• Náš GAM

    • Gymnázium Angely Merici
     – moderné vo vzdelávaní, tradičné v hodnotách

      

     Na prvý pohľad gymnázium ako každé iné. Gymnázium Angely Merici,  všeobecnovzdelávacia stredná škola,
     ktorá má dve formy vzdelávania: štvorročnú a osemročnú. Ale je aj...

     • Škola moderná a výnimočná svojím spôsobom vyučovania. Už názov článku predznamenáva jej základnú koncepciu. Moderné vzdelávanie postavené na tradičných hodnotách.
     • Neučiť všetkých všetko! Je základný pilier nášho vzdelávacieho programu. Po absolvovaní prvého
      a druhého ročníka, kedy žiaci získajú potrebné vedomosti a prehľad učiva z jednotlivých predmetov, si  v treťom a štvrtom ročníku okrem povinných predmetov, ktoré určuje štátny vzdelávací program (ŠVP) vyberajú z množstva nových zaujímavých predmetov. V 3. ročníku (septime) si študenti sami zvolia odborné semináre a predmety.  Vo 4. ročníku (oktáve) si tvoria svoj vlastný študijný program. Povinný je len slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, náboženstvo a telesná výchova. Všetky ostatné predmety si volia sami podľa záujmu a svojej budúcej profilácie. Z množstva vyučovacích predmetov spomeniem napríklad: informačná bezpečnosť, programovanie, počítačové siete a systémy, biológia človeka, chémia v praxi a medicínska chémia, cestovný ruch, finančná gramotnosť, tajomstvá histórie, dejiny umenia, svet médií a kultúry, bioetika. Prehľad predmetov pre 4ročné štúdium: TU, pre 8 ročné štúdium: TU.
     • Škola s dlhodobo vynikajúcimi výsledkami v porovnaní s trnavskými gymnáziami. O vysokej kvalite našej školy hovoria výsledky našich maturantov na externej (písomnej) časti maturitnej skúšky, ako aj na internej (ústnej).
     • Škola s úspechmi v  olympiádachnaši žiaci postupujú do celoslovenských kôl, napríklad v olympiáde ľudských práv, informatických súťažiach, biologickej olympiáde, geografickej olympiáde a podobne. 
     • Škola, v ktorej sa žiaci na hodinách informatiky učia programovanie v modernom programovacom jazyku Python. Python je programovací jazyk, ktorého popularita stále rastie. Dnes ho používajú  napr. v Google, YouTube, Mozilla, Facebook, CERN. Taktiež na mnohých špičkových univerzitách sa učí ako úvodný programovací jazyk.
     • Škola so špeciálnymi učebňami -  geografie (tabletová učebňa), slovenského jazyka spojená
      so školskou knižnicou), umenia a kultúry a úplne novým fyzikálnym laboratóriom.
     • Škola zapojená do medzinárodných projektov Erazmus+ a DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu).
     • Škola zameraná na budovanie a posilňovanie tradičných hodnôt v priateľskom prostredí.
     • Škola s množstvom školských akcií, ktoré sú organizované školskou študentskou radou – Gamácka vianočka, imatrikulácie, Angelínsky ples,...
     • Škola s výbornou polohu v historickom centre mesta s ľahkou dostupnosťou aj pre dochádzajúcich žiakov.
     • Škola otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem o kvalitné vzdelanie a neboja sa svoj svet postaviť
      na základných ľudských hodnotách
      .
     Prejsť na tento sway

      

     DOD inak:

     https://www.youtube.com/watch?v=Xx8KceDMIuw 

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •