• Základné informácie o stravovaní v školskej jedálni

    Gymnázia Angely Merici Trnava

    škol. rok 2022/23

                    

     

    • V školskej jedálni začíname variť v utorok 6.9.2022
    • Každý, kto sa chce stravovať v ŠJ musí odovzdať vyplnený zápisný lístok  (pozn. žiaci si ho môžu zobrať aj 5.9.2022 od triedneho učiteľa) 
    • Noví študenti dostanú od triedneho učiteľa aj prihlasovacie údaje na www.strava.cz, pokiaľ si ich nevyzdvihnú u vedúcej ŠJ v období od 22.8. do 2.9.2022.

    Dňa 6.9.2022 bude mať obed ten, kto si ho sám prihlási na www.strava.cz alebo osobne nahlási u vedúcej ŠJ od 22.8.  do  5.9.2022.   Prihlásenie na obed je podmienené pripísaním platby na účet školskej stravovne.

    • Ak si želáte, aby ste boli automaticky každý mesiac prihlásený na stravu od 1. dňa v mesiaci, môžete o túto službu požiadať vedúcu ŠJ. Podmienkou však je, že budete mať uhradenú stravu. V prípade, že nebudete mať na svojom konte dostatok peňazí, budete prihlásený iba na určitý počet dní ( t.j. len do výšky  preplatku na svojom konte).  Zvyšné dni si študent musí doprihlasovať sám.
    • obedy sa vydávajú v čase od 11.30 hod. – do 13.30 hod.
    • odhlasovanie zo stravy: deň vopred do 13.00 hod. osobne, telefonicky alebo   na  www.strava.cz
    • ráno nie je možné odhlásiť stravu  z dôvodu dodržania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej  výrobnej praxe – HACCP)
    •  v prvý deň choroby, je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázových nádob alebo obedára  v čase od 12:00 do 12:20 hod. ( je nutné sa telefonicky nahlásiť vedúcej ŠJ ). Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovacom procese v škole je potrebné odhlási.

           Uhradiť stravu môžete 2 spôsobmi:  1. trvalým príkazom        2. internet bankingom

    V oboch prípadoch je nutné  platbu realizovať mesiac vopred do 20. dňa.

    Odporúčaná suma: 38 eur/mes.  (študenti Prímy – Kvarty )                              

          40 eur/mes. (Kvinta - Oktáva a 1.- 4. ročník 4-roč. gymnázia ) 

    • Nastavenie platieb pre trvalý príkaz: od 20.8.2022 do 20.5.2023.
    • Platbu na stravu môžete uhradiť aj naraz 1 čiastkou na celý šk. rok alebo pol rok.
    • Nevyhnutnou súčasťou platby je správny VARIABILNÝ SYMBOL. ( ďalej len VS ) VS je pre študenta rovnaký počas celého štúdia.
    • V mesiaci júl 2023 budú preplatky zo stravy vyplatené platcom na ich účty.
    • Každú zmenu účtu ste povinní oznámiť vedúcej ŠJ.       

    č. účtu ŠJ:  SK 22 0200 0001 3100 3584 8212 

                Stravná jednotka + čiastočné režijné náklady do 1.10.2022   

                prima-kvarta:                                1,30 + 0,60 = 1,90 €/obed

                kvinta-oktáva, 1r. -4r.                    1,41 + 0,60 = 2,01 €/obed

     

              Stravná jednotka + čiastočné režijné náklady od 1.10.2022   

                prima-kvarta:                                1,30 + 0,70 = 2,00 €/obed

                kvinta-oktáva, 1r. -4r.                    1,41 + 0,70 = 2,11 €/obed

     

    vedúca ŠJ: Rayová Zuzana              tel.: 033/5511014  kl.19, 21    mobil:  0911/975 858    mail: rayova@gamtt.sk

   • zatiaľ žiadne údaje
    •