• Oznamy

    • Oznam pre ubytované študentky - stravovanie: 

     Oznam_pre_ubytovane_studentky_na_internate_2023.docx

      

     Informácie pre rodičov/zákonných zástupcov

     žiačok ubytovaných v Školskom internáte (ŠI) pri GAM

     počas školského roka 2023/2024

      

      

     Email: internat@gamtt.sk

      

     Mobil na školský internát 0904 006 464 je dostupný počas služby vychovávateliek:

     - vždy v príchodový deň pred nástupom na vyučovanie od 18:00 (riadny príchod žiačok do školského internátu je v čase od 18:00 do 20:00)

     - počas dní školského vyučovania od 15:00 do 8:00 rána

     - v  odchodový deň od 13:00 do 16:00

      

     Každé plánované nenastúpenie dcéry na internát, odchod zo ŠI počas týždňa (aj krátkodobý výjazd mimo Trnavy) oznámte vychovávateľkám a vedúcej jedálne, ak treba odhlásiť zo stravy.

      

     S majetkom ŠI treba zaobchádzať šetrne. Vážne poškodenie aj znečistenie zariadenia ŠI nahradia žiačky individuálne podľa rozsahu spôsobenej škody.

     ŠI nezodpovedá za stratu, odcudzenie či poškodenie peňazí, cenností, osobného majetku, potravín, a pod.

     V ŠI je zakázané používať na izbách vlastné tepelné a energeticky náročné elektrické spotrebiče bez súhlasu a vedomia vychovávateliek (rýchlovarné kanvice, ohrievače, kulmy, žehličky, nabíjačky na kolobežky,...), taktiež manipulovať s otvoreným ohňom (pálenie sviečok, a pod.).

     K vylúčeniu z ubytovania môže dôjsť z dôvodu neplatenia ubytovného včas, s maximálnym omeškaním 2 mesiace, z opakovaného závažného porušenia Školského poriadku (fajčenie, alkohol, drogy, šikana, krádež, ...) alebo vylúčením zo školy.

     V spoločných priestoroch internátu treba byť slušne, vhodne oblečené.

      

     Každá ubytovaná žiačka si prinesie:

     - posteľnú bielizeň a oblečenie na aktuálny týždeň, uterák, osušku a župan (treba si pravidelne brať domov na opratie), deku na prikrytie, prezúvky, šľapky do sprchy

     - osobné a hygienické potreby (mydlo/sprchový gél, šampón, toaletný papier, hygienické vložky, hrebeň/kefu na vlasy, zubnú kefku, zubnú pastu...), rúško/respirátor, sáčky (vrecia) na odpad (cca 60l)

     - vlastný príbor, misku/tanier, pohár, uzatvárateľnú nádobu na potraviny do chladničky, zo zvýšených hygienických opatrení odporúčame i vlastnú utierku a hubku na riad

     - školské potreby

     - lieky pre vlastnú potrebu - ak užíva

     Žiačkam tanečného konzervatória odporúčame uvoľňujúci masážny gél, rýchloobväz, pružné obväzy.

      

     Ubytovné vo výške 40,- € hradíte mesačne do 20. dňa mesiaca,

     najlepšie trvalým príkazom od augusta do mája (do správy pre príjemcu zadajte meno a priezvisko žiačky, variabilný symbol je rovnaký ako pri strave), na účet 

     SK34 0200 0000 0029 2244 0458

      

     Stravné podľa pokynov vedúcej školskej jedálne na účet:

     SK22 0200 0001 3100 3584 8212

     Ubytované žiačky majú raňajky a večere v školskej jedálni GAM (spoločné stravovanie sa začína až večerou v prvý deň vyučovania. V príchodový deň večeru a v nasledujúci deň raňajky a desiatu si zabezpečia žiačky samy).

     Výnimka zo spoločného stravovania môže byť udelená iba na základe lekárskeho potvrdenia.

     Obedy počas týždňa majú žiačky v školskej jedálni príslušnej školy.

      

      

     Ubytovanie a príchod do školského internátu je v nedeľu 3. septembra 2023

     od 16:00 do 20:00 hod.

      

     Stretnutie vychovávateliek so zákonnými zástupcami žiačok ubytovaných prvýkrát

     bude individuálne priebežne podľa príchodu v izbe vychovávateliek (č. dv. 144, 1.posch.).

     Spoločné stretnutie so všetkými ubytovanými žiačkami bude v nedeľu o 20:30 v jedálni.

      

     Pri nástupe do Školského internátu pri Gymnáziu Angely Merici si pripravte:

     1. Osobné doklady žiačky (občiansky preukaz, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
     2. Podpísané súhlasy so spracovaním osobných údajov, zodpovednosť za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť.
     3. V hotovosti 10,- € ako nevratný príspevok na voľnočasové aktivity v danom školskom roku (materiál na krúžky: varenie, tvorivé dielne, odmeny, sviatky a pod.)
     4. Fotku žiačky (rozmer aspoň 2x3 cm) – len nové žiačky
     5. V hotovosti 10,- € ako zálohu na prípadné spôsobenie škody (poškodenie zariadenia, stien, zámkov, strata kľúčov...). Ak ubytovaná nespôsobí žiadnu škodu, záloha jej bude vrátená pri celkovom ukončení ubytovania na internáte – len nové žiačky

      

      

     Milé dievčatá a rodičia, tešíme sa na vás, na spoluprácu s vami a veľa spoločných zážitkov.

     Vychovávateľky ŠI GAM Trnava

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •