• Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia

    •  

     Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia

     pre školský rok 2021/2022


     KÓD: 7902 J

      

     Študijný odbor: gymnázium

      

     V školskom roku 2021/2022 Gymnázium Angely Merici otvára 2 triedy s celkovým počtom
     52 študentov.

      

     Prihlášky na štúdium je potrebné odoslať do 16. apríla 2021 s uvedením kódu študijného odboru 7902 J elektronickou formou (cez školský informačný systém) alebo v listinnej (papierovej) tlačenej forme.

     Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch podľa vlastného výberu:

     I. termín: 3.- 4. mája 2021 (pondelok)             II. termín: 10.- 11. mája 2021 (pondelok)

      

     Riaditeľka Gymnázia Angely Merici po prerokovaní v pedagogickej rade konanej dňa 19. 2. 2021 určila tieto kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného štúdia:

     1. Uchádzači budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
      a z matematiky v rozsahu učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2.
     2. Uchádzači  budú prijímaní na základe nasledujúcich kritérií:
      • prijímacej skúšky (bod 3)
      • prospechu na konci 6., 7. a v prvom polroku 8. ročníka (bod 5)
      • ostatných kritérií (body 6 - 8).
     3. Za písomnú prijímaciu skúšku môžu získať max. 100 bodov zo slovenského jazyka a literatúry
      a 100 bodov z matematiky. Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak dosiahne spolu z oboch predmetov minimálny počet 40 bodov.
     4. Ak by sa žiak nemohol zúčastniť na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov, je povinný predložiť riaditeľke školy potvrdenie od lekára najneskôr v deň konania prijímacích skúšok. Riaditeľka školy takýmto žiakom určí náhradný termín a v riadnom termíne prijme o toľko žiakov menej, koľko ich bude konať skúšky v náhradnom termíne.
     5. Za priemerný prospech 1,00 zo známok na konci 6., 7. a  z prvého polroku 8. ročníka získa uchádzač 100 bodov. Za každú 0,01 navyše stráca 1 bod, takže pri priemere 2,00 a vyššom nezíska žiaden bod.
      Do priemeru sa započítavajú známky zo slovenského jazyka a literatúry, 1. a 2. cudzieho jazyka, matematiky, fyziky, biológie, chémie, dejepisu, občianskej náuky, geografie a informatiky.
     6. Uchádzači môžu získať 40 bodov z náboženstva, ak na ZŠ mali v 6. – 9. ročníku náboženstvo, resp. náboženskú výchovu či už ako povinný alebo nepovinný predmet. Za každý absolvovaný ročník 10 bodov.
     7. Za každú zníženú známku zo správania na 2.stupeň stráca žiak 10 bodov, za každú zníženú známku
      zo správania na 3.stupeň 20 bodov.
     8. Uchádzači môžu získať body aj za umiestnenie na 1.-3. mieste v predmetových olympiádach, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVŠ SR a KBS. V celoštátnom, krajskom a diecéznom kole môžu získať za 1. miesto 40 bodov, za 2. miesto 30 bodov a za 3. miesto 20 bodov. V okresnom a obvodnom kole môžu získať
      za 1. miesto 15 bodov, za 2. miesto 10 bodov a za 3. miesto 5 bodov. Účasť v súťažiach musí byť doložená diplomom alebo výsledkovou listinou potvrdenou ZŠ.
     9. Na základe získaného počtu bodov podľa uvedených kritérií sa vytvorí poradovník prvých
      52 uchádzačov. Poradovník bude zverejnený najneskôr do 3 dní po druhom termíne prijímacej skúšky.
      V prípade rovnosti bodov na 52. mieste budeme postupovať podľa týchto pomocných kritérií:
      1. ZPS
      2. žiak mal vyššie percento úspešnosti v prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry,
      3. žiak mal vyššie percento úspešnosti v prijímacej skúške z matematiky.
     10. Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania bude najneskôr do 20. mája 2021 doručené zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy Edupage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo do elektronickej schránky. Rozhodnutia nebudeme posielať klasickou poštou.
     11. Prijatí uchádzači doručia obratom (najneskôr do 25. mája 2021) potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na našej škole. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu Gymnázia Angely Merici alebo do elektronickej schránky našej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia na našu školu. Nedodržanie termínu doručenia potvrdenia o nastúpení sa bude považovať za nezáujem o štúdium na našej škole
      a takto uvoľnené miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom.
     12. Uchádzačom, ktorí splnili kritériá, ale nemôžu byť prijatí pre nedostatok miesta, bude zaslané rozhodnutie o neprijatí, ktoré bude obsahovať informáciu o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
      Na miesta uvoľnené tým, že sa niektorí žiaci nezapíšu alebo zrušia zápis, budeme prijímať neprijatých uchádzačov, ktorí si podajú túto žiadosť. Prijímať ich budeme v poradí, v akom sa umiestnili podľa týchto kritérií. V prípade rovnakého výsledku na miestach pod 52. miestom sa bude postupovať ako v bode
      9. týchto kritérií.
     13. Prijatí uchádzači predložia pri nástupe na štúdium doklad o úspešnom ukončení ZŠ (kópia vysvedčenia
      z 9. ročníka ZŠ).
     14. V prípade, že sa v 1. kole prijímacích skúšok nenaplní požadovaný stav, riaditeľka školy
      po prerokovaní v peadagogickej rade najneskôr do 6. júna 2021 vyhlási 2. kolo prijímacích skúšok.

      

      Mgr. Jana Kuracinová

     riaditeľka školy

      

      

      

      

      

     Kritériá za zriaďovateľa školy schválila Mgr. Dana Harmáčková.

      

      

     Ku kritériám sa súhlasne vyjadrila Rada školy pri Gymnáziu Angely Merici v Trnave

     RNDr. Eva Baranovičová, predsedníčka rady školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •