Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
Adresa školyHviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Telefón033/5514 605
E-mailsekretariat@gamtt.sk
WWW stránkagamtt.edupage.org
ZriaďovateľRímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, Bratislava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jana Kuracinová  kuracinova@gamtt.sk
zástupca riaditeľaMgr. Marta Vozárová  vozarova@gamtt.sk
zástupca riaditeľaMgr. Katarína Tomašovičová  tomasovicova@gamtt.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaRNDr. Eva Baranovičová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Ivana Šimončičová 
   
ostatní zamestnanciIng. Katarína Chovancová 
zástupcovia rodičovIng. Ľuboš Bínovský 
 MUDr. Klaudia Drdúlová 
 Ing. Pavol Tomašovič 
zástupca zriaďovateľaIng. Peter Štroncer 
 RNDr. Jozef Kokoška 
 Mgr. Eva Šaradinová ( sr. Šimona OSU) 
 Ing. Jozef Alchus 
zástupca študentovNina Gelnárová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK slovenský jazyk a literatúraMgr. Štefánia NádaskáSJL 
PK anglický jazykMgr. Martina MarkováANJ 
PK druhý cudzí jazykMgr. Martina VranikovičováNEJ, FRJ 
PK matematikaMgr. Zuzana ČapkovičováMAT 
PK informatikaIng. Monika MasarikováINF 
PK fyzikaMgr. Lucia BubánováFYZ 
PK chémia, biológiaRNDr. Eva BaranovičováCHE, BIO 
PK dejepis, predmety s umeleckým zameranímMgr. Miriam ValáškováDEJ, UKL 
PK občianska náuka a geografiaMgr. Adriana KoltnerováOBN, GEG 
PK katolícke náboženstvoMgr. Veronika Lužná (sr.Damiána, OSU)KNB 
PK telesná a športová výchovaMgr. Martin KatuninecTSV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 440

Počet tried: 16


TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma A25 
Sekunda A25 
Tercia A22 
Kvarta A321
Kvinta A301
Sexta A25 
Septima A24 
Oktáva A172
I.A27 
I.B282
II.A29 
II.B291
III.A32 
III.B30 
IV.A32 
IV.B31 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 4.roč
prihlásení70119
prijatí2652

·         4-ročná forma štúdia

4-ročná forma štúdia

Termíny

Počet žiakov

Spolu

Počet prihlášok

1. termín

63

119

2. termín

56

Nezúčastnili sa PS

1. termín

0

1

2. termín

1

Zúčastnili sa PS

1. termín 3.5.2021

62

118

2. termín 10.5.2021

55

3. termín 11.5.2021

1

Prijímaciu skúšku tvoril test zo slovenského jazyka a literatúry. Tvorili ho úlohy s výberom odpovede (21/19)  a úlohy s krátkou odpoveďou (9/11), celkovo 30 úloh. Test bol hodnotený percentom úspešnosti, ktoré sa vyjadrilo v bodoch (100% = 100 bodov). Priemerné percento úspešnosti všetkých uchádzačov bolo 78%. (1. termín 79%, 2. termín 76%).

Test z matematiky obsahoval 25 úloh. Tvorili ho úlohy s výberom odpovede (10) a úlohy s krátkou odpoveďou (15). Na postup riešenia sa neprihliadalo, len na výsledok. Test bol hodnotený percentom úspešnosti, ktoré sa vyjadrilo v bodoch (100% = 100 bodov). Priemerné percento úspešnosti všetkých uchádzačov bolo 68%. (1. termín 72%, 2. termín 65%).

            Na základe kritérií, uchádzači vykonali úspešne prijímaciu skúšku, ak dosiahli spolu z oboch predmetov minimálne 40 bodov. Tomuto kritériu vyhoveli všetci uchádzači.

            Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, v počte 118, boli zoradení podľa celkového počtu získaných bodov. Na zápis bolo pozvaných 52 uchádzačov. Z nich sa zapísalo 35 uchádzačov. Ďalších 17 uchádzačov bolo prijatých na odvolanie.

 

·         8-ročná forma štúdia

 

8-ročná forma štúdia

Termíny

Počet žiakov

Spolu

Počet prihlášok

1. termín

45

70

2. termín

25

Nezúčastnili sa PS

1. termín

1

2

2. termín

1

Zúčastnili sa PS

1. termín 3.5.2021

44

68

2. termín 10.5.2021

24

Prijímaciu skúšku tvoril test zo slovenského jazyka a literatúry, ktorý dodala externá firma. Tvorilo ho 25 úloh s výberom odpovede (15 úloh s jednou správnou odpoveďou, 10 úloh s viacerými správnymi odpoveďami) a 10 úloh s krátkou odpoveďou, celkovo 35 úloh. Maximálny počet bodov za test bol 100 bodov. Priemerné percento úspešnosti bolo 55% (1. termín 53%, 2. termín 59%). Kritériu získať z testu minimálne 25 bodov vyhoveli všetci uchádzači.

Test z matematiky, taktiež dodaný externou firmou, obsahoval 20 úloh. Tvorilo ho 14 úloh z výberom odpovede (7 úloh z jednou správnou odpoveďou a 7 úloh z viacerými správnymi odpoveďami) a 6 úloh s krátkou odpoveďou, z toho 1 konštrukčná úloha. Maximálny počet bodov za test bol 100 bodov. Priemerné percento úspešnosti všetkých uchádzačov bolo 46% (1. termín 44%, 2. termín 48%). Kritériu získať z testu minimálne 25 bodov nevyhovelo 8 uchádzačov.

Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, v počte 60, boli zoradení podľa celkového počtu získaných bodov. Na zápis bolo pozvaných 26 uchádzačov. Z nich sa zapísalo 23 uchádzačov, traja boli prijatí na odvolanie.

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPSBIOBCLCTODEJDEUFIGFRJFYZGEGHUVCHECMXCHP
Príma A1,04 1,24  1  11,081,041   
Sekunda A1,24 1,44  1,08  1,131,521,2 1,24  
Tercia A1,09 1,09  1,36   1,271,23 1,32  
Kvarta A1,28 1,22  1  1,191,191 1,22  
Kvinta A1,2 1,37  1,1  1,11,431,1 1,87  
Sexta A1,2411,68  1   1,441,04 2,04  
Septima A1,54 1,331,3311,3811,0411,71  2,541,41,2
Oktáva A1,71              
I.A1,52 1,15  1   11,07 1,44  
I.B1,39 1,11  1  1,061,571,18 2,07  
II.A1,1711,55  1,07  1,31,071,03 2,14  
II.B1,7612  1,03  1,441,071,03 2,66  
III.A1,78 1,47111,31111,061  2,592,142
III.B1,53 1,211,211,241,61 1  2,371,51,5
IV.A1,81       1,22      
IV.B1,27              

TriedaINBINFKNBKAJKNJKFJMATNEJOBNPSSRPPSEBSEDSEFSEG
Príma A 11   1,281,181      
Sekunda A 11   1,361,471,08      
Tercia A 11   1,231,271,05      
Kvarta A 11   1,471,51      
Kvinta A 1,031   1,471,4       
Sexta A 11,08   1,581,521,2      
Septima A1 1  11,461,351 1 11,331,25
Oktáva A  1,061,761  1 111,861,511,5
I.A 11   1,221,33       
I.B 11   1,681,25       
II.A 11   1,551,581,03      
II.B 1,11   2,211,651,03      
III.A1 1  12,411,381 1 111
III.B1 1 2 1,831,271,03 1 111,3
IV.A  11,41 1 1,64 111,862,3311,83
IV.B  11,532  1,97 111,41,3322

TriedaSECSEMSNASUKESISJLSPSSPRSMKSZPTAHTSVUKLVYV
Príma A     1 1     1
Sekunda A     1,32 1     1
Tercia A     1,36 1      
Kvarta A     1,31 1      
Kvinta A     1,6 1    1 
Sexta A     1,68 1,04    1,16 
Septima A 2,38   1,251,38111,921,5   
Oktáva A11,56  1,941,2911      
I.A     1,26 1    1 
I.B     1,11 1    1 
II.A     1,24 1    1 
II.B     1,45 1    1,03 
III.A 21  1,031,67111,91,25   
III.B 1,631  1,211,891,111,51   
IV.A1,51,511,51,161,222,51      
IV.B12,57 1,41,471,31,331      

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma A25241000000
Sekunda A25223000000
Tercia A22211000000
Kvarta A32311000000
Kvinta A302010000000
Sexta A25149101000
Septima A24116700000
Oktáva A17115100000
I.A27234000000
I.B28179200000
II.A29215300000
II.B29119900000
III.A32818600000
III.B30158610001
IV.A32218300000
IV.B311810201000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma A2587434,9687434,9600,00
Sekunda A25110544,20110544,2000,00
Tercia A22105948,14105948,1400,00
Kvarta A32179956,22179956,2200,00
Kvinta A30112937,63112937,6300,00
Sexta A25141557,82141157,6640,16
Septima A24153563,96153563,9600,00
Oktáva A1757033,5357033,5300,00
I.A2761723,2961723,2900,00
I.B28122943,89122943,8900,00
II.A29193066,55193066,5500,00
II.B29193566,72193566,7200,00
III.A32181156,59181056,5610,03
III.B30259886,60232777,572719,03
IV.A322295,7571,742295,7571,7400,00
IV.B31245081,67244481,4760,20

Výsledky externých meraní

Externé testovanie kvartánov T9, podobne ako aj externá maturita sa v tomto školskom roku z dôvodu mimoriadnej situácie nekonali. Škola sa zapojila do pilotného testovania PISA.

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB279(37/42)    2740111 1,8279
Biológia 19(5/14)    109   1,4719
Dejepis 11(3/8)    65   1,4511
Francúzsky jazykB11(0/1)    1    1,001
Francúzsky jazykB22(1/1)    2    1,002
Fyzika 6(4/2)    411  1,506
Geografia 30(13/17)    17121  1,4730
Chémia 10(5/5)    73   1,3010
Informatika 17(13/4)    17    1,0017
Katolícke náboženstvo 2(0/2)    2    1,002
Matematika 26(16/10)    12113  1,6526
Nemecký jazykB11(1/0)     1   2,001
Nemecký jazykB21(0/1)    1    1,001
Občianska náuka 15(6/9)    87   1,4715
Slovenský jazyk a literatúra 79(37/42)    47275  1,4779
Umenie a kultúra 17(7/10)    125   1,2917

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma A7902 J gymnázium 
Sekunda A7902 J gymnázium 
Tercia A7902 J gymnázium 
Kvarta A7902 J gymnázium 
Kvinta A7902 J gymnázium 
Sexta A7902 J gymnázium 
Septima A7902 J gymnázium 
Oktáva A7902 J gymnázium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
programovanie2. ročník/sexta22

Rozširujúce hodiny


Použitie rozširujúcich (disponibilných) hodín – 4 ročné štúdium

 

 

1.

2.

3.

4.

štátny RUP

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

SJL

 

 

 

112)

12

1

1.CJ

 

 

1

1

14

2

2.CJ

 

 

 

 

12

0

FYZ

 

 

 

 

5

0

CHE

 

 

 

 

5

0

BIO

 

 

 

 

6

0

DEJ

 

 

 

 

6

0

GEG

 

 

 

 

4

0

OBN

 

 

 

 

3

0

KNB 7)

1

1

2

2

2

6

MAT

 1

 

 

 

12

1

INF

 

 

 

 

3

0

APS

 

1

 

 

0

1

UKL

 

 

 

 

2

0

FIG

 

 

1

 

0

1

TSV

 

 

 

 

8

0

ESI 9)

 

 

 

3

0

3

KAJ 9)

 

 

 

4

0

4

voliteľné predmety10)

0-2 

5

8

0

13

spolu

2

2

9

19

94

32

 

Ponuka nepovinne voliteľných predmetov v 2. ročníku:

·         Programovanie – 2 hod.

Ponuka povinne voliteľných predmetov v 3. ročníku:

·         Konverzácie z FRJ – 3 hod.

·         Konverzácie z NEJ – 3 hod.

·         Seminár z matematiky – 3 hod.

·         Riešenie problémov a programovanie – 2 hod.

·         Informačná bezpečnosť – 1 hod.

·         Informatika v prírodných vedách a matematike – 2 hod.

·         Seminár z fyziky - 3 hod.

·         Biológia človeka – 2 hod.

·         Systém živej prírody - 1 hod.

·         Chémia v praxi a medicínska chémia – 2 hod.

·         Chémia pre maturantov – 1 hod.

·         Cestovný ruch – 2 hod.

·         Seminár z geografie – 1 hod.

·         Tajomstvá histórie – 2 hod.

·         Seminár z dejepisu – 1 hod.

·         Finančná gramotnosť – 1 hod.

·         Spoločenskovedný seminár – 2 hod.

·         Seminár z náboženstva – 2 hod.

·         Bioetika – 1 hod.

·         Dejiny umenia – 2 hod.

·         Svet médií a kultúry – 1 hod.

Ponuka povinne voliteľných predmetov v 4. ročníku:

·         Konverzácie z FRJ – 4 hod.

·         Konverzácie z NEJ – 4 hod.

·         Seminár z matematiky – 4 hod.

·         Riešenie problémov a programovanie – 2 hod.

·         Počítačové siete a systémy – 2 hod.

·         Seminár z fyziky - 4 hod.

·         Seminár z biológie - 4 hod.

·         Seminár z chémie – 4 hod.

·         Seminár z geografie – 4 hod.

·         Seminár z dejepisu – 4 hod.

·         Spoločenskovedný seminár – 4 hod.

·         Seminár z náboženstva – 2 hod.

·         Cirkevné dejiny – 2 hod.

·         Seminár z umenia a kultúry – 4 hod.

 

 

Použitie rozširujúcich (disponibilných) hodín – 8 ročné štúdium

 

 

príma

sekunda

tercia

kvarta

kvinta

sexta

septima

oktáva

štátny RUP

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

disp. hodiny

SJL

1

31

1

1.CJ

1

1

30

2

2. CJ

1

1

20

2

FYZ

1

11

1

CHE

1

10

1

BIO

1

11

1

DEJ

1

11

1

GEG

1

8

1

OBN

7

0

KNB8)

1

1

1

1

1

1

2

2

6

10

MAT

1

29

1

INF

2

6

2

APS

 

 

 

 

 

1

 

 

0

1

VYV

2

0

HUV

2

0

UKL

2

0

FIG

 

 

 

 

 

 

1

 

0

1

TSV

16

0

ESI10)

3

0

3

KAJ10)

4

0

4

voliteľné predmety11)

0-2

5

8

0

13

spolu

3

3

3

4

2

2

9

19

202

45

 

Ponuka nepovinne voliteľných predmetov v sexte:

·         Programovanie – 2 hod.

Ponuka povinne voliteľných predmetov v septime:

·         Konverzácie z FRJ – 3 hod.

·         Konverzácie z NEJ – 3 hod.

·         Seminár z matematiky – 3 hod.

·         Riešenie problémov a programovanie – 2 hod.

·         Informačná bezpečnosť – 1 hod.

·         Informatika v prírodných vedách a matematike – 2 hod.

·         Seminár z fyziky - 3 hod.

·         Biológia človeka – 2 hod.

·         Systém živej prírody - 1 hod.

·         Chémia v praxi a medicínska chémia – 2 hod.

·         Chémia pre maturantov – 1 hod.

·         Cestovný ruch – 2 hod.

·         Seminár z geografie – 1 hod.

·         Tajomstvá histórie – 2 hod.

·         Seminár z dejepisu – 1 hod.

·         Spoločenskovedný seminár – 2 hod.

·         Seminár z náboženstva – 2 hod.

·         Bioetika – 1 hod.

·         Dejiny umenia – 2 hod.

·         Svet médií a kultúry – 1 hod.

Ponuka povinne voliteľných predmetov v oktáve:

·         Konverzácie z FRJ – 4 hod.

·         Konverzácie z NEJ – 4 hod.

·         Seminár z matematiky – 4 hod.

·         Riešenie problémov a programovanie – 2 hod.

·         Počítačové siete a systémy – 2 hod.

·         Seminár z fyziky - 4 hod.

·         Seminár z biológie - 4 hod.

·         Seminár z chémie – 4 hod.

·         Seminár z geografie – 4 hod.

·         Seminár z dejepisu – 4 hod.

·         Spoločenskovedný seminár – 4 hod.

·         Seminár z náboženstva – 2 hod.

·         Cirkevné dejiny – 2 hod.

·         Seminár z umenia a kultúry – 4 hod.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP311629,4215,5
DPP804,850
Spolu391634,2715,5
Z toho:    
Znížený úväzok1015,260,5
ZPS221,182
Na dohodu0300,8

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov13839

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
Príma Ahudobná výchova2
Príma Avýtvarná výchova1
Sekunda Avýtvarná výchova1
Sekunda Afyzika2
Kvinta Afyzika2
I.Afyzika2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška60
2.kvalifikačná skúška130
štúdium školského manažmentu30
špecializačné inovačné štúdium21
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické381
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

názov akcie

meno

trieda

najvyššie úspešné kolo

kategória

miesto

Hollého pamätník

Soňa Babirátová

Q.A

okresné kolo

IV. poézia

1.

 

 

 

 

 

Matúš Gálik

Q.A

okresné kolo

IV. próza

3.

N. Novotná

K.A

okresné kolo

III. poézia

2.

M.Dudášová

P.A

okresné kolo

II.próza

3.

Olympiáda zo SJL

Oláh Sebastián

IV.B

krajské kolo

A

3.

Reiffersová Zuzana

Sx.A

krajské kolo

B

2.

Olympiáda vo FRJ

Terézia Gajdošová

S.A

celoslovenské kolo

1A

4.

Sofia Stašková

K.A

celoslovenské kolo

1B

1.

Anna Mariothová

S.A

celoslovenské kolo

1C

2.

Martin Marioth

K.A

krajské kolo

1C

2.

Matúš Dubovský

IV.A

krajské kolo

2B

2.

Gabriel Fraňo

Sp.A

krajské kolo

2C

2.

Matematická olympiáda

Benjamín Chrvala

Sp.A

krajské kolo

A

 2., ÚR

Michal Šrank

III.A

krajské kolo

A

3.

Matej Suchoň

III.A

krajské kolo

A

11.

Vladimír Štefunko

I.A

krajské kolo

C

9., ÚR

Matúš Moravec

I.B

krajské kolo

C

7., ÚR

Adam Bardiovský

Q.A

krajské kolo

C

10.

Ondrej Haršány

K.A

krajské kolo

Z9

6.,ÚR

Marcel Farbula

T.A

okresné kolo

Z8

účasť

Mkulášová Janka

S.A

okresné kolo

Z7

1.

Grman Samuel

S.A

okresné kolo

Z7

5.-6.

Vančová Tamara

S.A

okresné kolo

Z7

5.-6.

Haršány Jakub

P.A

okresné kolo

Z6

1.-2.

Kamenár Martin

P.A

okresné kolo

Z6

5.-6.

Šimurdová Kamila

P.A

okresné kolo

Z6

10.-13.

Pytagoriáda

Jakub Haršány

P.A

okresné kolo

P6

1. miesto, ÚR

Kamila Šimurdová

P.A

okresné kolo

P6

6.miesto, ÚR

Samuel Grman

S.A

okresné kolo

P7

12. miesto, ÚR

Marcel Farbula

T.A

okresné kolo

P8

1. miesto, ÚR

Dominik Hanzel

T.A

okresné kolo

P8

17.miesto, ÚR

IQ olympiáda

Janka Mikulášová

S.A

celoslovenské kolo

-

postup

Matematický klokan

Jakub Haršány

P.A

celoslovenské kolo

-

100% úspešnosť

Tomáš Gramblička

P.A

celoslovenské kolo

-

97% úspešnosť

Matúš Pestún

T.A

celoslovenské kolo

-

92% úspešnosť

Mat X

Ema Kolarovičová, Nina Janíková, Jakub Chorvatovič, 
Dominik Hanzel

T.A

celoslovenské kolo

-

15.miesto z 222

ScratchCup 2021

Janka Mikulášová

S.A

celoslovenské kolo

 

11.

Programátorská súťaž IT

Gabriela Chutňáková

Ok.A

celoslovenské kolo

 

2.

Adam Lopatka

IV.A

celoslovenské kolo

 

3.

iBobor

S. Knežíková

P.A

celoslovenské kolo

benjamín

percentil 100

J. Mikulášová

S.A

celoslovenské kolo

benjamín

percentil 100

J. Haršány

P.A

celoslovenské kolo

benjamín

percentil 99

M. Suchoňová

T.A

celoslovenské kolo

kadet

percentil 100

L. Vadovičová

K.A

celoslovenské kolo

kadet

percentil 99

D. Riedlmajerová

K.A

celoslovenské kolo

kadet

percentil 99

M. Richnák

K.A

celoslovenské kolo

kadet

percentil 99

O. Haršány

K.A

celoslovenské kolo

kadet

percentil 99

V. Šimurdová

K.A

celoslovenské kolo

kadet

percentil 99

V. Štefunko

I.A

celoslovenské kolo

junior

percentil 100

M. Moravec

I.B

celoslovenské kolo

junior

percentil 99

ZENIT v programovaní

M. Geleta

Sp.A

krajské kolo

-

4.

S.V. Ray

IV.A

krajské kolo

-

4.

Biologická olympiáda

Dana Trnková

I.B

celoslovenské kolo

B - projekt

8., ÚR

Simona Bučková

Q.A

krajské kolo

B

4.

Michal Chorvatovič

Ok.A

krajské kolo

A

4., ÚR

Chemická olympiáda

Dominika Šottníková

K.A

krajské kolo

D

16., ÚR

Martin Barczay

K.A

krajské kolo

D

13., ÚR

Katarína Ružičková

Q.A

krajské kolo

C

4.

Ján Chromík

II.A

krajské kolo

B

1.

Zuzana Reiffersová

Sx.A

krajské kolo

B

2.

Plachetková Lívia

III-A

krajské kolo

A

2.

Ivana Radosová

Sp.A

krajské kolo

A

4.

Geografická 
olympiáda

Filip Gašpárek

Sp.A

celoslovenské kolo

A

7.

Alexandra Havlíková

Q.A

celoslovenské kolo

A

8.

Ján Jurík

K.A

okresné kolo

E

1.

Jakub Chorvatovič

T.A

okresné kolo

E

2.

Boris Kováč

P.A

okresné kolo

F

ÚR

Benjamín Chrvala

P.A

okresné kolo

F

ÚR

Jaromír Marek

S.A

okresné kolo

F

ÚR

Olympiáda ľudských práv

Filip Bachratý

IV.B

krajské kolo celoslovenské kolo

-

1.

1.písanie eseje

účasť vo veľkom finále

Mladý Európan

Dominik Sagan

Juraj Štefunko

Filip Gašpárek

III.A

III.A

Sp.A

krajské kolo celoslovenské kolo

-

1.

postup

Biblická olympiáda

J. Krivosudská

D. Kohutiarová

J.Chromík

Sx.A

IV.A

II.A

celoslovenské kolo

4.

Biblická olympiáda

J. Marek

D. Jindra

M. Marek

S.A

T.A

K.A

celoslovenské kolo

5.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vhodnou formou prezentácie školy smerom k verejnosti je Deň otvorených dverí na GAMe, ktorý sa konal tento školský rok v online prostredí

Škola je otvorená spolupráci s vysokými školami v Trnave, najmä ako cvičná škola pre študentov pedagogických odborov.

Pedagógovia aktívne pracujú v krajských komisiách predmetových olympiád z biológie, chémie, olympiády ľudských práv a olympiády v nemeckom jazyku.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekt Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Angely Merici v Trnave

Cez tento projekt môže škola získať finančné prostriedky do výšky 220 000 eur. Financie môžu byť použité na schválené oblasti ako je vybavenie chemického a biologického laboratória, posilnenie hodinovej dotácie na nové predmety ako napr. finančná gramotnosť, na delené hodiny a vzdelávanie učiteľov.

Projekt IT Akadémia

Veľký trojročný projekt, ktorý je zameraný na výučbu prírodovedných predmetov v 1.- 4. ročníku 4-roč. gymnázia a v kvinte až oktáve pomocou IT technológií. Výsledkom je začlenenie nových predmetov (Informačná bezpečnosť, Riešenie problémov a programovanie, Informatika v prírodných vedách a matematike a iné) do ŠkVP. Z projektu sme získali aj sience laboratórium, ktoré vytvára široké možnosti pre moderné vyučovanie.

Projekty ExpEdícia a Civilizácia

Projekty sú realizované cez Indíciu n.o. Naše gymnázium je pilotnou a overovacou školou pre oba projekty. Projekt ExpEdícia je zameraný na prírodovedné a Civilizácia na spoločenskovedné predmety. V oboch formách ide o tvorbu a overovanie nových metodík vyučovania, pri ktorých žiak nie je len pasívnym prijímateľom vedomostí, ale sa aktívne podieľa na odhaľovaní poznatkov a objavovaní zákonov a zákonitostí sveta. Využíva sa pri tom hlavne konštruktivistická metóda.

Projekt Viac ako peniaze

Na našom gymnáziu sa v treťom ročníku vyučuje nový predmet finančná gramotnosť. Tento predmet je vystavaný podľa metodiky projektu Viac ako peniaze, ktorý je poskytovaný spoločnosťou JA Slovensko. Na škole pracujú dve certifikované pedagogičky, ktoré majú od spoločnosti JA Slovensko oprávnenie tento predmet kvalifikovane vyučovať. Metodiky z oblasti finančného vzdelávania sa používajú aj v predmete občianska náuka v kvarte.

Projekt SERVIAM pas

Ide o projekt dobrovoľníctva. Zapojilo sa doň 32 študentov, ktorí venovali dobrovoľníckym aktivitám každý po 30 hodín.

Projekt ERAZMUS+

Skupina nadšených kolegov vypracovala projekt ERAZMUS+ pod názvom SERVIAM. Spolupracujeme so školami z Poľska, Francúzska a Nemecka. Je spojený s mobilitami žiakov a pedagógov.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V tomto školskom roku sme nemali kontrolu z inšpekcie.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V budove školy má každá trieda svoju kmeňovú učebňu. Popri tom sú zriadené odborné učebne, ktoré slúžia k skvalitneniu výučby. Sú to: 2 počítačové učebne a učebňa matematiky, ktorá slúži aj na hodiny informatiky a je využívaná i na rôzne kurzy pre verejnosť, 4 jazykové učebne anglického a dve nemeckého jazyka, jedna pre francúzsky jazyk, fyzikálne, biologické a chemické laboratórium, učebňa geografie, umenia a kultúry, slovenského jazyka. Každá odborná učebňa je vybavená notebookom pre učiteľa a dataprojektorom. V odbornej učebni biológie, fyziky, geografie, umenia a kultúry, spoločenskej miestnosti sa nachádzajú interaktívne tabule. Vo všetkých kmeňových učebniach tried sú notebooky a zabudované dataprojektory. V priestoroch školy je free wifi pripojenie. Na spoločenské akcie menších rozmerov ako sú besedy, posedenia a pod. slúži spoločenská miestnosť, v ktorej sa tiež nachádza interaktívna tabuľa.

V budove školy má každá trieda svoju kmeňovú učebňu. Popri tom sú zriadené odborné učebne, ktoré slúžia k skvalitneniu výučby. Sú to: 2 počítačové učebne a učebňa matematiky, ktorá slúži aj na hodiny informatiky a je využívaná i na rôzne kurzy pre verejnosť, 4 jazykové učebne anglického a dve nemeckého jazyka, jedna pre francúzsky jazyk, fyzikálne, biologické a chemické laboratórium, učebňa geografie, umenia a kultúry. Každá odborná učebňa je vybavená notebookom pre učiteľa a dataprojektorom. V odbornej učebni biológie, fyziky, geografie, umenia a kultúry, spoločenskej miestnosti sa nachádzajú interaktívne tabule. Vo všetkých kmeňových učebniach tried sú notebooky a zabudované dataprojektory. V priestoroch školy je free wifi pripojenie. Na spoločenské akcie menších rozmerov ako sú besedy, posedenia a pod. slúži spoločenská miestnosť, v ktorej sa tiež nachádza interaktívna tabuľa.

Učitelia majú v kabinetoch i v zborovni zabezpečený prístup k internetu a tlačiareň. Počas školského roka, pokiaľ nám to umožňujú naše finančné možnosti, sa snažíme pravidelne zakupovať modernejšie učebné pomôcky.

Žiakom i učiteľom je k dispozícii školská knižnica. K stretávaniu učiteľov i žiakov slúži spoločenská miestnosť, miestnosť spoločenstva gam@. Vo vestibule školy majú študenti k dispozícii príjemné posedenie, oddychové zóny sa nachádzajú aj na chodbách v novej budove.

Na škole sú vymenené všetky okná, všetky lavice a stoličky a bezkriedové tabule v kmeňových učebniach. Vymaľované sú všetky kmeňové triedy, chodby na novej budove, vestibul, prezuváreň. Ostávajú vymaľovať chodby na starej budove, čo plánujeme zrealizovať až po rekonštrukcii elektrických rozvodov, ktoré sú v havarijnom stave. Zrekonštruované sú toalety na 2. poschodí starej budovy, postupne plánujeme rekonštrukciu ostatných toaliet.

Škola nemá vlastnú telocvičňu, iba posilňovňu pre cca. 15 žiakov a školské ihrisko. Na účely telesnej výchovy sa využíva Basketbalová hala a počas teplejšieho počasia aj ihrisko na Slávii.

Stravovanie žiakov i učiteľov je zabezpečené v školskej jedálni. Na škole sa prevádzkuje aj bufet a automat na teplé bezkofeínové nápoje. Školská jedáleň je menších rozmerov a preto by potrebovala rekonštrukciu a úpravu priestoru tak, aby sa dosiahol väčší počet miest na sedenie.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Chod školy bol financovaný z dotácií zo štátneho rozpočtu, z finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy, z finančných prostriedkov od rodičov (rodičovský prípsevok) a z prostriedkov zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb zo SERVIAM n.f. (2% daní).

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Gymnázium Angely Merici je katolíckou školou a je súčasťou medzinárodnej siete uršulínskych škôl. Ako katolícka škola sa snaží rozvíjať ľudské hodnoty a vytvárať pokojné a príjemné prostredie pre štúdium. Našim cieľom je spájať vieru s vedou, prinášať žiakom najnovšie odborné poznatky a zároveň ich prepájať s praktickým životom a kresťanskými hodnotami. Riadime sa pravidlami mericiánskej pedagogiky, ktoré sú spracované na základe duchovného odkazu Angely Merici, zakladateľky rádu sestier uršulínok. Medzi jej hlavné priority patrí rozvoj vzťahov, lásky, tolerancie a slobody v ovzduší pokoja, jednoty a radosti. Láska je najdôležitejšia ľudská kvalita, ktorá sa môže rozvíjať len v atmosfére rešpektovania a počúvania názorov druhého, v atmosfére slobody a bezpečia. Pravá sloboda vedie mladého človeka k zodpovednosti za svoje činy. Cieľom pedagogického zboru je práca na rozvoji celej osobnosti človeka, vo vedomostnom, emočnom i ľudskom rozmere. Vytváranie jednoty a pokoja na pôde školy a vo vzájomných vzťahoch sa zakladá na spoločne vypracovanom školskom vzdelávacom programe, na uvedomení si bohatstva našich rôzností, schopnosti riešiť konflikty pozitívnym spôsobom, na vôli zlepšovať informovanosť a komunikáciu a pestovaní citu pre zodpovednosť.

Našou hlavnou snahou je:

Ø odovzdať odborné, aktuálne a veku primerané vedomosti,

Ø porozumieť túžbam a hodnotám mladých ľudí,

Ø pomáhať im nájsť zmysel života,

Ø naučiť ich rozpoznávať správne cesty a riešenia problémov,

Ø pracovať na celkovom pozitívnom vývoji ich osobnosti,

Ø našim každodenným životom vytvárať svedectvo o Bohu, pevnej viere a láske.

Ø zlepšovať informovanosť a komunikáciu a pestovaní citu pre zodpovednosť.

Prioritne sa snažíme vytvárať ovzdušie vzájomnej úcty, slobody a pokoja, ale aj primeranej disciplíny. K tomu nám pomáha nie len práca pedagógovvo vyučovacom procese, ale aj organizovanie duchovných obnov, víkendoviek pre prvákov, školských výletov a množstvo mimoškolských aktivít pre študentov. Snažíme sa, aby bola naša škola priestorom, v ktorom každý jeden žiak zažije úspech, či už v študijných výsledkoch, tvorivých aktivitách, krúžkovej činnosti, olympiádach a iných súťažiach, či v osobnom duchovnom raste. Akékoľvek náznaky a prejavy šikanovania, ponižovania a porušovania základných ľudských práv sú riešené okamžite zo strany vedenia školy, za pomoci rodičov a školského psychológa. Našim cieľom je, aby bola škola bezpečným a príjemným prostredím pre žiakov i zamestnancov školy.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Študenti našej školy dosahujú dobré študijné výsledky, umiestňujú sa na popredných miestach v olympiádach a súťažiach. I keď v tomto školskom roku neprebehli centrálne merania ako T9 a externá maturita, ale i v týchto meriach dosahujú naši študenti vynikajúce výsledky.

Na skvalitnenie klímy školy slúžia aj aktivity organizované žiackou školskou radou, ktoré už boli spomenuté v predchádzajúcich sekciách.

Medzi úspechy školy patrí aj participácia na mnohých projektoch, ktoré sú uvedené v časti Projekty.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- hodnotenie a klasifikácia žiakov - je potrebné vytvárať väčší priestor na sebahodnotenie žiaka alebo hodnotenie žiaka jeho spolužiakmi.

- priebeh vyučovacieho procesu - zvyšovať mieru využívania aktivizujúcich metód vo vyučovaní, používanie konštruktivistických metód aj vo vyšších ročníkoch

Návrh opatrení:

- hospitácie na hodinách, rozoberať s kolegami rôzne spôsoby hodnotenia a klasifikácie

- na zasadnutiach PK sa venovať problémovým oblastiam

- navzájom sa inšpirovať - otvorené hodiny, príklady dobrej praxe

- vhodne motivovať pedagógov, aby na sebe pracovali a to, čo získajú vzdelávaním aj využívali vo vyučovacom procese, zrealizovať metodický deň s odborníkmi na komunikáciu, vzťahy, hodnotenie vo vyučovacom procese.

- upozorňovať ich na správne stanovenie cieľa hodiny a kontrolovať efektívnosť vyučovacieho procesu, hľadať nové aktivizujúce formy a metódy vo vyučovaní

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Gymnázium Angely Merici si buduje svoju tradíciu vytváraním pokojnej pracovnej atmosféry, vzájomnej dôvery a tolerancie medzi učiteľmi a žiakmi.

- Budova školy sa ráno otvára o 7.00 hod. a zatvára o 8.00 hod. Počas vyučovania zostáva budova

zatvorená. Otvára sa žiakom, ktorí majú telesnú výchovu.

- Vyučovacie hodiny a prestávky: Prvá vyučovacia hodina začína krátkou modlitbou. Medzi hodinami sú 10 minutové prestávky. Prestávka na obed (30 minutová) je po 4. alebo 5. vyučovacej hodine. V danom dni sa vyučuje najviac 8 vyučovacích hodín. Posledná 8. vyučovacia hodina je súčasťou dvojhodinovky, ktorá beží počas 7. a 8. vyučovacej hodiny.

- Žiaci môžu písať v danom dni len jednu písomnú prácu, ktorá presahuje 25 minút.

- V budove školy majú žiaci možnosť zakúpiť si desiatu v bufete a nápoje v automate. V škole funguje školská jedáleň.

- Telesná výchova je organizovaná formou dvojhodinoviek 1 krát do týždňa. V uvedenom čase je zahrnutý aj čas na presun do haly a naspäť do školy. Tieto hodiny sa snažíme umiestňovať v rozvrhu na začiatok alebo koniec dňa, aby sa žiaci zbytočne nepresúvali medzi školou a halou.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biblická olympiáda8 Mgr. Veronika Lužná
Biologický krúžok 14 RNDr. Eva Baranovičová
Biologický krúžok 222 RNDr. Eva Baranovičová
Birmovanecký krúžok1 Mgr. Juraj Švec
Bridžový krúžok5 p. Tatranský
Filmový krúžok1 Mgr. Matej Kišš
Francúzština pre začiatočníkov8 Mgr. Martina Vranikovičová
Funkčný tréning5 Mgr. Martin Katuninec
Geografická olympiáda9 Mgr. Adriana Koltnerová
Chemický krúžok I.6 Mgr. Ivana Šimončičová
Chemický krúžok II.18 Ing. Eva Žatkuláková
Chemický krúžok III.3 Ing. Eva Žatkuláková
Krúžok francúzskeho jazyka - pokročilí2 Mgr. Martina Vranikovičová
Matematická olympiáda A, B6 RNDr. Karol Gajdoš
Matematická olympiáda Z9, C2 RNDr. Karol Gajdoš
Matematický krúžok7 Mgr. Lucia Bubánová
Nemčina pre začiatočníkov3 Mgr. Zuzana Alchusová, PhD.
Príprava na Olympiádu ľudských práv a Ekonomickú olympiádu6 Mgr. Tomáš Kapuscinský
Programovanie v Pythone I.9 Sabína Samporová
Programovanie v Pythone II.7 Eduard Ruisl
Spoločenstvo GAM@16 Mgr. Andrej Čierny

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi prebiehala prostredníctvom rady školy, rodičovskej rady a individuálnych konzultácií.

Rodičia mali možnosť sledovať informácie o prospechu, správaní a dochádzke svojich detí prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Taktiež boli štvťročne informovaní mailom o prospechu a dochádzke svojho dieťaťa.

Počas školského roku sa uskutočnili rodičovské združenia. Rodičov žiakov so slabým prospechom alebo s výchovnými opatreniami sme informovali osobne na rodičovských združeniach alebo poštou formou oznámenia o slabom prospechu, neprospechu alebo výchovnom opatrení.

Rodičia mali možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s vyučujúcimi telefonicky alebo mailom.

Počas mimoriadnej situácie prebiehala intenzívna komunikácia vedenia školy ako aj jednotlivých učiteľov so žiakmi a ich rodičmi prostredníctvom Edupage, mailovej a telefonickej komunikácie.

Študenti a ich rodičia majú možnosť vyjadriť sa ku kvalite vzdelávania a klíme školy prostredníctvom dotazníkov, ktoré sú im k dispozícii vždy na konci školského roka. Dotazníky sú následne vyhodnotené a prezentované na vyhodnocovacej porade. Na základe pripomienok, ktoré sa v nich vyskytnú si jednotlivé predmetové komisie stanovujú čiastkové ciele pre nový školský rok.

Rada školy sa stretla 2 krát počas školského roka. Venovala sa výsledkom výchovno-vyučovacieho procesu, hospodáreniu školy, problémom, ktoré školu trápia, materiálnymi požiadavkami, počtom otváraných tried 1. ročníka a pod.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Verejnosť pravidelne informujeme o aktivitách, ktoré prebiehajú na našej škole a to prostredníctvom webovej stránky školy.

Škola spolupracuje s množstvom inštitúcií ako je Trnavská knižnica Juraja Fándlyho, kultúrnym centrom Malý Berlín, Indícia, JA Slovensko a iné.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jana Kuracinová

V Trnave, 4. augusta 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 1.7.2021

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •