•  

      

     Prihláška na súťaž: prihlaska.docx

      

     Propozície krajskej regionálnej súťaže „...A Slovo bolo u Boha“

     Miesto: Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 91701 Trnava

     Dátum: 28.4. 2022

     Prezencia: Gymnázium Angely Merici od 8:30 do 9:00 hod. na základe prihlášok.

     Prihlášky: Záväzne sa treba prihlásiť do 14. 4. 2022 mailom na adresu valaskova@gamtt.sk (alebo poštou na adresu školy a meno Mgr. Miriam Valášková).

     Súťaž a kategórie: Súťaží sa v prednese kresťanskej poézie a prózy, t.j. v 2 základných kategóriách. Súťažiaci  sú zároveň rozdelení do 5 vekových kategórií:

          1. kategória:  1. - 2. ročník ZŠ   

          2. kategória:  3. - 4. ročník ZŠ  

          3. kategória:  5.  -6. ročník ZŠ + 1. ročník osemročného gymnázia

          4. kategória:  7. - 9. ročník ZŠ + 2. - 4. ročník osemročného gymnázia

          5. kategória:  stredné školy + 5. - 8. ročník osemročného gymnázia

     Škola môže prihlásiť do súťaže z každej kategórie poézie a prózy len 1 súťažiaceho  – víťaza školského kola.

     Kritériom hodnotenia je umelecká úroveň prednesu a vhodnosť výberu ukážky. Prednes hodnotí najmenej 3-členná odborná porota.

     Súťaž má postupový charakter. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční dňa 11.6.2022 na Spojenej škole Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava.

     Štartovné: Štartovné na účastníka je 4 eurá (poplatok je čiastočná úhrada za výdavky spojené so súťažou). Pre súťažiacich a pedagogický dozor bude zabezpečené občerstvenie, víťazom taktiež diplomy a malé vecné ceny.

     Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

      

     Tešíme sa na Vašu účasť.                             Mgr. Jana Kuracinová, riaditeľka GAM v Trnave

      

      Hodnotiace kritériá umeleckého prednesu na stiahnutie: Hodnotiace_kriteria_umeleck._prednesu_(1).pdf

      

     Organizačný poriadok na stiahnutie: Org_Poriadok_-_Slovo_u_Boha.pdf

      

              

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •