• Náš GAM

    • Gymnázium Angely Merici
     – moderné vo vzdelávaní, tradičné v hodnotách

      

     Na prvý pohľad gymnázium ako každé iné. Gymnázium Angely Merici,  všeobecnovzdelávacia stredná škola,
     ktorá má dve formy vzdelávania: štvorročnú a osemročnú. Ale aj...

     • Škola moderná a výnimočná svojím spôsobom vyučovania. Už názov článku predznamenáva jej základnú koncepciu. Moderné vzdelávanie postavené na tradičných hodnotách.
     • Neučiť všetkých všetko! Je základný pilier nášho vzdelávacieho programu. Po absolvovaní prvého
      a druhého ročníka, kedy žiaci získajú potrebné vedomosti a prehľad učiva z jednotlivých predmetov, si  v treťom a štvrtom ročníku okrem povinných predmetov, ktoré určuje štátny vzdelávací program (ŠVP) vyberajú z množstva nových zaujímavých predmetov. V 3. ročníku (septime) si študenti sami zvolia odborné semináre a predmety.  Vo 4. ročníku (oktáve) si tvoria svoj vlastný študijný program. Povinný je len slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, náboženstvo a telesná výchova. Všetky ostatné predmety si volia sami podľa záujmu a svojej budúcej profilácie. Z množstva vyučovacích predmetov spomeniem napríklad: aplikačný softvér a multimédiá, biológia človeka, chémia v praxi a medicínska chémia, cestovný ruch, finančná gramotnosť, tajomstvá histórie, dejiny umenia, svet médií a kultúry, cirkevné dejiny, bioetika.
     • Škola s dlhodobo najlepšími výsledkami zo všetkých trnavských gymnázií. O vysokej kvalite našej školy hovoria výsledky našich maturantov na externej (písomnej) časti maturitnej skúšky.
      Zo slovenského jazyka a matematiky dosiahli v školskom roku 2017/2018 najlepšie výsledky
      z celého kraja. 
      Z anglického jazyka sme mali druhé najlepšie výsledky.
     • Škola s úspechmi v  olympiádachnaši žiaci postúpili do celoslovenského kola v olympiáde ľudských práv, biologickej olympiáde, geografickej olympiáde. A dosiahli celoslovenské  prvenstvá  v rôznych súťažiach (CINEAMA -  súťaž v tvorbe amatérskych filmov, Hviezdoslavov Kubín, iBobor).
     • Škola, v ktorej sa žiaci na hodinách informatiky učia programovanie v modernom programovacom jazyku Python. Python je programovací jazyk, ktorého popularita stále rastie. Dnes ho používajú  napr.
      v Google, YouTube, Mozilla, Facebook, CERN. Taktiež na mnohých špičkových univerzitách sa učí ako úvodný programovací jazyk.
     • Škola so špeciálnymi učebňami -  geografie (tabletová učebňa), slovenského jazyka spojená
      so školskou knižnicou), umenia a kultúry a úplne novým fyzikálnym laboratóriom.
     • Škola zapojená do medzinárodných projektov Erazmus a DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu).
     • Škola zameraná na budovanie a posilňovanie tradičných hodnôt v priateľskom prostredí.
     • Škola s množstvom školských akcií, ktoré sú organizované školskou študentskou radou – Gamácka vianočka, imatrikulácie, Angelínsky ples,...
     • Škola s výbornou polohu v historickom centre mesta s ľahkou dostupnosťou aj pre dochádzajúcich žiakov.
     • Škola otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem o kvalitné vzdelanie a neboja sa svoj svet postaviť
      na základných ľudských hodnotách.

      

     Stručné informácie o našej škole:

     Na stiahnutieTU: GAM_2016.pdf

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •