Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyGymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
Adresa školyHviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Telefón033/5514 605
E-mailsekretariat@gamtt.sk
WWW stránkahttps://gamtt.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr. Jana Kuracinová033/5514605, 0911 134 448kuracinova@gamtt.sk
zástupca riaditeľaMgr. Marta Vozárová033/5511014vozarova@gamtt.sk
zástupca riaditeľaMgr. Katarína Tomašovičová033/5511014tomasovicova@gamtt.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaRNDr. Eva Baranovičovábaranovicova@gamtt.sk
pedagogickí zamestnanciMgr. Ivana Šimončičovásimoncicova@gamtt.sk
   
ostatní zamestnanciIng. Katarína Chovancováchovancova@gamtt.sk
zástupcovia rodičovIng. Haršányová Zuzana 
 Ing. Alena Adamkovičová 
 prof. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD. 
zástupca zriaďovateľaMgr. Ing. Magdaléna Žiaková, sr. Mária Rita, OSU 
 Mgr. Rastislav Mráz 
 Ing. Arch. Tomáš Guniš 
 Bc. JUDr. Zuzana Bošnáková 
zástupca študentovŽofia Chrvalová 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovRímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok
SídloUršulínska 3, 812 04 Bratislava
Telefón02/5443 48 30
E-mailursulinky.prov@gmail.com

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Rada školy zasadala v šk. roku 2022/23 nasledovne:

Zasadnutie 16.11.2022 s programom:

1. Zmena v členstve Rady školy za rodičov Ing. Alena Adamkovičová

2. Oboznámenie členov Rady školy s výročnou správou rady školy za školský rok 2021/2022

3. Plan zasadnutí Rady školy

4. Prerokovanie záverečnej správy Gymnáziu Angely Merici v Trnave za školský rok 2021/2022

5. Oboznámenie s plánom práce na školský rok 2022/2023

Zasadnutie 15.2.2022 bolo online. Téma - financovanie školy

Zasadnutie 17.5.2023 - uskutočnilo sa výberové konanie na pozíciu riaditeľa Gymnázia Angely Merici.

Medzi poradné orgány školy patria aj predmetové komisie.

Názov PKVedúci PK
PK slovenský jazyk a literatúraMgr. Štefánia Nádaská
PK anglický jazykMgr. Martina Marková
PK druhý cudzí jazykMgr. Martina Vranikovičová
PK matematikaMgr. Zuzana Čapkovičová
PK informatikaIng. Monika Masariková
PK fyzikaMgr. Lucia Bubánová
PK biológia, chémiaRNDr. Eva Baranovičová
PK dejepis a predmety s umeleckým zameranímMgr. Miriam Valášková
PK geografia a občianska náukaMgr. Adriana Koltnerová
PK katolícke náboženstvoMgr. Elena Potočárová (sr.Zdislava, OSU)
PK telesná a športová výchovaMgr. Martin Katuninec

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 437

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
Príma A25
Sekunda A25
Tercia A28
Kvarta A27
Kvinta A22
Sexta A32
Septima A30
Oktáva A24
I.A29
I.B29
II.A27
II.B27
III.A26
III.B30
IV.A28
IV.B28

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3316
DPP41
Na dohodu02
Spolu3719
Z toho  
Znížený úväzok71
ZPS04

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03737

Predmety vyučované nekvalifikovane

PredmetTriedaPočet hodín
hudobná výchovapríma A2
výtvarná výchovapríma A1
výtvarná výchovasekunda A1

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeMeno žiakanárodné koloumiestnenie
Biblická olympiádaD. Jindra, M. Marek, J.Chromíkceloslovenské kolo2. miesto
Olympiáda ľudských právMartin Ušákceloslovenské koloúčasť
Olympiáda kritického mysleniaMarek Richnákceloslovenské koloúčasť
Olympiáda zo slovenského jazykaZuzana Reiffersováceloslovenské kolo2. miesto
...A Slovo bolo u BohaVeronika Pravdováceloslovenské koloúčasť
Olympiáda vo francúzskom jazykuAnna Mariothová Kostovaceloslovenské kolo1. miesto
Olympiáda vo francúzskom jazykuSofia Staškováceloslovenské kolo1. miesto
Olympiáda vo francúzskom jazykuTerézia Komiňákováceloslovenské kolo4. miesto
Biologická olympiádaDana Trnkováceloslovenské kolo3. miesto
Geografická olympiádaAnna Kňažkováceloslovenské koloúspešný riešiteľ
Matematická olympiádaVladimír Štefunkoceloslovenské kolo30. miesto
Matematická olympiádaOndrej Šestákceloslovenské koloúčasť
Matematický náboj V. Štefunko (III.A), Z. Reiffersová (Ok.A), J. Chromík (IV.A), M. Moravec, O. Šesták  (III.B)celoslovenské kolo8. miesto
Matematický náboj O. Haršány, J. Hittrich, M. Richnák (Sx.A), P. Ganz (II.A), M. Farbula (Q.A)celoslovenské kolo21. miesto
Zenit v programovaníV. Štefunkoceloslovenské kolo4. miesto
Zenit v programovaníM. Richnákceloslovenské kolo7. miesto
Programátorská súťaž, IT NItraZ. Reiffersová, J. Chromík, V. Štefunko, J. Heriban   celoslovenské kolo1. miesto
Programátorská súťaž, IT NItraJ. Chromíkceloslovenské kolo3. miesto
iBoborL. Vilkovský, B. Chrvala, J.Haršányceloslovenské kolo1. miesto
iBoborZ. Reiffersováceloslovenské kolo2. miesto
iBoborM. Čapováceloslovenské kolo1. miesto
iBoborV. Dúbravská, M. Farbulaceloslovenské kolo1. miesto
Náboj juniorBenjamín Chrvala, Myroslav Derbak, Jakub Haršány a Martin Skácelceloslovenské kolo48. miesto
Náboj juniorFilip Rubaninský, Tomáš Greguš, Martin Ružička a Adela Kalivodováceloslovenské kolo85. miesto
Fyzikálny nábojKatarína Štefunková (II.B), Dorotea Rajská (II.B), Ondrej Haršány (Sx.A), Marek Richnák (Sx.A)celoslovenské kolo18. miesto
Fyzikálny nábojDominik Jindra (Q.A), Marcel Farbula (Q.A), Peter Ganz (II.A), Nina Janíková (Q.A), František Kollár (I.B)celoslovenské kolo35. miesto
Fyzikálny nábojJán Jindra (III.A), Adam Táčovský (Sp.A), Matej Jánoška (Sp.A), Jozef Čurma (III.A), Veronika Jurkasová (Sp.A)celoslovenské kolo29. miesto
Fyzikálny nábojOliver Svrček (Ok.A), Žofka Chrvalová (Ok.A), Erika Miklovičová (Ok.A), Matúš Kúdela (Ok.A), Petra Drobná (III.A)celoslovenské kolo44. miesto
Chemický nábojJakub Chorvatovič (Q.A), Marcel Farbula (Q.A), Matej Kurbel (I.A), Ondrej Chromík (I.A) celoslovenské kolo8. miesto
Chemický nábojLinda Opálená (Sx.A), Martin Barczay (Sx.A), Veronika Šimurdová (Sx.A), Dominika Riedlmajerová (Sx.A)celoslovenské kolo14. miesto
Chemický nábojAdela Suchoňová (III.B), Matej Málik (III.B), Matej Šeliga (III.B), Ján Chromík (IV.A)celoslovenské kolo13. miesto
Chemický nábojMiriam Váleková (II.A), Lenka Hlavačková (Ok.A), Alžbeta Izakovičová (Ok.A), Ivan Bako (Ok.A)celoslovenské kolo20. miesto
    
 Úspech v krajských a okresných kolách sú na stránke školy: www.gamtt.sk  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aj tento rok nás neminuli tradičné akcie, ktoré sa konali hlavne v 2. polroku. Bol to Angelínsky ples, lyžovačky, Kurz ochrany života a zdravia v Tatrách, Škola v prírode, zahraničné výmenné pobyty v rámci programu Erasmus+ v Nemecku a návšteva zahraničných partnerov u nás na Slovensku.

Z duchovných aktivít prebiehali duchovné obnova s prenocovaním 2-3 dni v Bojničkách alebo u saleziánov na kopánke. Podarilo sa zorganizovať i Farebný týždeň.

Veľa ttudentov plnilo ciele v rámci programu DofE. Ocenenie na bronzovej úrovni získalo 26 študentov, na strieborne 15 študentov. Tento rok až 62 študentov na expedíciach DofE s ťažkým batohom na pleciach brázdilo naše hory a prekonali svoje očakávania.

Vhodnou formou prezentácie školy smerom k verejnosti je Deň otvorených dverí na GAMe, ktorý sa konal 2.12.2023.

Škola je otvorená spolupráci s vysokými školami v Trnave, najmä ako cvičná škola pre študentov pedagogických odborov.

Pedagógovia aktívne pracujú v krajských komisiách predmetových olympiád z biológie, chémie, Olympiády ľudských práv, Olympiády v slovenskom jazyku a Olympiády vo francúzskom jazyku..

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekt ExpEdícia

Projekty sú realizované cez Indíciu n.o. Naše gymnázium je pilotnou a overovacou školou. Projekt ExpEdícia je zameraný na prírodovedné predmety. Cieľom zapojenia do projektu je overovanie nových metodík vyučovania, pri ktorých žiak nie je len pasívnym prijímateľom vedomostí, ale sa aktívne podieľa na odhaľovaní poznatkov a objavovaní zákonov a zákonitostí sveta. Využíva sa pri tom hlavne konštruktivistická metóda.

Projekt DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Projekt DofE je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE hrá kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. Na našej škole sa zrealizoval už 7. ročník.

Projekt Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Angely Merici v Trnave

Cez tento projekt môže škola získať finančné prostriedky do výšky 220 000 eur. Financie môžu sa využívajú v schválených aktivitách ako je vybavenie chemického a biologického laboratória, posilnenie hodinovej dotácie na nové predmety ako napr. finančná gramotnosť, na delené hodiny a vzdelávanie učiteľov a žiakov.

Projekt Viac ako peniaze

Na našom gymnáziu sa v treťom ročníku vyučuje nový predmet finančná gramotnosť. Tento predmet je vystavaný podľa metodiky projektu Viac ako peniaze, ktorý je poskytovaný spoločnosťou JA Slovensko. Na škole pracujú dve certifikované pedagogičky, ktoré majú od spoločnosti JA Slovensko oprávnenie tento predmet kvalifikovane vyučovať. Metodiky z oblasti finančného vzdelávania sa používajú aj v predmete občianska náuka v kvarte.

Projekt ERAZMUS+

Skupina nadšených kolegov vypracovala projekt ERAZMUS+ pod názvom SERVIAM. Spolupracujeme so školami z Poľska, Francúzska a Nemecka. Je spojený s mobilitami žiakov a pedagógov.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

V tomto školskom roku sme nemali kontrolu z inšpekcie.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V budove školy má každá trieda svoju kmeňovú učebňu. Popri tom sú zriadené odborné učebne, ktoré slúžia k skvalitneniu výučby. Sú to: 2 počítačové učebne a učebňa matematiky, ktorá slúži aj na hodiny informatiky, 4 jazykové učebne anglického a dve nemeckého jazyka, jedna pre francúzsky jazyk, fyzikálne, biologické a chemické laboratórium, učebňa geografie. Chemické a biologické laboratórium prešli uplynulý školský rok úplnou rekonštrukciou. Každá odborná učebňa je vybavená notebookom pre učiteľa a dataprojektorom. V odbornej učebni biológie, fyziky, geografie, spoločenskej miestnosti sa nachádzajú interaktívne tabule. Vo všetkých kmeňových učebniach tried sú notebooky a zabudované dataprojektory. V priestoroch školy je free wifi pripojenie. Na spoločenské akcie menších rozmerov ako sú besedy, posedenia a pod. slúži spoločenská miestnosť, v ktorej sa tiež nachádza interaktívna tabuľa.

Učitelia majú v kabinetoch i v zborovni zabezpečený prístup k internetu a tlačiarene a kopírovacie stroje. Počas školského roka, pokiaľ nám to umožňujú naše finančné možnosti, sa snažíme pravidelne zakupovať modernejšie učebné pomôcky.

Žiakom i učiteľom je k dispozícii školská knižnica. K stretávaniu učiteľov i žiakov slúži spoločenská miestnosť. Vo vestibule školy majú študenti k dispozícii príjemné posedenie, oddychové zóny sa nachádzajú aj na chodbách v novej budove.

Na škole sú vymenené všetky okná, všetky lavice a stoličky a bezkriedové tabule v kmeňových učebniach. Vymaľované sú všetky kmeňové triedy, chodby na novej budove, vestibul, prezuváreň. Ostávajú vymaľovať chodby na starej budove, čo plánujeme zrealizovať až po rekonštrukcii elektrických rozvodov, ktoré sú v havarijnom stave. Zrekonštruované sú toalety na 1. a 2. poschodí starej budovy, postupne plánujeme rekonštrukciu ostatných toaliet.

Škola nemá vlastnú telocvičňu, iba posilňovňu pre cca 15 žiakov a školské ihrisko. Na účely telesnej výchovy sa využíva Basketbalová hala a počas teplejšieho počasia aj ihrisko na Slávii.

Stravovanie žiakov i učiteľov je zabezpečené v školskej jedálni. Na škole sa prevádzkujú automaty na teplé bezkofeínové nápoje, bagety a nealko nápoje spolu so zdravými pochutinami. Školská jedáleň je menších rozmerov a preto by potrebovala rekonštrukciu a úpravu priestoru tak, aby sa dosiahol väčší počet miest na sedenie.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Študenti našej školy dosahujú dobré študijné výsledky, umiestňujú sa na popredných miestach v olympiádach a súťažiach.V centrálnych meraniach ako T9 a externá maturita dosahujú naši študenti vynikajúce výsledky.

Na skvalitnenie klímy školy slúžia aj aktivity organizované žiackym školským parlamentom.

Medzi úspechy školy patrí aj participácia na mnohých projektoch, ktoré sú uvedené v časti Projekty.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- hodnotenie a klasifikácia žiakov - je potrebné vytvárať väčší priestor na sebahodnotenie žiaka alebo hodnotenie žiaka jeho spolužiakmi.

- priebeh vyučovacieho procesu - zvyšovať mieru využívania aktivizujúcich metód vo vyučovaní, používanie konštruktivistických metód aj vo vyšších ročníkoch

Návrh opatrení:

- hospitácie na hodinách, rozoberať s kolegami rôzne spôsoby hodnotenia a klasifikácie

- na zasadnutiach PK sa venovať problémovým oblastiam

- navzájom sa inšpirovať - otvorené hodiny, príklady dobrej praxe

- upozorňovať ich na správne stanovenie cieľa hodiny a kontrolovať efektívnosť vyučovacieho procesu, hľadať nové aktivizujúce formy a metódy vo vyučovaní


Typ testovaniaÚspešnosť GAMÚspešnosť gymnáziíNárodný priemer
EČ MS   
SJL69,7%68,4%55%
ANJ B267,8%67,5%67,1%
MAT58,9%59,1%53,8%
    
T9   
SJL72,1%70,7%58,7%
MAT83,5%70%55,1%

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP s IVVP: 5

Počet žiakov so ŠVVP bez IVVP: 4

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

forma štúdia1. termín PS2. termín PSSpoluNaplnenosť
4-ročná 4.5.20239.5.2023  
Počet prihlášok7668144  
Prijatí bez PS14519  
Nezúčastnili sa PS022  
Zúčastnili sa PS6261123 
Vyhoveli kritériam PS6261123 
Prijatí a zapísaní46955100%
Úspešnosť testov    
SJL  58% 
MAT  69% 
     
8-ročná4.5.20239.5.2023  
Počet prihlášok603393 
Zúčastnili sa PS603393 
Vyhoveli kritériam PS553186 
Nevyhoveli kritériam PS527 
Prijatí a zapísaní20525100%
Úspešnosť testov    
SJL  63% 
MAT  52% 

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma A7902 J gymnázium 
Sekunda A7902 J gymnázium 
Tercia A7902 J gymnázium 
Kvarta A7902 J gymnázium 
Kvinta A7902 J gymnázium 
Sexta A7902 J gymnázium 
Septima A7902 J gymnázium 
Oktáva A7902 J gymnázium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAPSBEIBIOBCLCTOCIDDEJDEUFIGFRJFYZGEGHUVCHE
Príma A1  1,04   1,04  111,241 
Sekunda A1,16  1,08   1,16  1,81,281,32 1,32
Tercia A1,39  1,07   1,14  1,61,361,14 1,07
Kvarta A1,33  1,26   1,33  1,381,411,33 1,7
Kvinta A1,23  1,64   1,09   1,231,36 1,64
Sexta A1,471 1,72   1,19  1,631,441,41 1,94
Septima A1,4 11,431,361 1,231,611,41,17  1,87
Oktáva A1,21     1        
I.A1,31  1,62   1,17   1,481,31 1,62
I.B1,34  1,69   1,17  1,221,721,41 1,93
II.A1,811 1,22   1,11  11,151,48 2,07
II.B1,481 1,26   1,44  1,731,331,48 2,19
III.A1,88 11,231,381 1,651,51,15 1,15  1,77
III.B1,47 11,41,331 1,3331,21,821,23  2,1
IV.A1,96         1,2    
IV.B2,07     1   1    

TriedaCMXCHPINBINFKNBKAJKNJKFJMATNEJOBNPSSRPPSEBSED
Príma A   11   1,21,221    
Sekunda A   11   1,161,21    
Tercia A   11   1,431,611,04    
Kvarta A   11   1,591,891,22    
Kvinta A   11   1,681,5     
Sexta A   11   1,941,631,13    
Septima A1,571,141 1  21,671,81,2 1 1
Oktáva A    11,251  1,67 11,61,571
I.A   11   1,971,24     
I.B   11   1,691,36     
II.A   11   1,961,811,19    
II.B   11   21,381,11    
III.A2,41,21 1 1 1,651,731,27 1 1,25
III.B1,31,11 1 11,752,271,921,2 1 1
IV.A    11,681  1,56 111,91
IV.B    11,68 1 1,8 122,251,67

TriedaSEFSEGSECSEMSNASUKESISJLSPSSPRSMKSZPTAHTSVTHF
Príma A       1,2 1   1 
Sekunda A       1,24 1   1 
Tercia A       1,14 1   1 
Kvarta A       1,41 1   1 
Kvinta A       1,14 1   1 
Sexta A       1,47 1   1 
Septima A11 1,64   1,91,45111,3111 
Oktáva A111,171,6112,042,0411   1 
I.A       1,45 1   1 
I.B       1,45 1   11
II.A       1,89 1   1 
II.B       1,52 1   1 
III.A11 1,431  1,151,23111,5511 
III.B11 1,61  1,231,63111,3611 
IV.A 2,441,752,2 11,681,712,51   1 
IV.B 1,921,752,75112,181,892,791   1 

TriedaUKLVYV
Príma A 1
Sekunda A 1
Tercia A  
Kvarta A  
Kvinta A1,09 
Sexta A1,09 
Septima A  
Oktáva A  
I.A1 
I.B1 
II.A1,07 
II.B1 
III.A  
III.B  
IV.A  
IV.B  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma A25250000000
Sekunda A25222100000
Tercia A28262000000
Kvarta A27197100000
Kvinta A22157000000
Sexta A32218300000
Septima A301613100000
Oktáva A241211100000
I.A29226100000
I.B2900000000
II.A271411101000
II.B271311300000
III.A26178100000
III.B301510500000
IV.A281212400000
IV.B281011610000

§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Vysoká školaPočet študentov
Trnavská univerzita, Trnava12
Slovenská technická univerzita, Bratislava11
Univerzita Komenského, Bratislava9
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava6
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra6
Ekonomická univerzita, Bratislava5
Slovenská poľnohospodárska univ., Nitra2
Slovenská zdravotnícka univ., Bratislava1
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica1
Žilinská univerzita, Žilina1
SR spolu54 študentov
  
Masarykova univerzita, Brno5
Univerzita Karlova, Praha4
Vysoké učení technické, Brno3
Univerzita Palackého, Olomouc1
Holandsko1
Zahraničie spolu14 študentov
  
  
Zameranie štúdiaPočet študentov
informatika, informačná bezpečnosť12
lekárstvo, farmácia, fyzioterapia11
učiteľstvo, pedagogika10
manažment, podnikanie, ľudské zdroje6
cudzie jazyky, prekladateľstvo, tlmočníctvo4
cestovný ruch, hotelierstvo, turizmus4
integrovaná bezpečnosť4
financie, bankovníctvo, poisťovníctvo2
medzinárodné vzťahy, politológia2
materiálové a strojné inžinierstvo2
psychológia2
právo2
marketingová komunikácia 1
architektúra, urbanizmus1
humanitné štúdiá1
letecká doprava1
žurnalistika1
biológia1
fyzika1
Spolu68 študentov
  
zamestnanie, voľný rok6
neposkytli údaje5
Absolventov v r. 2023 spolu79 študentov

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívna dotácia 1 125 502,- €, nenormatívne: odchodné 3 193,-€, dotácia za mimoriadne výsledky žiakov 3 200,-€, dotácia na vzdelávacie poukazy bola v sume 10 694,- €, príspevok na učebnice 5 285,- €, príspevok na lyžiarsky výcvik 18 750,-€ a príspevok na špecifiká 8 766,-€ (digitálny koordinátor 6 566,-€, školské potreby pre odídencov z Ukrajiny 2 200 ,-€). Prostriedky na edukačné publikácie z POO 2 122,-€. Dotácia TTSK 112 303,-€ a Mesto Trnava 21 554,-€

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť ubytovné 12 685,-€, réžia 37 140,-€, dar rodičovský fond 10 674,-€

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít 10 694,-€, na mzdy pedag. 6 544,-€, energie 4 049,-€, služby 101,-€

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 2% dane 13 163,50 €: Klimatizácia do laboratórií, dofinancovanie prerábania laboratórií , koše na separovaný odpad, nábytok a vybavenie chemického laboratória

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov príspevky a dary 10 419,-€

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Akadémia veľkých diel3  
Biblická olympiáda12 Mgr. Veronika Lužná
Biologický krúžok20 RNDr. Eva Baranovičová
DofE HT12 Mgr. Adam Horváth
DofE KU7 Mgr. Jana Kuracinová
DofE LU12 Mgr. Veronika Lužná
DofE MA10 Ing. Monika Masariková
DofE TO12 Mgr. Katarína Tomašovičová
DofE VO príprava na expedície28 Mgr. Marta Vozárová
DofE VR10 Mgr. Martina Vranikovičová
EKO krúžok4 Mgr. Kristína Koňušíková
English club - konverzácie - native speaker - malé gymnázium16 Mgr. Marta Vozárová
English club - konverzácie - native speaker 1. ročník17 Mgr. Marta Vozárová
English club - konverzácie - native speaker 2. ročník23 Mgr. Marta Vozárová
English club - konverzácie - native speaker 3. a 4. ročník18 Mgr. Marta Vozárová
Francúzština pre pokročilých6 Mgr. Martina Vranikovičová
Francúzština pre začiatočníkov15 Mgr. Martina Vranikovičová
Fyzboj9 Mgr. Terézia Jindrová, PhD.
Geografická olympiáda3 Mgr. Adriana Koltnerová
Chemický krúžok 4 Mgr. Ivana Šimončičová
Chemický krúžok - kategória B10 Ing. Eva Žatkuláková
Kalokagatia I.9 Mgr. Adam Horváth
Kalokagatia II.7 Mgr. Adam Horváth
Kalokagatia III.5 Mgr. Adam Horváth
Kruhový fitness tréning5 Mgr. Martin Katuninec
Príprava na matematické súťaže25 Mgr. Lucia Bubánová
Príprava na matematickú olympiádu kat.A3 RNDr. Karol Gajdoš
Príprava na matematickú olympiádu kat.B3 RNDr. Karol Gajdoš
Príprava na matematickú olympiádu kat.C3 RNDr. Karol Gajdoš
Príprava na maturitu z matematiky 11 Mgr. Zuzana Čapkovičová
Príprava na T9 MAT10 Mgr. Lucia Bubánová
Spevácky zbor22 Mgr. Veronika Lužná
Šachový krúžok12 Mgr. Daniel Miklošovič
Tvorivé dielničky5 Mgr. Kristína Koňušíková
Úvod do programovania Python5 Ing. Monika Masariková
Vyššia matematika6 Mgr. Lucia Bubánová

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi prebiehala prostredníctvom rady školy, rodičovskej rady a individuálnych konzultácií.

Rodičia mali možnosť sledovať informácie o prospechu, správaní a dochádzke svojich detí prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Taktiež boli štvťročne informovaní mailom o prospechu a dochádzke svojho dieťaťa.

Počas školského roku sa uskutočnili rodičovské združenia. Rodičov žiakov so slabým prospechom alebo s výchovnými opatreniami sme informovali osobne na rodičovských združeniach alebo poštou formou oznámenia o slabom prospechu, neprospechu alebo výchovnom opatrení.

Rodičia mali možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s vyučujúcimi telefonicky alebo mailom.

Študenti a ich rodičia majú možnosť vyjadriť sa ku kvalite vzdelávania a klíme školy prostredníctvom dotazníkov, ktoré sú im k dispozícii vždy na konci školského roka. Dotazníky sú následne vyhodnotené a prezentované na vyhodnocovacej porade. Na základe pripomienok, ktoré sa v nich vyskytnú si jednotlivé predmetové komisie stanovujú čiastkové ciele pre nový školský rok.

Záver

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3. júla 2023

Vypracoval: Mgr. Jana Kuracinová

V Trnave, 10. októbra 2023

Vyjadrenie rady školy

Rada školy sa na svojom zasadnutí 18. októbra 2023 oboznámila s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2022/23. K predkladanej správe nemá pripomienk, berie ju na vedomie a odporúča zriaďovateľovi schváliť.

RNDr. Eva Baranovičová - predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ schvaľuje predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Angely Merici v Trnave za školský rok 2022/23.

Mgr. Magdaléna Žiaková, sr. Mária Rita - provinciálna predstavená

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •