Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
Adresa školyHviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Telefón033/5514 605
E-mailsekretariat@gamtt.sk
WWW stránkagamtt.edupage.org
ZriaďovateľRímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, Bratislava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jana Kuracinová  kuracinova@gamtt.sk
zástupca riaditeľaMgr. Marta Vozárová  vozarova@gamtt.sk
zástupca riaditeľaMgr. Katarína Tomašovičová  tomasovicova@gamtt.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaRNDr. Eva Baranovičová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Ivana Šimončičová 
   
ostatní zamestnanciIng. Katarína Chovancová 
zástupcovia rodičovIng. Ľuboš Bínovský 
 MUDr. Klaudia Drdúlová 
 Ing. Pavol Tomašovič 
zástupca zriaďovateľaIng. Peter Štroncer 
 RNDr. Jozef Kokoška 
 Mgr. Eva Šaradinová ( sr. Šimona OSU) 
 Ing. Jozef Alchus 
zástupca študentovNina Gelnárová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK slovenský jazyk a literatúraMgr. Štefánia NádaskáSJL 
PK anglický jazykMgr. Martina MarkováANJ 
PK druhý cudzí jazykMgr. Martina VranikovičováNEJ, FRJ 
PK matematikaMgr. Zuzana ČapkovičováMAT 
PK informatikaIng. Monika MasarikováINF 
PK fyzikaMgr. Lucia BubánováFYZ 
PK chémia, biológiaRNDr. Eva BaranovičováCHE, BIO 
PK dejepis, predmety s umeleckým zameranímMgr. Miriam ValáškováDEJ, UKL 
PK občianska náuka a geografiaMgr. Adriana KoltnerováOBN, GEG 
PK katolícke náboženstvoMgr. Veronika Lužná (sr.Damiána, OSU)KNB 
PK telesná a športová výchovaMgr. Lucia ZolvíkováTSV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 427

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma A25 
Sekunda A22 
Tercia A321
Kvarta A301
Kvinta A24 
Sexta A24 
Septima A18 
Oktáva A231
I.A28 
I.B291
II.A32 
II.B30 
III.A321
III.B311
IV.A24 
IV.B212

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 4.roč
prihlásení78157
prijatí2554

     4-ročná forma štúdia

4-ročná forma štúdia

Termíny

Počet žiakov

Spolu

Počet prihlášok

1. termín

78

157

2. termín

79

Výsledok

zapísaní

54

157

nezapísaní

29

neprijatí pre nedostatok miesta

74

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu (COVID 19) sa v školskom roku 2019/2020 prijímacie skúšky nekonali. Na základe odporúčania ministra školstva riaditeľka Gymnázia Angely Merici určila po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 6. 5. 2020 tieto kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka:

 1. Zohľadnenie študijných výsledkov z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník

1.1. Povinné predmety slovenský jazyk a literatúra a matematika

Do celkového súčtu boli pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. ( 4 – x ). ( 4 – x ), kde x je známka. Maximálny možný počet bodov za povinné predmety bol 180.

1.2. Profilové predmety anglický jazyk, biológia a dejepis

Do celkového súčtu boli pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3. ( 4 – x ). ( 4 – x ), kde x je známka. Maximálny možný počet bodov za profilové  predmety bol 162.

1.3. Doplnkové predmety fyzika, chémia, druhý cudzí jazyk a geografia

Do celkového súčtu boli pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. ( 4 – x ). ( 4 – x ), kde x je známka. Maximálny možný počet bodov za doplnkové predmety je 144.

2. Prospech

Ak žiak dosiahol v 6., 7. a 8. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započítalo 5 bodov za každý školský rok. Maximálny možný počet bodov za prospech bol 15.

3. Ďalšie kritériá

3.1. Predmetové olympiády

Predmetová olympiáda sa započítala do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v 8. alebo 9. ročníku v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, dejepisu, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, technickej olympiády alebo Pytagoriáde. Maximálny počet bodov, ktorý sa dal získať za predmetové olympiády je 100. Za preukázateľný doklad o umiestnení na predmetových olympiádach bola kópia diplomu alebo výsledková listina.

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Uchádzačovi sa pridelili body za umiestnenie na 1. až 5. mieste celonárodného kola predmetových olympiád alebo súťaží so zameraním na prírodovedné, informatické, matematické, jazykové alebo spoločenskovedné zručnosti. Maximálny počet bodov, ktorý sa dal získať za celonárodné a medzinárodné umiestnenia je 100.

3.3. Absolvovanie katolíckeho náboženstva

Ak žiak absolvoval v 8. a 9. ročníku katolícke náboženstvo, získal za každý ročník 10 bodov. Maximálny počet, ktorý sa dal získať za absolvovanie katolíckeho náboženstva je 20 bodov.

Celkový maximálny počet bodov za všetky tri kritériá bol 721.

 

   8-ročná forma štúdia

8-ročná forma štúdia

Termíny

Počet žiakov

Spolu

Počet prihlášok

1. termín

54

78

2. termín

24

Nezúčastnili sa PS

1. termín

3

7

2. termín

4

Zúčastnili sa PS

1. termín 15.6.2020

51

71

2. termín 18.6.2020

20

Nesplnili kritériá

1. termín

4

7

2. termín

3

 

Prijímaciu skúšku tvoril test zo slovenského jazyka a literatúry, ktorý dodala externá firma. Tvorilo ho 25 úloh s výberom odpovede (15 úloh s jednou správnou odpoveďou, 10 úloh s viacerými správnymi odpoveďami) a 10 úloh s krátkou odpoveďou, celkovo 35 úloh. Maximálny počet bodov za test bol 100 bodov. Priemerné percento úspešnosti bolo 66,6% (1. termín 67%, 2. termín 65,8%). Kritériu získať z testu minimálne 25 bodov vyhoveli všetci uchádzači.

Test z matematiky, taktiež dodaný externou firmou, obsahoval 20 úloh. Tvorilo ho 14 úloh z výberom odpovede (7 úloh z jednou správnou odpoveďou a 7 úloh z viacerými správnymi odpoveďami) a 6 úloh s krátkou odpoveďou, z toho 1 konštrukčná úloha. Maximálny počet bodov za test bol 100 bodov. Priemerné percento úspešnosti všetkých uchádzačov bolo 50,8% (1. termín 51%, 2. termín 50,1%). Kritériu získať z testu minimálne 25 bodov nevyhoveli 7 uchádzači.

Test z náboženstva obsahoval 8/7 úloh. Celkový počet bodov, ktorý mohol uchádzač získať bolo 20 bodov. Priemerný počet získaných bodov z testu z náboženstva bol 14,9 bodov (1. termín 15,8 bodov, 2. termín 12,8 bodov).

Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, boli zoradení podľa celkového počtu získaných bodov.

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPSBEIBIOBCLCTODEJDEUFIGFRJFYZGEGHUVCHECMX
Príma A1,08  1,24  1  1,251,1211  
Sekunda A1,09  1,27  1,05   1,271 1 
Tercia A1,44  1,16  1,22  1,381,281 1,06 
Kvarta A1,07  1,3  1,07  1,11,231 1,4 
Kvinta A1,46  1,67  1,5   1,581 2 
Sexta A1,611 1,35  1,17  1,3311,09 2,39 
Septima A1,59 11,411,211,81 1 1  21
Oktáva A1,26              
I.A1,11  1,36  1,29  11,111,11 1,46 
I.B1,24  1,9  1,41  1,221,311,14 2,97 
II.A1,881,06 1,5  1,34  1,251,311,34 2,69 
II.B1,81,07 1,33  1,13   1,171,13 2,57 
III.A1,69 11,781,5711,562,2211,221,25  1,811,67
III.B2,55 11,611,411,971,51,06 1,06  3,131
IV.A1,63        1     
IV.B1,95        1,36     

TriedaCHPINBINFKNBKAJKNJKFJMATNEJOBNPSSRPPSEBSEDSEF
Príma A  11   1,161,121     
Sekunda A  11   1,231,321     
Tercia A  11   1,311,131     
Kvarta A  11   1,31,251     
Kvinta A  11   1,671,13      
Sexta A  11,04   1,351,351,65     
Septima A11 1 1 1,411,221,56 1 11
Oktáva A   11,131  1,13 111,8621,4
I.A  11,04   1,041,16      
I.B  1,141,03   1,831,6      
II.A  1,091   2,221,51,91     
II.B  11   1,831,531,77     
III.A1,51 1  11,661,571,03 1 11
III.B11 1 2 1,811,971,06 1,4 12,5
IV.A   11,8811 1,36 111,731,5 
IV.B   11,7621 1,6 11,52,331,81

TriedaSEGSECSEMSNASUKESISJLSPSSPRSMKSZPTAHUKLVYV
Príma A      1 1    1
Sekunda A      1,14 1    1
Tercia A      1,25 1     
Kvarta A      1,3 1     
Kvinta A      1,75 1   1 
Sexta A      1,04 1   1,17 
Septima A1 1,5   1,4711 1,291  
Oktáva A1,331,251,571 1,221,31,751     
I.A      1,25 1   1,04 
I.B      1,52 1   1 
II.A      1,59 1   1,03 
II.B      1,03 1   1,1 
III.A1 1,251  1,38211,361,711  
III.B1 2,25   1,451,47111,21  
IV.A1,381,861 11,631,381,331     
IV.B1,3812,2 1,171,521,381,331     

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma A25241000000
Sekunda A22211000000
Tercia A32284000000
Kvarta A30273000000
Kvinta A24147300000
Sexta A23129200000
Septima A18114102000
Oktáva A23193100000
I.A28253000000
I.B29813800000
II.A321112900000
II.B301311600000
III.A32209300000
III.B315161000000
IV.A241211100000
IV.B21142500000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma A25124349,72124349,7200,00
Sekunda A22109949,95109949,9500,00
Tercia A32228371,34228371,3400,00
Kvarta A30182860,93182260,7360,20
Kvinta A24131954,96131854,9210,04
Sexta A23204889,04204889,0400,00
Septima A1890854,1690854,1600,00
Oktáva A23227298,78227298,7800,00
I.A28153354,75153354,7500,00
I.B29190465,66190465,6600,00
II.A32288390,09288190,0320,06
II.B303418113,933418113,9300,00
III.A32279287,25279287,2500,00
III.B31290093,55289593,3950,16
IV.A24191079,58191079,5800,00
IV.B21190590,71190590,7100,00

Výsledky externých meraní

Externé testovanie kvartánov T9 sa v tomto školskom roku z dôvodu mimoriadnej situácie nekonalo.

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

V školskom roku 2019/2020 sa nekonala externá ani interná forma maturitnej skúšky. Na základe nariadenia ministra školstva sa známka z maturitných predmetov určila ako aritmetický priemer známok z daného predmetu ( i príbuzných predmetov ako napr. semináre) počas celého štúdia.

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB268(22/46)382262 1,5968
Biológia 21(5/16)1191  1,5221
Dejepis 9(2/7)54   1,449
Francúzsky jazykB12(0/2)2    1,002
Francúzsky jazykB25(0/5)5    1,005
Fyzika 9(5/4)251  1,888
Geografia 19(5/14)145   1,2619
Chémia 12(3/9)642  1,6712
Informatika 19(12/7)19    1,0019
Katolícke náboženstvo 2(1/1)2    1,002
Matematika 15(7/8)762  1,6715
Nemecký jazykB12(0/2)11   1,502
Nemecký jazykB22(1/1)2    1,002
Občianska náuka 10(3/7)55   1,5010
Slovenský jazyk a literatúra 68(22/46)38246  1,5368
Umenie a kultúra 12(0/12)12    1,0012

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odbor
Príma A7902 J gymnázium
Sekunda A7902 J gymnázium
Tercia A7902 J gymnázium
Kvarta A7902 J gymnázium
Kvinta A7902 J gymnázium
Sexta A7902 J gymnázium
Septima A7902 J gymnázium
Oktáva A7902 J gymnázium
I.A7902 J gymnázium
I.B7902 J gymnázium
II.A7902 J gymnázium
II.B7902 J gymnázium
III.A7902 J gymnázium
III.B7902 J gymnázium
IV.A7902 J gymnázium
IV.B7902 J gymnázium

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
programovanie2. ročník/sexta22

Rozširujúce hodiny


Použitie rozširujúcich (disponibilných) hodín – 4 ročné štúdium

 

 

1.

2.

3.

4.

štátny RUP

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

SJL

 

 

 

112)

12

1

1.CJ

 

 

1

1

14

2

2.CJ

 

 

 

 

12

0

FYZ

 

 

 

 

5

0

CHE

 

 

 

 

5

0

BIO

 

 

 

 

6

0

DEJ

 

 

 

 

6

0

GEG

 

 

 

 

4

0

OBN

 

 

 

 

3

0

KNB 7)

1

1

2

2

2

6

MAT

 1

 

 

 

12

1

INF

 

 

 

 

3

0

APS

 

1

 

 

0

1

UKL

 

 

 

 

2

0

FIG

 

 

1

 

0

1

TSV

 

 

 

 

8

0

ESI 9)

 

 

 

3

0

3

KAJ 9)

 

 

 

4

0

4

voliteľné predmety10)

0-2 

5

8

0

13

spolu

2

2

9

19

94

32

 

Ponuka nepovinne voliteľných predmetov v 2. ročníku:

·         Programovanie – 2 hod.

Ponuka povinne voliteľných predmetov v 3. ročníku:

·         Konverzácie z FRJ – 3 hod.

·         Konverzácie z NEJ – 3 hod.

·         Seminár z matematiky – 3 hod.

·         Riešenie problémov a programovanie – 2 hod.

·         Informačná bezpečnosť – 1 hod.

·         Informatika v prírodných vedách a matematike – 2 hod.

·         Seminár z fyziky - 3 hod.

·         Biológia človeka – 2 hod.

·         Systém živej prírody - 1 hod.

·         Chémia v praxi a medicínska chémia – 2 hod.

·         Chémia pre maturantov – 1 hod.

·         Cestovný ruch – 2 hod.

·         Seminár z geografie – 1 hod.

·         Tajomstvá histórie – 2 hod.

·         Seminár z dejepisu – 1 hod.

·         Finančná gramotnosť – 1 hod.

·         Spoločenskovedný seminár – 2 hod.

·         Seminár z náboženstva – 2 hod.

·         Bioetika – 1 hod.

·         Dejiny umenia – 2 hod.

·         Svet médií a kultúry – 1 hod.

Ponuka povinne voliteľných predmetov v 4. ročníku:

·         Konverzácie z FRJ – 4 hod.

·         Konverzácie z NEJ – 4 hod.

·         Seminár z matematiky – 4 hod.

·         Riešenie problémov a programovanie – 2 hod.

·         Počítačové siete a systémy – 2 hod.

·         Seminár z fyziky - 4 hod.

·         Seminár z biológie - 4 hod.

·         Seminár z chémie – 4 hod.

·         Seminár z geografie – 4 hod.

·         Seminár z dejepisu – 4 hod.

·         Spoločenskovedný seminár – 4 hod.

·         Seminár z náboženstva – 2 hod.

·         Cirkevné dejiny – 2 hod.

·         Seminár z umenia a kultúry – 4 hod.

 

 

Použitie rozširujúcich (disponibilných) hodín – 8 ročné štúdium

 

 

príma

sekunda

tercia

kvarta

kvinta

sexta

septima

oktáva

štátny RUP

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

SJL

1

31

1

1.CJ

1

1

30

2

2. CJ

1

1

20

2

FYZ

1

11

1

CHE

1

10

1

BIO

1

11

1

DEJ

1

11

1

GEG

1

8

1

OBN

7

0

KNB8)

1

1

1

1

1

1

2

2

6

10

MAT

1

29

1

INF

2

6

2

APS

 

 

 

 

 

1

 

 

0

1

VYV

2

0

HUV

2

0

UKL

2

0

FIG

 

 

 

 

 

 

1

 

0

1

TSV

16

0

ESI10)

3

0

3

KAJ10)

4

0

4

voliteľné predmety11)

0-2

5

8

0

13

spolu

3

3

3

4

2

2

9

19

202

45

 

Ponuka nepovinne voliteľných predmetov v sexte:

·         Programovanie – 2 hod.

Ponuka povinne voliteľných predmetov v septime:

·         Konverzácie z FRJ – 3 hod.

·         Konverzácie z NEJ – 3 hod.

·         Seminár z matematiky – 3 hod.

·         Riešenie problémov a programovanie – 2 hod.

·         Informačná bezpečnosť – 1 hod.

·         Informatika v prírodných vedách a matematike – 2 hod.

·         Seminár z fyziky - 3 hod.

·         Biológia človeka – 2 hod.

·         Systém živej prírody - 1 hod.

·         Chémia v praxi a medicínska chémia – 2 hod.

·         Chémia pre maturantov – 1 hod.

·         Cestovný ruch – 2 hod.

·         Seminár z geografie – 1 hod.

·         Tajomstvá histórie – 2 hod.

·         Seminár z dejepisu – 1 hod.

·         Spoločenskovedný seminár – 2 hod.

·         Seminár z náboženstva – 2 hod.

·         Bioetika – 1 hod.

·         Dejiny umenia – 2 hod.

·         Svet médií a kultúry – 1 hod.

Ponuka povinne voliteľných predmetov v oktáve:

·         Konverzácie z FRJ – 4 hod.

·         Konverzácie z NEJ – 4 hod.

·         Seminár z matematiky – 4 hod.

·         Riešenie problémov a programovanie – 2 hod.

·         Počítačové siete a systémy – 2 hod.

·         Seminár z fyziky - 4 hod.

·         Seminár z biológie - 4 hod.

·         Seminár z chémie – 4 hod.

·         Seminár z geografie – 4 hod.

·         Seminár z dejepisu – 4 hod.

·         Spoločenskovedný seminár – 4 hod.

·         Seminár z náboženstva – 2 hod.

·         Cirkevné dejiny – 2 hod.

·         Seminár z umenia a kultúry – 4 hod.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP281727,3217
DPP815,911
Spolu361833,2318
Z toho:    
Znížený úväzok522,241
ZPS2323
Na dohodu0200,2

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03636

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
Príma Ahudobná výchova2
Príma Avýtvarná výchova1
Sekunda Avýtvarná výchova1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
inovačné štúdium 
aktualizačné38 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

názov akcie

meno

trieda

najvyššie úspešné kolo

kategória

miesto

Hollého pamätník

Šimon Gálik

P.A

obvodné (ostatné kolá boli zrušené)

II. próza

1.

Soňa Babirátová

K.A

obvodné (ostatné kolá boli zrušené)

III.poézia

1.

Olympiáda zo SJL

Ján Lehen

IV.A

krajské (celoslovenské  bolo zrušené)

-

1.

...A Slovo bolo u Boha

Zuzana Novotná

III.A

krajské (celoslovenské  bolo zrušené)

5. próza

1.

Soňa Babirátová

K.A

krajské (celoslovenské  bolo zrušené)

4. poézia

1.

Olympiáda v ANJ

Timotej Klásek

Sx.A

krajské

2A

3.

Olympiáda v NEJ

Lucia Smolková

Ok.A

okresné (ostatné kolá boli zrušené)

2B

3.

Matematická olympiáda

Bardiovský Adam

K.A

okresné (ostatné kolá boli zrušené)

Z9

8., ÚR

Andrej Genčur

Ok.A

krajské

A

8.

Katarína Královičová

IV.A

krajské

A

8.

Náboj junior

A. Bardiovský, A. Táčovský, M. Gálik, M. Jánoška

K.A

krajské

-

1.

Matematický klokan

Andrej Haršány

T.A

celoslovenské

-

100% úspešnosť

Marcel Farbula

S.A

celoslovenské

-

95,8% úspešnosť

Nina Janíková

S.A

celoslovenské

-

95% úspešnosť

Benjamín Chrvala

Sx.A

celoslovenské

-

95% úspešnosť

Kybernetická bezpečnosť

Marek Geleta

Sx.A

celoslovenské

-

2.

Programátorská Pytagoriáda

Adam Lopatka

III.A

celoslovenské

-

4., ÚR

Marek Geleta

Sx.A

celoslovenské

-

5., ÚR

ZENIT v programovaní

Adam Lopatka

III.A

krajské

A

1.

František Bínovský

Ok.A

krajské

A

3.

Marek Geleta

Sx.A

krajské

B

2.

Jakub Bordáš

II.A

krajské

B

3.

iBobor

Ema Kolarovičová

S.A

celoslovenské

Benjamín

percentil 100

Janka Mikulášová

P.A

celoslovenské

Benjamín

percentil 100

 Monika Suchoňová

S.A

celoslovenské

Benjamín

percentil 100

Ondrej Haršány

T.A

celoslovenské

Kadet

percentil 100

 Matej Jakubčík

Sx.A

celoslovenské

Junior

percentil 100

AVAMET

Timea Ručková

IV.A

celoslovenské

-

postup

Ivana Radosová

Sx.A

celoslovenské

-

postup

Biologická olympiáda

Timea Ručková

IV.A

celoslovenské

A

6. miesto, ÚR

Ivana Radosová

Sx.A

celoslovenské

B

9. miesto, ÚR

Simona Bučková

K.A

okresné (ostatné kolá boli zrušené)

C

5., ÚR

Jakub Chorvatovič

S.A

okresné (ostatné kolá boli zrušené)

C

8., ÚR

SOČ

Timea Ručková

IV.A

krajské

-

5.

Ivana Radosová

Sx.A

krajské

-

9.

Chemická olympiáda

Ondrušková Patrícia

IV.A

krajské

A

1.

Hurajtová Martina

IV.B

krajské

A

4.

Hornáčková Mária

Ok.A

krajské

A

5.

Plachetková Lívia

II.A

krajské

B

5., ÚR

Chromík Ján

I.A

krajské

C

1., ÚR

Katarína Ružičková

K.A

krajské

D

6., ÚR

Geografická 
olympiáda

Ján Jurík

T.A

celoslovenské

E

ÚR

Michal Marek 

T.A

okresné

E

4.

Olympiáda ľudských práv

Filip Bachratý

III.B

krajské (celoslovenské  preložené na september)

-

5.

Olympiáda
o Európskej únii

Barbora Hrdličková

Šimon Podešva

Filip Bachratý

IV.B

Ok.A

III.B

celoslovenské

-

3.

§ 2. ods. 1 j

Projekty


Projekt IT Akadémia

Veľký trojročný projekt, ktorý je zameraný na výučbu prírodovedných predmetov v 1.-.4. ročníku 4-roč. gymnázia a v kvinte až oktáve pomocou IT technológií. Výsledkom je začlenenie nových predmetov (Informačná bezpečnosť, Riešenie problémov a programovanie, Informatika v prírodných vedách a matematike a iné) do ŠkVP. Z projektu sme získali aj sience laboratórium, ktoré vytvára široké možnosti pre moderné vyučovanie.

Projekty ExpEdícia a Civilizácia

Projekty sú realizované cez Indíciu n.o. Naše gymnázium je pilotnou a overovacou školou pre oba projekty. Projekt ExpEdícia je zameraný na prírodovedné a Civilizácia na spoločenskovedné predmety. V oboch formách ide o tvorbu a overovanie nových metodík vyučovania, pri ktorých žiak nie je len pasívnym prijímateľom vedomostí, ale sa aktívne podieľa na odhaľovaní poznatkov a objavovaní zákonov a zákonitostí sveta. Využíva sa pri tom hlavne konštruktivistická metóda.

 Projekt DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Projekt DofE je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE hrá kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. Na našej škole sa zrealizoval už 3. ročník a má doposiaľ 63 úspešných absolventov.

 Projekt Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Angely Merici v Trnave

Cez tento projekt môže škola získať finančné prostriedky do výšky 220 000 eur. Financie môžu byť použité na schválené oblasti ako je vybavenie chemického a biologického laboratória, posilnenie hodinovej dotácie na nové predmety ako napr. finančná gramotnosť, na delené hodiny a vzdelávanie učiteľov.

Projekt Viac ako peniaze

Na našom gymnáziu sa v treťom ročníku vyučuje nový predmet finančná gramotnosť. Tento predmet je vystavaný podľa metodiky projektu Viac ako peniaze, ktorý je poskytovaný spoločnosťou JA Slovensko. Na škole pracujú dve certifikované pedagogičky, ktoré majú od spoločnosti JA Slovensko oprávnenie tento predmet kvalifikovane vyučovať.  Metodiky z oblasti finančného vzdelávania sa používajú aj v predmete občianska náuka v kvarte.

 Projekt SERVIAM pas

Ide o projekt dobrovoľníctva. Zapojilo sa doň 34 študentov, ktorí venovali dobrovoľníckym aktivitám každý po 30 hodín.

Príprava projektu ERAZMUS+

Skupina nadšených kolegov vypracovala projekt ERAZMUS+ pod názvom SERVIAM. Oslovené boli školy z Poľska, Francúzska  a Nemecka. Projekt bol podaný, teraz je vo fáze posudzovania.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V budove školy má každá trieda svoju kmeňovú učebňu. Popri tom sú zriadené odborné učebne, ktoré slúžia k skvalitneniu výučby. Sú to: 2 počítačové učebne a učebňa matematiky, ktorá slúži aj na hodiny informatiky a je využívaná i na rôzne kurzy pre verejnosť, 4 jazykové učebne anglického a dve nemeckého jazyka, jedna pre francúzsky jazyk, fyzikálne, biologické a chemické laboratórium, učebňa geografie, umenia a kultúry, slovenského jazyka. Každá odborná učebňa je vybavená notebookom pre učiteľa a dataprojektorom. V odbornej učebni biológie, fyziky, geografie, umenia a kultúry, spoločenskej miestnosti sa nachádzajú interaktívne tabule. Vo všetkých kmeňových učebniach tried sú notebooky a zabudované dataprojektory. V priestoroch školy je free wifi pripojenie. Na spoločenské akcie menších rozmerov ako sú besedy, posedenia a pod. slúži spoločenská miestnosť, v ktorej sa tiež nachádza interaktívna tabuľa.

Učitelia majú v kabinetoch i v zborovni zabezpečený prístup k internetu a tlačiareň. Počas školského roka, pokiaľ nám to umožňujú naše finančné možnosti, sa snažíme pravidelne zakupovať modernejšie učebné pomôcky.

Žiakom i učiteľom je k dispozícii školská knižnica, ktorá je umiestnená v učebni slovenského jazyka a literatúry. K stretávaniu učiteľov i žiakov slúži spoločenská miestnosť, miestnosť spoločenstva gam@. Vo vestibule školy majú študenti k dispozícii príjemné posedenie, oddychové zóny sa nachádzajú aj na chodbách v novej budove.

Na škole sú vymenené všetky okná, všetky lavice a stoličky a postupne sa vymieňajú bezkriedové tabule v kmeňových učebniach, dokupujú sa skriňky na osobné veci. Vymaľované sú všetky kmeňové triedy, chodby na novej budove, vestibul, prezuváreň. Ostávajú vymaľovať chodby na starej budove, čo plánujeme zrealizovať až po rekonštrukcii elektrických rozvodov, ktoré sú v havarijnom stave. Zrekonštruované sú toalety na 2. poschodí starej budovy, postupne plánujeme rekonštrukciu ostatných toaliet.

Škola nemá vlastnú telocvičňu, iba posilňovňu pre cca. 15 žiakov. Na účely telesnej výchovy sa využíva Basketbalová hala a počas teplejšieho počasia aj ihrisko na Slávii. Absencia teľocvične má negatívny dopad na kvalitu školy, spôsobuje to nemalé finančné nároky za prenájom iných priestorov a zostáva riziko úrazu pri premiestňovaní študentov zo školy do haly. Hodiny telesnej a športovej výchovy prebiehajú aj v malej posilňovni, ktorá je v budove školy.

Stravovanie žiakov i učiteľov je zabezpečené v školskej jedálni. Na škole sa prevádzkuje aj bufet a automat na teplé bezkofeínové nápoje. Školská jedáleň je menších rozmerov a preto by potrebovala rekonštrukciu a úpravu priestoru tak, aby sa dosiahol väčší počet miest na sedenie.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovno - vzdelávací proces v škol. roku 2019/20 sa riadil Pedagogicko - organizačnými pokynmi na šk. r. 2019/2020 a Školským vzdelávacím programom.

Gymnázium Angely Merici je katolíckou školou a je súčasťou medzinárodnej siete uršulínskych škôl. Ako katolícka škola sa snaží rozvíjať ľudské hodnoty a vytvárať pokojné a príjemné prostredie pre štúdium. Našim cieľom je spájať vieru s vedou, prinášať žiakom najnovšie odborné poznatky a zároveň ich prepájať s praktickým životom a kresťanskými hodnotami. Riadime sa pravidlami mericiánskej pedagogiky, ktoré sú spracované na základe duchovného odkazu Angely Merici, zakladateľky rádu sestier uršulínok. Medzi jej hlavné priority patrí rozvoj vzťahov,

lásky, tolerancie a slobody v ovzduší pokoja, jednoty a radosti. Láska je najdôležitejšia ľudská kvalita, ktorá sa môže rozvíjať len v atmosfére rešpektovania a počúvania názorov druhého, v atmosfére slobody a bezpečia. Pravá sloboda vedie mladého človeka k zodpovednosti za svoje činy. Cieľom pedagogického zboru je práca na rozvoji celej osobnosti človeka, vo vedomostnom, emočnom i ľudskom rozmere. Vytváranie jednoty a pokoja na pôde školy a vo vzájomných vzťahoch sa zakladá na spoločne vypracovanom školskom vzdelávacom programe, na uvedomení si bohatstva našich rôzností, schopnosti riešiť konflikty pozitívnym spôsobom, na vôli zlepšovať informovanosť a komunikáciu a pestovaní citu pre zodpovednosť.

Našou hlavnou snahou je:

Ø odovzdať odborné, aktuálne a veku primerané vedomosti,

Ø porozumieť túžbam a hodnotám mladých ľudí,

Ø pomáhať im nájsť zmysel života,

Ø naučiť ich rozpoznávať správne cesty a riešenia problémov,

Ø pracovať na celkovom pozitívnom vývoji ich osobnosti,

Ø našim každodenným životom vytvárať svedectvo o Bohu, pevnej viere a láske.

Ø zlepšovať informovanosť a komunikáciu a pestovaní citu pre zodpovednosť.

Prioritne sa snažíme vytvárať ovzdušie vzájomnej úcty, slobody a pokoja, ale aj primeranej disciplíny. K tomu nám pomáha nie len práca pedagógovvo vyučovacom procese, ale aj organizovanie duchovných obnov, víkendoviek pre prvákov, školských výletov a množstvo mimoškolských aktivít pre študentov. Snažíme sa, aby bola naša škola priestorom, v ktorom každý jeden žiak zažije úspech, či už v študijných výsledkoch, tvorivých aktivitách, krúžkovej činnosti, olympiádach a iných súťažiach, či v osobnom duchovnom raste. Akékoľvek náznaky a prejavy šikanovania, ponižovania a porušovania základných ľudských práv sú riešené okamžite zo strany vedenia školy, za pomoci rodičov a školského psychológa. Našim cieľom je, aby bola škola bezpečným a príjemným prostredím pre žiakov i zamestnancov školy.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Študenti našej školy dosahujú dobré študijné výsledky, umiestňujú sa na popredných miestach v olympiádach a súťažiach. I keď v tomto školskom roku neprebehli centrálne merania ako T9 a externá maturita, ale i v týchto meriach dosahujú naši študenti vynikajúce výsledky.

Na skvalitnenie klímy školy slúžia aj aktivity organizované žiackou školskou radou, ktoré už boli spomenuté v predchádzajúcich sekciách.

Medzi úspechy školy patrí aj participácia na mnohých projektoch, ktoré sú uvedené v časti Projekty.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- hodnotenie a klasifikácia žiakov - je potrebné vytvárať väčší priestor na sebahodnotenie žiaka alebo hodnotenie žiaka jeho spolužiakmi.

- priebeh vyučovacieho procesu - zvyšovať mieru využívania aktivizujúcich metód vo vyučovaní, používanie konštruktivistických metód aj vo vyšších ročníkoch

Návrh opatrení:

- hospitácie na hodinách, rozoberať s kolegami rôzne spôsoby hodnotenia a klasifikácie

- na zasadnutiach PK sa venovať problémovým oblastiam

- navzájom sa inšpirovať - otvorené hodiny, príklady dobrej praxe

- vhodne motivovať pedagógov, aby na sebe pracovali a to, čo získajú vzdelávaním aj využívali vo vyučovacom procese, zrealizovať metodický deň s odborníkmi na komunikáciu, vzťahy, hodnotenie vo vyučovacom procese.

- upozorňovať ich na správne stanovenie cieľa hodiny a kontrolovať efektívnosť vyučovacieho procesu, hľadať nové aktivizujúce formy a metódy vo vyučovaní

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Gymnázium Angely Merici si buduje svoju tradíciu vytváraním pokojnej pracovnej atmosféry, vzájomnej dôvery a tolerancie medzi učiteľmi a žiakmi.

- Budova školy sa ráno otvára o 7.00 hod. a zatvára o 8.00 hod. Počas vyučovania zostáva budova

zatvorená. Otvára sa žiakom, ktorí majú telesnú výchovu.

- Vyučovacie hodiny a prestávky: Prvá vyučovacia hodina začína krátkou modlitbou. Medzi hodinami sú 10 minutové prestávky. Prestávka na obed (30 minutová) je po 4. alebo 5. vyučovacej hodine. V danom dni sa vyučuje najviac 8 vyučovacích hodín. Posledná 8. vyučovacia hodina je súčasťou dvojhodinovky, ktorá beží počas 7. a 8. vyučovacej hodiny.

- Žiaci môžu písať v danom dni len jednu písomnú prácu, ktorá presahuje 25 minút.

- V budove školy majú žiaci možnosť zakúpiť si desiatu v bufete a nápoje v automate. V škole funguje školská jedáleň.

- Na hodiny telesnej výchovy sa žiaci presúvajú do haly pod dozorom vyučujúceho. Telesná výchova je organizovaná formou dvojhodinoviek 1 krát do týždňa. V uvedenom čase je zahrnutý aj čas na presun do haly a naspäť do školy. Tieto hodiny sa snažíme umiestňovať v rozvrhu na začiatok alebo koniec dňa, aby sa žiaci zbytočne nepresúvali medzi školou a halou.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
Angličtina B1Mgr. Kristína Kollárová
ANJ - čítanie a počúvanie s porozumením Mgr. Lýdia Zelenayová
Biblický krúžok Mgr. Veronika Lužná
Biologický krúžok 1RNDr. Eva Baranovičová
Biologický krúžok 2RNDr. Eva Baranovičová
Birmovanecký krúžokMgr. Veronika Lužná
Bridžový krúžokIvan Tatranský
Debatný krúžokMgr. Bc. Matej Fabian
Geografická olympiádaMgr. Adriana Koltnerová
Hravá francúzština I.Mgr. Martina Vranikovičová
Hravá francúzština II.Mgr. Martina Vranikovičová
Chemický krúžokMgr. Ivana Šimončičová
Chemický krúžok 1Mgr. Ivana Šimončičová
Chemický krúžok 2Ing. Eva Žatkuláková
Chemický krúžok 3Ing. Eva Žatkuláková
Komunikácia s Francúzmi VRMgr. Martina Vranikovičová
Komunikácia s Francúzmi ZLMgr. Lýdia Zelenayová
Krúžok matematickej olympiády - kategória A a BRNDr. Karol Gajdoš
Krúžok matematickej olympiády - kategória C a Z9RNDr. Karol Gajdoš
Krúžok strojopisuMgr. Martina Žáková
Matematické súťažeMgr. Lucia Bubánová
Matematický krúžokRNDr. Karol Rafay, PhD.
Mladý záchranárMgr. Ivana Šimončičová
Mladý záchranárMgr. Ivana Šimončičová
Nemčina pre maturantovMgr. Zuzana Alchusová, PhD.
Nemčina pre začiatočníkovMgr. Sabína Blažová
Príprava na externú maturitu z ANJMgr. Martina Marková
Príprava na T9PaedDr. Beáta Kováčová
Príprava na ZENITIng. Monika Masariková
Programovanie v PythoneIng. Monika Masariková
Res publicaMgr. Marta Vozárová
Spoločenstvo GAM@Mgr. Andrej Čierny
Turistický krúžokMgr. Daniel Miklošovič

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi prebiehala prostredníctvom rady školy, rodičovskej rady a individuálnych konzultácií.

Rodičia mali možnosť sledovať informácie o prospechu, správaní a dochádzke svojich detí prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Taktiež boli štvťročne informovaní mailom o prospechu a dochádzke svojho dieťaťa.

Počas školského roku sa uskutočnili 2 rodičovské združenia (september, november). Rodičov žiakov so slabým prospechom alebo s výchovnými opatreniami sme informovali osobne na rodičovských združeniach alebo poštou formou oznámenia o slabom prospechu, neprospechu alebo výchovnom opatrení.

Rodičia mali možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s vyučujúcimi telefonicky alebo mailom.

Počas mimoriadnej situácie prebiehala intenzívna komunikácia vedenia školy ako aj jednotlivých učiteľov so žiakmi a ich rodičmi prostredníctvom Edupage, mailovej a telefonickej komunikácie.

Študenti a ich rodičia majú možnosť vyjadriť sa ku kvalite vzdelávania a klíme školy prostredníctvom dotazníkov, ktoré sú im k dispozícii vždy na konci školského roka. Dotazníky sú následne vyhodnotené a prezentované na vyhodnocovacej porade. Na základe pripomienok, ktoré sa v nich vyskytnú si jednotlivé predmetové komisie stanovujú čiastkové ciele pre nový školský rok.

Rada školy sa stretla 2 krát počas školského roka. Venovala sa výsledkom výchovno-vyučovacieho procesu, hospodáreniu školy, problémom, ktoré školu trápia, materiálnymi požiadavkami, počtom otváraných tried 1. ročníka a pod.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Vhodnou formou prezentácie školy smerom k verejnosti je Deň otvorených dverí na GAMe, ktorý sa konal 13.12.2019. Študenti prezentovali svoje zručnosti a vedomosti v odborných učebniach jednotlivých predmetov.

V novembri 2019 sa konala otvorená hodina a workshop pre učiteľov geografie SŠ a ZŠ v trnavského okresu, ktorý organizovala Mgr. Adriana Koltenrová.

Škola je otvorená spolupráci s vysokými školami v Trnave, najmä ako cvičná škola pre študentov pedagogických odborov.

Pedagógovia aktívne pracujú v krajských komisiách predmetových olympiád z biológie, chémie, olympiády ľudských práv a olympiády v nemeckom jazyku.

V tomto školskom roku sme zintenzívnili spoluprácu so Spojenou školou sv. Uršule v Bratislave, pričom sme kolegom poskytli metodickú pomoc z viacerých predmetov.

Kolegovia sú k dispozícii študentom a ich rodičom i mimo hodín vyučovania, či rodičovských združení. Po vzájomnej dohode sú otvorení konzultáciám a osobným rozhovorom.

Verejnosť pravidelne informujeme o aktivitách, ktoré prebiehajú na našej škole a to prostredníctvom webovej stránky školy.

Škola spolupracuje s množstvom inštitúcií ako je Trnavská knižnica Juraja Fándlyho, kultúrnym centrom Malý Berlín, Indícia, JA Slovensko a iné.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

V tomto období prebiehalo vyučovanie prostredníctvom dvoch edukačných nástrojov a to Edupage a Webex. Prostredie Webex poskytla spoločnosť Cisco zdarma. Prebiehali prostredníctvom neho online vyučovacie hodiny. Na každý týždeň sa tvoril rozvrh online vyučovania, aby sa predišlo kolíziám a preťaženiu študentov. Edupage sa využíval na zadávanie domácich úloh, na zaslanie študijných materiálov, na testovanie a podobne.

Vyučovanie počas mimoriadnej situácie prebiehalo bez väčších problémov. Ak sa niektoré vyskytli, boli riešené priebežne. Išlo napríklad o technické problémy na strane učiteľov. Škola im v prípade záujmu požičala školské notebooky, aby mohli kvalitne vyučovať v domácom prostredí. Na strane žiakov išlo hlavne o slabý signál, či inak nekvalitné pripojenie na internet. Riešili sme tiež problémy s objemom domácich úloh a klasifikáciou.

Žiaci boli hodnotení hlavne za tvorivé práce, aktivitu na online hodinách, boli skúšaní ústne alebo formou testov. Pri testoch sa prihliadalo na to, aby boli časovo zvládnuteľné, primerane náročné a by mali žiaci v prípade zlyhania techniky možnosť jeho náhrady.

Vedenie školy poskytlo všetkým učiteľom aj žiakom dostatočnú starostlivosť. Učitelia boli viacnásobne zaškolení na prácu v prostredí Edupage a Webex. Bola im poskytnutá pomoc pri problémoch s technikou a didaktickými postupmi. Študenti absolvovali online triednickú hodinu, na ktorej bol prítomný triedny učiteľ a tiež pani riaditeľka, ktorá im podrobne vysvetlila prácu v prostredí Webex. Okrem predmetových hodín sa cez Webex stretávali triedni učitelia so svojimi žiakmi na triednických hodinách priebežne.

Vyučovanie v týchto náročných podmienkach prebiehalo bez väčších problémov a efektívne.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jana Kuracinová

V Trnave, 22. júla 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •