Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyGymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
Adresa školyHviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Telefón033/5514 605
E-mailsekretariat@gamtt.sk
WWW stránkahttps://gamtt.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jana Kuracinová  kuracinova@gamtt.sk
zástupca riaditeľaMgr. Marta Vozárová  vozarova@gamtt.sk
zástupca riaditeľaMgr. Katarína Tomašovičová  tomasovicova@gamtt.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaRNDr. Eva Baranovičová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Ivana Šimončičová 
   
ostatní zamestnanciIng. Katarína Chovancová 
zástupcovia rodičovIng. Haršányová Zuzana 
 Ing. Tomašovič Pavol 
 prof. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD. 
zástupca zriaďovateľaMgr. Ing. Magdaléna Žiaková, sr. Mária Rita, OSU 
 Mgr. Rastislav Mráz 
 Ing. Arch. Tomáš Guniš 
 Bc. JUDr. Zuzana Bošnáková 
zástupca študentovŽofia Chrvalová 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovRímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok
SídloUršulínska 3, 812 04 Bratislava
Telefón02/5443 48 30
E-mailursulinky.prov@gmail.com

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

V tomto školskom roku prebehli voľby do rady školy a v januári 2022 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza. Rada školy zasadala v šk. roku 2021/22 dvakrát.

Medzi poradné orgány školy patria predmetové komisie.

Názov PKVedúci PK
PK slovenský jazyk a literatúraMgr. Štefánia Nádaská
PK anglický jazykMgr. Martina Marková
PK druhý cudzí jazykMgr. Martina Vranikovičová
PK matematikaMgr. Zuzana Čapkovičová
PK informatikaIng. Monika Masariková
PK fyzikaMgr. Lucia Bubánová
PK biológia, chémiaRNDr. Eva Baranovičová
PK dejepis a predmety s umeleckým zameranímMgr. Miriam Valášková
PK geografia a občianska náukaMgr. Adriana Koltnerová
PK katolícke náboženstvoMgr. Veronika Lužná (sr.Damiána, OSU)
PK telesná a športová výchovaMgr. Martin Katuninec

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 456

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
Príma A26
Sekunda A27
Tercia A27
Kvarta A24
Kvinta A32
Sexta A30
Septima A24
Oktáva A24
I.A27
I.B29
II.A28
II.B30
III.A28
III.B28
IV.A32
IV.B29

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP  
DPP  
Znížený úväzok  
ZPS  
Na dohodu  

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmaty sú odučené kvalifikovane.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vhodnou formou prezentácie školy smerom k verejnosti je Deň otvorených dverí na GAMe, ktorý sa konal tento školský rok v online prostredí

Škola je otvorená spolupráci s vysokými školami v Trnave, najmä ako cvičná škola pre študentov pedagogických odborov.

Pedagógovia aktívne pracujú v krajských komisiách predmetových olympiád z biológie, chémie, olympiády ľudských práv a olympiády v nemeckom jazyku.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekt IT Akadémia

Veľký trojročný projekt, ktorý je zameraný na výučbu prírodovedných predmetov v 1.-.4. ročníku 4-roč. gymnázia a v kvinte až oktáve pomocou IT technológií. Výsledkom je začlenenie nových predmetov (Informačná bezpečnosť, Riešenie problémov a programovanie, Informatika v prírodných vedách a matematike a iné) do ŠkVP. Z projektu sme získali aj sience laboratórium, ktoré vytvára široké možnosti pre moderné vyučovanie.

Projekty ExpEdícia a Civilizácia

Projekty sú realizované cez Indíciu n.o. Naše gymnázium je pilotnou a overovacou školou pre oba projekty. Projekt ExpEdícia je zameraný na prírodovedné a Civilizácia na spoločenskovedné predmety. V oboch formách ide o tvorbu a overovanie nových metodík vyučovania, pri ktorých žiak nie je len pasívnym prijímateľom vedomostí, ale sa aktívne podieľa na odhaľovaní poznatkov a objavovaní zákonov a zákonitostí sveta. Využíva sa pri tom hlavne konštruktivistická metóda.

Projekt DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Projekt DofE je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE hrá kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. Na našej škole sa zrealizoval už 5. ročník.

Projekt Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Angely Merici v Trnave

Cez tento projekt môže škola získať finančné prostriedky do výšky 220 000 eur. Financie môžu byť použité na schválené oblasti ako je vybavenie chemického a biologického laboratória, posilnenie hodinovej dotácie na nové predmety ako napr. finančná gramotnosť, na delené hodiny a vzdelávanie učiteľov.

Projekt Viac ako peniaze

Na našom gymnáziu sa v treťom ročníku vyučuje nový predmet finančná gramotnosť. Tento predmet je vystavaný podľa metodiky projektu Viac ako peniaze, ktorý je poskytovaný spoločnosťou JA Slovensko. Na škole pracujú dve certifikované pedagogičky, ktoré majú od spoločnosti JA Slovensko oprávnenie tento predmet kvalifikovane vyučovať. Metodiky z oblasti finančného vzdelávania sa používajú aj v predmete občianska náuka v kvarte.

Projekt SERVIAM pas

Ide o projekt dobrovoľníctva. Zapojilo sa doň 32 študentov, ktorí venovali dobrovoľníckym aktivitám každý po 30 hodín.

Projekt ERAZMUS+

Skupina nadšených kolegov vypracovala projekt ERAZMUS+ pod názvom SERVIAM. Spolupracujeme so školami z Poľska, Francúzska a Nemecka. Je spojený s mobilitami žiakov a pedagógov.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 4

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma A7902 J gymnázium 
Sekunda A7902 J gymnázium 
Tercia A7902 J gymnázium 
Kvarta A7902 J gymnázium 
Kvinta A7902 J gymnázium 
Sexta A7902 J gymnázium 
Septima A7902 J gymnázium 
Oktáva A7902 J gymnázium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ MAPSASMBEIBIOBCLCTOCIDCVBCVFCVCCVICVMCSJ
Príma A1,08    1,28         
Sekunda A1,11    1,11         
Tercia A1,35    1,31         
Kvarta A1,18    1,23         
Kvinta A1,38    1,34         
Sexta A1,53 1  1,53         
Septima A1,58   11,581,291,67       
Oktáva A1,92              
I.A1,65    1,42         
I.B1,52    1,15         
II.A1,62 1  1,35         
II.B1,53 1  1,5         
III.A1,54   11,711,61       
III.B2,32   11,681,861       
IV.A2,03       1      
IV.B1,79       1      

TriedaDEJDEUDTPESVFIGFRJFYZGEGHUVCHECMXCHPINBINFIPM
Príma A1    1,41,241,161    1 
Sekunda A1,22    1,21,111,11 1   1 
Tercia A1,04    1,751,461,35 1,52   1 
Kvarta A1,23     1,51,18 1,26   1 
Kvinta A1,03    1,561,311,25 2,16   1 
Sexta A1,33    1,51,671,17 2   1 
Septima A1,131  1,04 1,88  2,251,171,171  
Oktáva A     1,57         
I.A1,54    11,381,42 2,35   1 
I.B1,48    1,361,71,56 2,22   1 
II.A1,58     1,621,12 1,88   1 
II.B1,23    1,531,81,07 2,1   1,07 
III.A1,141  1,071,51,11  2,391,751,381  
III.B1,291  111,54  2,391,751,251  
IV.A     1,25         
IV.B               

TriedaKNBKAJKNJKTJKFJLCBLCCLSEMATNASNEJOBNPSSPROPMA
Príma A1       1,48 1,071,16   
Sekunda A1       1,3 1,351,04   
Tercia A1       1,73 1,891,5   
Kvarta A1       1,32 1,641,05   
Kvinta A1       1,84 1,69    
Sexta A1       1,6 1,551,07   
Septima A1 1     2,08 1,751,46   
Oktáva A11,461 1     1,59 1,14  
I.A1       1,88 1,3    
I.B1       2,04 1,06    
II.A1       1,46 1,461   
II.B1       1,9 1,541,27   
III.A1 1     1,89 1,561,04   
III.B1   1   2,29 1,951,36   
IV.A11,88  1     1,5 1  
IV.B11,761       1,24 1,25  

TriedaPMZPYERPPRMKSEBSEDSEFSEGSECSENSEMSNASUKESISJL
Príma A              1,24
Sekunda A              1,26
Tercia A              1,5
Kvarta A              1,5
Kvinta A              1,19
Sexta A              1,83
Septima A  1,2  1,671,5   1,641  2,17
Oktáva A  1,43 1,731,751,51,331 2,38  1,541,42
I.A              1,88
I.B              1,41
II.A              1,54
II.B              1,33
III.A  1  1 1  2   1,32
III.B  1,25  1,4 1  31  1,79
IV.A  1 1,91,511,52,2 2,0911,21,661,53
IV.B  1,63 1,112,29 1,711 1,8311,551,241,21

TriedaSPSSPRSMKSZPTAHTAJTHDTSVTEVTHFUKLVUMVYV
Príma A 1     1    1
Sekunda A 1     1    1
Tercia A 1     1     
Kvarta A 1     1     
Kvinta A 1     1  1  
Sexta A 1     1  1  
Septima A1,171 1,571  1     
Oktáva A1,671     1     
I.A 1     1  1,12  
I.B 1     1  1,07  
II.A 1     1  1  
II.B 1     1  1  
III.A1,78111,81  1     
III.B2,33111,711  1     
IV.A2,331     1     
IV.B1,51     1     

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma A26215000000
Sekunda A27243000000
Tercia A271412001000
Kvarta A24184002000
Kvinta A32209300000
Sexta A301612200000
Septima A24117601000
Oktáva A24164400000
I.A271112301000
I.B291312202000
II.A28179002000
II.B301610400000
III.A281213300000
III.B281110701000
IV.A321512500000
IV.B29167600000

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Akadémia veľkých diel Q-Ok, I.-IV.7  
Biblický krúžok10 Mgr. Veronika Lužná
Biologický krúžok P.A - K.A2 RNDr. Eva Baranovičová
Biologický krúžok Q.-Ok, I.-IV. 13 RNDr. Eva Baranovičová
Birmovanecký krúžok K, Q, 1A, 1B, 2B24 Mgr. Veronika Lužná
Fyzikálny krúžok Q-Ok, I.-IV.9 Mgr. Terézia Jindrová, PhD.
GAM@ refresh16 Mgr. Andrej Čierny
Geografická olympiáda3 Mgr. Adriana Koltnerová
Chemický krúžok - kategória A5 Ing. Eva Žatkuláková
Chemický krúžok - kategória B4 Mgr. Ivana Šimončičová
Chemický krúžok - kategória C14 Ing. Eva Žatkuláková
Krúžok francúzskeho jazyka - pokročilí3 Mgr. Martina Vranikovičová
Krúžok francúzskeho jazyka - začiatočníci12 Mgr. Martina Vranikovičová
Kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov9 Mgr. Štefánia Nádaská
Matematická olympiáda A1 RNDr. Karol Gajdoš
Matematická olympiáda B3 RNDr. Karol Gajdoš
Matematická olympiáda C1 RNDr. Karol Gajdoš
Matematická olympiáda C3 RNDr. Karol Gajdoš
Matematický krúžok K-Ok, I.-IV.17 Mgr. Lucia Bubánová
Olympiáda z nemeckého jazyka Ok, IV.0 Mgr. Zuzana Alchusová, PhD.
Príprava na Scratch cup6 Ing. Monika Masariková
Programovanie22 Mgr. Peter Šiška
Programovanie 6 Mgr. Peter Nádaský
programovanie - pokročilí9 Ing. Monika Masariková
programovanie - začiatočníci (prváci, K.A. Q.A)8 Mgr. Zuzana Čapkovičová
Res publica22 Mgr. Marta Vozárová
Spevácky zbor12 Mgr. Veronika Lužná

Záver

Vypracoval: Mgr. Jana Kuracinová

V Trnave, 29. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

      • zatiaľ žiadne údaje
        •