,- eur na prevádzkové náklady).

Nenormatívne finančné prostriedky určené na osobné náklady (odmeny zamestnancom - maturita, odchodné) boli vo výške 7 258,- eur a nenormatívne finančné prostriedky na prevádzku školy (príspevok na LVVK, učebnice CJ, karty ISIC, projekty, za prenájom, príspevky a dary) boli vo výške 33 650,- eur.

Spolu normatívne aj nenormatívne príspevky boli vo výške 874 377,- eur.

Čerpanie uvedených prostriedkov bolo nasledovné: Na osobné náklady vrátane odvodov bolo vyčerpaných 729 084,- eur a na prevádzkové náklady 145 293,- eur.

2.. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

V roku 2018 nám boli pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 8 710,- eur. Čerpanie: na osobné náklady 6 824,- eur a na materiálne zabezpečenie krúžkov bolo vyčerpaných 1886,- eur.

3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

A. Rodičovský fond

I.

1. Zostatok RF zo školského roka 2017/2018 57,33 €

2. Príspevky od rodičov pre školský rok 2018/2019 11 330,00 €

3.Zostatok z nákupu jazykových učebníc 76,76 €

4. Vybrané štartovné A slovo bolo u Boha 129,00 €

5. Učebnice matematiky - bude vrátené budúci šk. rok -120,00 €

6. Vybrané na učebnice Focus 1 920,00 €

7. Zostatok z LVVK 108,85 €

Finančné prostriedky pre školský rok 2018/2019 13 501,94 €

II.

Čerpanie finančných prostriedkov

1. Príspevok na súťaže a odborné sústredenia žiakov 730,80 €

2. Materiálne zabezpečenie školských akcií 1 090,18 €

3. Škola v prírode 200,00 €

4. Odmeny žiakov na konci školského roka 390,00 €

5. Maturity žiakov ( občerstvenie a odmeny ) 880,42 €

6. Úrazové poistenie žiakov 0 €

7. Materiálne zabezpečenie pomôcky a vybavenie 8 290,54 €

Čerpanie finančných prostriedkov k 01.09.2019 spolu 11581,94 €

SPOLU PRÍJEM 13 501,94 €

ČERPANIE DO 01.09.2019 11 581,94 €

Zostatok na učebnice FOCUS 1920 €

ZOSTATOK RF K 01.09.2019 0,00 €

B. Financie získané z 2% dane na neinvestičný fond Serviam

Finančné prostriedky získané za rok 2015 a prijaté v roku 2016 sú v sume: 5351,15 €

Čerpanie do konca roku 2017 na podporu vzdelávania - nákup nábytku do tried v sume 5 379,27 €

Finančné prostriedky získané za rok 2016 a prijaté v roku 2017 sú v sume 6 718,52 €

Čerpanie do konca roku 2018 na podporu vzdelávania - nákup nábytku do tried, maľovanie, notebook 1 ks, finančné zabezpečenie stavebného konania na výstavbu telocvične

Finančné prostriedky získané za rok 2017 a prijaté v roku 2018 sú v sume 8 564,07 €

Čerpanie do konca roku 2019.

Finančné prostriedky získané za rok 2018 a prijaté v roku 2019 sú v sume 6 325,56 €

Čerpanie do konca roku 2020.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovno - vzdelávací proces v škol. roku 2018/19 sa riadil Pedagogicko - organizačnými pokynmi na šk. r. 2018/2019 a Školským vzdelávacím programom.

Gymnázium Angely Merici je katolíckou školou a je súčasťou medzinárodnej siete uršulínskych škôl. Ako katolícka škola sa snaží rozvíjať ľudské hodnoty a vytvárať pokojné a príjemné prostredie pre štúdium. Našim cieľom je spájať vieru s vedou, prinášať žiakom najnovšie odborné poznatky a zároveň ich prepájať s praktickým životom a kresťanskými hodnotami. Riadime sa pravidlami mericiánskej pedagogiky, ktoré sú spracované na základe duchovného odkazu Angely Merici, zakladateľky rádu sestier uršulínok. Medzi jej hlavné priority patrí rozvoj vzťahov,

lásky, tolerancie a slobody v ovzduší pokoja, jednoty a radosti. Láska je najdôležitejšia ľudská kvalita, ktorá sa môže rozvíjať len v atmosfére rešpektovania a počúvania názorov druhého, v atmosfére slobody a bezpečia. Pravá sloboda vedie mladého človeka k zodpovednosti za svoje činy. Cieľom pedagogického zboru je práca na rozvoji celej osobnosti človeka, vo vedomostnom, emočnom i ľudskom rozmere. Vytváranie jednoty a pokoja na pôde školy a vo vzájomných vzťahoch sa zakladá na spoločne vypracovanom školskom vzdelávacom programe, na uvedomení si bohatstva našich rôzností, schopnosti riešiť konflikty pozitívnym spôsobom, na vôli zlepšovať informovanosť a komunikáciu a pestovaní citu pre zodpovednosť.

Našou hlavnou snahou je:

Ø odovzdať odborné, aktuálne a veku primerané vedomosti,

Ø porozumieť túžbam a hodnotám mladých ľudí,

Ø pomáhať im nájsť zmysel života,

Ø naučiť ich rozpoznávať správne cesty a riešenia problémov,

Ø pracovať na celkovom pozitívnom vývoji ich osobnosti,

Ø našim každodenným životom vytvárať svedectvo o Bohu, pevnej viere a láske.

Ø zlepšovať informovanosť a komunikáciu a pestovaní citu pre zodpovednosť.

Odkaz sv. Angely Merici, ktorý sa snažíme odovzdať našim študentom:

Ø Začni.

Ø Dôveruj si.

Ø Sprav niečo.

Ø Riskuj nové veci.

Ø Vydrž pri nich a potom buď pripravený na veľké veci

Prioritne sa snažíme vytvárať ovzdušie vzájomnej úcty, slobody a pokoja, ale aj primeranej disciplíny. K tomu nám pomáha nie len práca pedagógovvo vyučovacom procese, ale aj organizovanie duchovných obnov, víkendoviek pre prvákov, školských výletov a množstvo mimoškolských aktivít pre študentov. Snažíme sa, aby bola naša škola priestorom, v ktorom každý jeden žiak zažije úspech, či už v študijných výsledkoch, tvorivých aktivitách, krúžkovej činnosti, olympiádach a iných súťažiach, či v osobnom duchovnom raste. Akékoľvek náznaky a prejavy šikanovania, ponižovania a porušovania základných ľudských práv sú riešené okamžite zo strany vedenia školy, za pomoci rodičov a školského psychológa. Našim cieľom je, aby bola škola bezpečným a príjemným prostredím pre žiakov i zamestnancov školy.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Škola dlhodobo dosahuje dobré výsledky v externých častiach maturitných skúšok, umiestňuje sa na popredných miestach v olympiádach a súťažiach. V škol. roku 2018/19 po prvý krát boli testovaní žiaci kvarty v slovenskom jazyku a literatúre a v matematike. V tomto testovaní dosiahli výnikajúce výsledky.

Na skvalitnenie klímy školy slúžia aj aktivity organizované žiackou školskou radou, ktoré už boli spomenuté v predchádzajúcich sekciách.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- hodnotenie a klasifikácia žiakov - častokrát používanie nevhodných metód, málo sa využívajú nové motivačné metódy hodnotenie, prevláda sumatívne hodnotenie, väčšinou len z písomnej formy skúšania. Absentuje formatívne hodnotenie, povzbudenie slabších žiakov, pozitívne napr. slovné ohodnotenie slabého žiaka. Pri hodnotení žiaka sa veľmi málo využíva sebahodnotenie žiaka alebo hodnotenie žiaka jeho spolužiakmi.

- priebeh vyučovacieho procesu - málo sa využívajú aktivizujúce metódy vo vyučovaní, vyučovací proces sa tak často stáva neefektívnym a výsledkom sú zlé známky žiakov a sklamanie pedagóga a častokrát i rodičov.

- neochota pedagógov venovať sa žiakom nad rámec svojho úväzku - niektorí pedagógovia pociťujú vyhorenie vo svojom povolaní, čo sa odráža aj na ich práci a nie sú ochotní venovať čas práci so žiakmi mimo vyučovania.

Návrh opatrení:

- hospitácie na problémových hodinách, rozoberať s kolegami rôzne spôsoby hodnotenia a klasifikácie

- na zasadnutiach PK sa venovať problémovým oblastiam

- navzájom sa inšpirovať - otvorené hodiny, príklady dobrej praxe

- vhodne motivovať pedagógov, aby na sebe pracovali a to, čo získajú vzdelávaním aj využívali vo vyučovacom procese, zrealizovať metodický deň s odborníkmi na komunikáciu, vzťahy, hodnotenie vo vyučovacom procese.

- upozorňovať ich na správne stanovenie cieľa hodiny a kontrolovať efektívnosť vyučovacieho procesu, hľadať nové aktivizujúce formy a metódy vo vyučovaní

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Zo všetkých 77 maturantov len 3 sa zamestnali, ostatní študujú na vysokých školách na Slovensku, v Čechách i vo Francúzsku.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Gymnázium Angely Merici si buduje svoju tradíciu vytváraním pokojnej pracovnej atmosféry, vzájomnej

dôvery a tolerancie medzi učiteľmi a žiakmi.

- Budova školy sa ráno otvára o 7.00 hod. a zatvára o 8.00 hod. Počas vyučovania zostáva budova

zatvorená. Otvára sa žiakom, ktorí majú telesnú výchovu.

- Vyučovacie hodiny a prestávky: Prvá vyučovacia hodina začína krátkou modlitbou. Medzi hodinami sú 10 minutové prestávky. Prestávka na obed (30 minutová) je po 4. alebo 5. vyučovacej hodine. V danom dni sa vyučuje najviac 8 vyučovacích hodín. Posledná 8. vyučovacia hodina je súčasťou dvojhodinovky, ktorá beží počas 7. a 8. vyučovacej hodiny.

- Žiaci môžu písať v danom dni len jednu písomnú prácu, ktorá presahuje 25 minút.

- V budove školy majú žiaci možnosť zakúpiť si desiatu v bufete a nealkoholické nápoje v automate. V škole funguje školská jedáleň.

- Na hodiny telesnej výchovy sa žiaci presúvajú do haly pod dozorom vyučujúceho. Telesná výchova je organizovaná formou dvojhodinoviek 1 krát do týždňa. V uvedenom čase je zahrnutý aj čas na presun do haly a naspäť do školy. Tieto hodiny sa snažíme umiestňovať v rozvrhu na začiatok alebo koniec dňa, aby sa žiaci zbytočne nepresúvali medzi školou a halou.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
Biblický krúžokMgr. Veronika Lužná
Bridžový krúžokp. Tatranský
Divadelný krúžokMgr. Daniela Somorová
Konverzačná francúzštinaMgr. Martina Vranikovičová
Jeden rok vo FrancúzskuMgr. Martina Vranikovičová
Krúžok biologickej olympiády - kategória A a BRNDr. Eva Baranovičová
Krúžok biologickej olympiády - kategória C a DRNDr. Eva Baranovičová
Krúžok geografickej olympiádyMgr. Adriana Koltnerová
Krúžok chemickej olympiády - kategória AIng. Eva Žatkuláková
Krúžok chemickej olympiády - kategória BMgr. Ivana Šimončičová
Krúžok chemickej olympiády - kategória CIng. Eva Žatkuláková
Krúžok matematickej olympiády - kat. Z9 a CRNDr. Karol Gajdoš
Krúžok matematickej olympiády - kategória ARNDr. Karol Gajdoš
Krúžok matematickej olympiády - Z6, Z7, Z8Mgr. Lucia Bubánová
Krúžok olympiády z nemeckého jazykaMgr. Zuzana Alchusová, PhD.
Python - pokročilíIng. Monika Masariková
Python - začiatočníciIng. Monika Masariková
Spoločenstvo GAM@Mgr. Andrej Čierny
Tanec s vlajkamiMgr. Lucia Bačová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi prebiehala prostredníctvom rady školy, rodičovskej rady a individuálnych konzultácií.

Rodičia mali možnosť sledovať informácie o prospechu, správaní a dochádzke svojich detí prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Taktiež boli štvťročne informovaní mailom o prospechu a dochádzke svojho dieťaťa.

Počas školského roku sa uskutočnili 3 rodičovské združenia (september, november, apríl). Rodičov žiakov so slabým prospechom alebo s výchovnými opatreniami sme informovali osobne na rodičovských združeniach alebo poštou formou oznámenia o slabom prospechu, neprospechu alebo výchovnom opatrení.

Rodičia mali možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s vyučujúcimi telefonicky alebo mailom.

Rada školy sa stretla 3 krát počas školského roku. Venovala sa výsledkom výchovno-vyučovacieho procesu, hospodáreniu školy, problémom, ktoré školu trápia, materiálnymi požiadavkami, počtom otváraných tried 1. ročníka a pod.

Niektorí rodičia sa zúčastňujú víkendových duchovných obnov alebo exkurzií spolu so žiakmi. Sú vítanou pomocou pri organizovaní takýchto akcií.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Verejnosť pravidelne informujeme o aktivitách, ktoré prebiehajú na našej škole a to prostredníctvom webovej stránky školy a počas Dňa otvorených dverí.

14. 12. 2018 sa konal Deň otvorených dverí

Prezentácia školy v médiach

Na webovom portály eduworlds.sk äportál o vzdelávaní a sebarozvoji) bol zverejnený článok o aktivite našej študentky Timei Ručkovej: Stredoškoláčka Timea háčkuje chobotničky, ktoré pomáhajú predčasne narodeným deťom v inkubátore

https://eduworld.sk/cd/ts/5358/stredoskolacka-timea-hackuje-chobotnicky-ktore-pomahaju-predcasne-narodenym-detom-v-inkubatore?fbclid=IwAR3c1HlxZGOy-92SrxFV4FLSMuMiHLiedpQ9cS6MfZoaK4TeXxPTjC9Su_0

Záver

Vypracoval: Mgr. Jana Kuracinová

V Trnave, 14. 10. 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28. 6. 2019

Vyjadrenie rady školy

Rada školy prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/19 na svojom zasadnutí konanom dňa 16.10.2019. Berie ju na vedomie a odporúča zriaďovateľovi schváliť.

RNDr. Eva Baranovičová - predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ schvaľuje predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Angely Merici v Trnave za škol. rok 2018/19.

Mgr. Dana Harmáčková, sr. Samuela - provinciálna predstavená

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •