Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
Adresa školyHviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Telefón033/5514 605
E-mailsekretariat@gamtt.sk
WWW stránkagamtt.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jana Kuracinová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 440

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma A25 
Sekunda A25 
Tercia A22 
Kvarta A32 
Kvinta A30 
Sexta A25 
Septima A24 
Oktáva A17 
I.A27 
I.B28 
II.A29 
II.B29 
III.A32 
III.B30 
IV.A32 
IV.B31 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ MAPSASMBEIBIOBCLCTOCIDCVBCVFCVCCVICVMCSJ
Príma A1,04    1,24         
Sekunda A1,24    1,44         
Tercia A1,09    1,09         
Kvarta A1,28    1,22         
Kvinta A1,2    1,37         
Sexta A1,24 1  1,68         
Septima A1,54    1,331,331       
Oktáva A1,71              
I.A1,52    1,15         
I.B1,39    1,11         
II.A1,17 1  1,55         
II.B1,76 1  2         
III.A1,78    1,4711       
III.B1,53    1,211,21       
IV.A1,81              
IV.B1,27              

TriedaDEJDEUDTPESVFIGFRJFYZGEGHUVCHECMXCHPINBINFIPM
Príma A1    11,081,041    1 
Sekunda A1,08    1,131,521,2 1,24   1 
Tercia A1,36     1,271,23 1,32   1 
Kvarta A1    1,191,191 1,22   1 
Kvinta A1,1    1,11,431,1 1,87   1,03 
Sexta A1     1,441,04 2,04   1 
Septima A1,381  1,0411,71  2,541,41,21  
Oktáva A               
I.A1     11,07 1,44   1 
I.B1    1,061,571,18 2,07   1 
II.A1,07    1,31,071,03 2,14   1 
II.B1,03    1,441,071,03 2,66   1,1 
III.A1,311  11,061  2,592,1421  
III.B1,241,6  1 1  2,371,51,51  
IV.A     1,22         
IV.B               

TriedaKNBKAJKNJKTJKFJLCBLCCLSEMATNASNEJOBNPSSPROPMA
Príma A1       1,28 1,181   
Sekunda A1       1,36 1,471,08   
Tercia A1       1,23 1,271,05   
Kvarta A1       1,47 1,51   
Kvinta A1       1,47 1,4    
Sexta A1,08       1,58 1,521,2   
Septima A1   1   1,46 1,351   
Oktáva A1,061,761       1 1  
I.A1       1,22 1,33    
I.B1       1,68 1,25    
II.A1       1,55 1,581,03   
II.B1       2,21 1,651,03   
III.A1   1   2,41 1,381   
III.B1 2     1,83 1,271,03   
IV.A11,41  1     1,64 1  
IV.B11,532       1,97 1  

TriedaPMZPYERPPSEBSEDSEFSEGSECSENSEMSNASUKESISJLSPS
Príma A             1 
Sekunda A             1,32 
Tercia A             1,36 
Kvarta A             1,31 
Kvinta A             1,6 
Sexta A             1,68 
Septima A  1 11,331,25  2,38   1,251,38
Oktáva A  11,861,511,51 1,56  1,941,291
I.A             1,26 
I.B             1,11 
II.A             1,24 
II.B             1,45 
III.A  1 111  21  1,031,67
III.B  1 111,3  1,631  1,211,89
IV.A  11,862,3311,831,5 1,511,51,161,222,5
IV.B  11,41,33221 2,57 1,41,471,31,33

TriedaSPRSMKSZPTAHTAJTHDTSVTEVTHFUKLVUMVYV
Príma A1          1
Sekunda A1          1
Tercia A1           
Kvarta A1           
Kvinta A1        1  
Sexta A1,04        1,16  
Septima A111,921,5        
Oktáva A1           
I.A1        1  
I.B1        1  
II.A1        1  
II.B1        1,03  
III.A111,91,25        
III.B1,111,51        
IV.A1           
IV.B1           

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma A25241000000
Sekunda A25223000000
Tercia A22211000000
Kvarta A32311000000
Kvinta A302010000000
Sexta A25149101000
Septima A24116700000
Oktáva A17115100000
I.A27234000000
I.B28179200000
II.A29215300000
II.B29119900000
III.A32818600000
III.B30158610001
IV.A32218300000
IV.B311810201000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma A2587434,9687434,9600,00
Sekunda A25110544,20110544,2000,00
Tercia A22105948,14105948,1400,00
Kvarta A32179956,22179956,2200,00
Kvinta A30112937,63112937,6300,00
Sexta A25141557,82141157,6640,16
Septima A24153563,96153563,9600,00
Oktáva A1757033,5357033,5300,00
I.A2761723,2961723,2900,00
I.B28122943,89122943,8900,00
II.A29193066,55193066,5500,00
II.B29193566,72193566,7200,00
III.A32181156,59181056,5610,03
III.B30259886,60232777,572719,03
IV.A322295,7571,742295,7571,7400,00
IV.B31245081,67244481,4760,20

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB279(37/42)    2740111 1,8279
Biológia 19(5/14)    109   1,4719
Dejepis 11(3/8)    65   1,4511
Francúzsky jazykB11(0/1)    1    1,001
Francúzsky jazykB22(1/1)    2    1,002
Fyzika 6(4/2)    411  1,506
Geografia 30(13/17)    17121  1,4730
Chémia 10(5/5)    73   1,3010
Informatika 17(13/4)    17    1,0017
Katolícke náboženstvo 2(0/2)    2    1,002
Matematika 26(16/10)    12113  1,6526
Nemecký jazykB11(1/0)     1   2,001
Nemecký jazykB21(0/1)    1    1,001
Občianska náuka 15(6/9)    87   1,4715
Slovenský jazyk a literatúra 79(37/42)    47275  1,4779
Umenie a kultúra 17(7/10)    125   1,2917

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma A7902 J gymnázium 
Sekunda A7902 J gymnázium 
Tercia A7902 J gymnázium 
Kvarta A7902 J gymnázium 
Kvinta A7902 J gymnázium 
Sexta A7902 J gymnázium 
Septima A7902 J gymnázium 
Oktáva A7902 J gymnázium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biblická olympiáda8 Mgr. Veronika Lužná
Biologický krúžok 14 RNDr. Eva Baranovičová
Biologický krúžok 222 RNDr. Eva Baranovičová
Birmovanecký krúžok1 Mgr. Juraj Švec
Bridžový krúžok s p. Tatranským5  
Filmový krúžok1 Mgr. Matej Kišš
Francúzština pre začiatočníkov8 Mgr. Martina Vranikovičová
Funkčný tréning5 Mgr. Martin Katuninec
Geografická olympiáda9 Mgr. Adriana Koltnerová
Chemický krúžok I.6 Mgr. Ivana Šimončičová
Chemický krúžok II.18 Ing. Eva Žatkuláková
Chemický krúžok III.3 Ing. Eva Žatkuláková
Krúžok francúzskeho jazyka - pokročilí2 Mgr. Martina Vranikovičová
Matematická olympiáda A, B6 RNDr. Karol Gajdoš
Matematická olympiáda Z9, C2 RNDr. Karol Gajdoš
Matematický krúžok7 Mgr. Lucia Bubánová
Nemčina pre začiatočníkov3 Mgr. Zuzana Alchusová, PhD.
Príprava na Olympiádu ľudských práv a Ekonomickú olympiádu6 Mgr. Tomáš Kapuscinský
Programovanie v Pythone I.9 Sabína Samporová
Programovanie v Pythone II.7 Eduard Ruisl
Spoločenstvo GAM@16 Mgr. Andrej Čierny

Záver

Vypracoval: Mgr. Jana Kuracinová

V Trnave, 26. júla 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •