• Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia

    •  

     Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka

     štvorročného štúdia

     pre školský rok 2022/2023

      

     Kritériá na stiahnutie:

     kriteria_4GYM_2022_2023.pdf

      

      

     KÓD: 7902 J

      

     Študijný odbor: gymnázium

      

     V školskom roku 2022/2023 Gymnázium Angely Merici otvára 2 triedy s celkovým počtom
     55 študentov.

      

     Prihlášky na štúdium je potrebné odoslať do 20. marca 2022 s uvedením kódu študijného odboru 7902 J elektronickou formou (cez školský informačný systém) alebo v listinnej (papierovej) tlačenej forme.


     Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch podľa vlastného výberu uvedeného na prihláške:

     I. termín: 2.- 3. mája 2022              II. termín: 9.- 10. mája 2022

      

     Riaditeľka Gymnázia Angely Merici po prerokovaní v pedagogickej rade konanej dňa 25. 1. 2022 určila tieto kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného štúdia:

      

     1. Bez prijímacej skúšky môžu byť do 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023 prijatí len tí uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
     2. Ostatní uchádzači  budú prijímaní na základe nasledujúcich kritérií:
       • prijímacej skúšky (bod 3-5)
       • výsledkov TESTOVANIA 9 (bod 6)
       • ostatných kritérií (body 7-9).
     3. Uchádzači budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a
      z matematiky v rozsahu učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2.
     4. Za písomnú prijímaciu skúšku môžu získať max. 100 bodov zo slovenského jazyka a literatúry
      a 100 bodov z matematiky. Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak dosiahne spolu z oboch predmetov minimálny počet 40 bodov.
     5. Ak by sa žiak nemohol zúčastniť na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov, je povinný predložiť riaditeľke školy potvrdenie od lekára najneskôr v deň konania prijímacích skúšok. Riaditeľka školy takýmto žiakom určí náhradný termín a v riadnom termíne prijme o toľko žiakov menej, koľko ich bude konať skúšky v náhradnom termíne.
     6. Na základe výsledkov TESTOVANIA 9 môže uchádzač získať spolu 189 bodov.  Za každé percento úspešnosti získa uchádzač 1 bod.
     7. Uchádzači môžu získať 20 bodov z náboženstva, ak na ZŠ mali v 6. – 9. ročníku náboženstvo, resp. náboženskú výchovu či už ako povinný alebo nepovinný predmet. Za každý absolvovaný ročník 5 bodov.
     8. Za každú zníženú známku zo správania na 2.stupeň stráca žiak 10 bodov, za každú zníženú známku zo správania na 3.stupeň 20 bodov.
     9. Uchádzači môžu získať body aj za umiestnenie na 1.-3. mieste v predmetových olympiádach za 6.-9. ročník, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVŠ SR a KBS. V celoštátnom, krajskom a diecéznom kole môžu získať za 1. miesto 40 bodov, za 2. miesto 30 bodov a za 3. miesto 20 bodov. V okresnom a obvodnom kole môžu získať za 1. miesto 15 bodov, za 2. miesto 10 bodov a za 3. miesto 5 bodov. Účasť v súťažiach musí byť doložená diplomom alebo výsledkovou listinou potvrdenou ZŠ.
     10. 18. mája 2022 škola zverejní na svojej stránke www.gamtt.sk zoznam uchádzačov zoradených podľa výsledkov prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy Edupage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo do elektronickej schránky zákonných zástupcov. Rozhodnutia nebudeme posielať klasickou poštou.
     11. V prípade rovnosti bodov na 55. mieste budeme postupovať podľa týchto pomocných kritérií:
      • zmenená pracovná schopnosť (ZPS)
      • žiak mal vyššie percento úspešnosti v prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry,
      • žiak mal vyššie percento úspešnosti v prijímacej skúške z matematiky.

      

     1. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022  (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na našej škole sa doručuje cez informačný systém základnej školy Edupage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu Gymnázia Angely Merici (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Nedodržanie termínu doručenia potvrdenia o nastúpení sa bude považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a takto uvoľnené miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom.
     2. Uchádzačom, ktorí splnili kritériá, ale nemôžu byť prijatí pre nedostatok miesta, bude zaslané rozhodnutie o neprijatí, ktoré bude obsahovať informáciu o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Na miesta uvoľnené tým, že sa niektorí žiaci nezapíšu alebo zrušia zápis, budeme prijímať neprijatých uchádzačov, ktorí si podajú túto žiadosť. Prijímať ich budeme v poradí, v akom sa umiestnili podľa týchto kritérií. V prípade rovnakého výsledku na miestach pod 55. miestom sa bude postupovať ako v bode 11. týchto kritérií.
     3. Prijatí uchádzači predložia pri nástupe na štúdium doklad o úspešnom ukončení ZŠ (kópia vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ).
     4. V prípade, že sa v 1. kole prijímacích skúšok nenaplní požadovaný stav, riaditeľka školy
      po prerokovaní v pedagogickej rade najneskôr do 6. júna 2022 vyhlási 2. kolo prijímacích skúšok. 


      Mgr. Jana Kuracinová

     riaditeľka školy

      

      

       

     Kritériá za zriaďovateľa školy schválila Mgr. Dana Harmáčková.

      

     Ku kritériám sa súhlasne vyjadrila Rada školy pri Gymnáziu Angely Merici v Trnave.

     RNDr. Eva Baranovičová, predsedníčka rady školy

      

      

      

      

      

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •