• Náš GAM

    • Gymnázium Angely Merici
     – moderné vo vzdelávaní, tradičné v hodnotách

      

     Na prvý pohľad gymnázium ako každé iné. Gymnázium Angely Merici,  všeobecnovzdelávacia stredná škola,
     ktorá má dve formy vzdelávania: štvorročnú a osemročnú. Ale je aj...

     • Škola moderná a výnimočná svojím spôsobom vyučovania. Už názov článku predznamenáva jej základnú koncepciu. Moderné vzdelávanie postavené na tradičných hodnotách.
     • Neučiť všetkých všetko! Je základný pilier nášho vzdelávacieho programu. Po absolvovaní prvého
      a druhého ročníka, kedy žiaci získajú potrebné vedomosti a prehľad učiva z jednotlivých predmetov, si  v treťom a štvrtom ročníku okrem povinných predmetov, ktoré určuje štátny vzdelávací program (ŠVP) vyberajú z množstva nových zaujímavých predmetov. V 3. ročníku (septime) si študenti sami zvolia odborné semináre a predmety.  Vo 4. ročníku (oktáve) si tvoria svoj vlastný študijný program. Povinný je len slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, náboženstvo a telesná výchova. Všetky ostatné predmety si volia sami podľa záujmu a svojej budúcej profilácie. Z množstva vyučovacích predmetov spomeniem napríklad: informačná bezpečnosť, programovanie, počítačové siete a systémy, biológia človeka, chémia v praxi a medicínska chémia, cestovný ruch, finančná gramotnosť, tajomstvá histórie, dejiny umenia, svet médií a kultúry, bioetika. Prehľad predmetov pre 4ročné štúdium: TU, pre 8 ročné štúdium: TU.
     • Škola s dlhodobo vynikajúcimi výsledkami v porovnaní s trnavskými gymnáziami. O vysokej kvalite našej školy hovoria výsledky našich maturantov na externej (písomnej) časti maturitnej skúšky, ako aj na internej (ústnej).
     • Škola s úspechmi v  olympiádachnaši žiaci postupujú do celoslovenských kôl, napríklad v olympiáde ľudských práv, informatických súťažiach, biologickej olympiáde, geografickej olympiáde a podobne. 
     • Škola, v ktorej sa žiaci na hodinách informatiky učia programovanie v modernom programovacom jazyku Python. Python je programovací jazyk, ktorého popularita stále rastie. Dnes ho používajú  napr. v Google, YouTube, Mozilla, Facebook, CERN. Taktiež na mnohých špičkových univerzitách sa učí ako úvodný programovací jazyk.
     • Škola so špeciálnymi učebňami -  geografie (tabletová učebňa), slovenského jazyka spojená
      so školskou knižnicou), umenia a kultúry a úplne novým fyzikálnym laboratóriom.
     • Škola zapojená do medzinárodných projektov Erazmus+ a DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu).
     • Škola zameraná na budovanie a posilňovanie tradičných hodnôt v priateľskom prostredí.
     • Škola s množstvom školských akcií, ktoré sú organizované školskou študentskou radou – Gamácka vianočka, imatrikulácie, Angelínsky ples,...
     • Škola s výbornou polohu v historickom centre mesta s ľahkou dostupnosťou aj pre dochádzajúcich žiakov.
     • Škola otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem o kvalitné vzdelanie a neboja sa svoj svet postaviť
      na základných ľudských hodnotách
      .

     VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY:

      

     DOD inak:

     https://www.youtube.com/watch?v=Xx8KceDMIuw 

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •