• O projekte

    • Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Angely Merici

     Operačný program:  Ľudské zdroje

     Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

     Sprostredkovateľský orgán:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

      

     Tento trojročný projekt prispieva k zvýšeniu kavlity vzdelávania vo viacerých oblastiach, ktoré sú zastrešené financiami projektu so spoluúčasťou školy. Sú to financie určené na:

     1. techniku a zariadenie biologického a chemického zariadenia,
     2. navýšenie hodín, či delenie hodín niektorých predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra, chémia, fyzika, biológia), ako aj zavedenie nových predmetov (informatika v prírodných vedách a matematike, aplikačný softvér, programovanie, finančná gramotnosť),
     3. činnosť 3 pedagogických klubov (Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a komunikácia), ktorých zameraním je intenzívna práca pedagógov na zvyšovaní svojich odborných a didaktických zručností,
     4. neformálne vzdelávanie žiakov,
     5. organizáciu metodického dňa,
     6. externé vzdelávanie pedagógov.

      

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •