•  

    Základné informácie o stravovaní v školskej jedálni

    Gymnázia Angely Merici Trnava

    škol. rok 2023/24

         

     

    V školskej jedálni začíname variť v utorok 5.9.2023.

    Obedy sa vydávajú v čase od 11.30 hod. – do 13.30 hod.

     

    1. Zápis na stravu
     • Každý, kto sa chce stravovať v ŠJ musí odovzdať prostredníctvom EduPage Zápisný lístok s NÁVRATKOU. (návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u4774 )
     • Od 1.9.2023 majú žiaci prímy - kvarty nárok na štátnu dotáciu, preto si v NÁVRATKE volia možnosť ŽIADAM o poskytnutie dotácie na stravu. Ostatní žiaci vyberú možnosť NEŽIADAM o poskytnutie dotácie na stravu. Zápisný lístok s NÁVRATKOU je potrebné zaslať do 31.8.2023 (žiaci prímy - kvarty), ostatní čo najskôr, ideálne tiež do 31.8.2023. Kto sa neprihlási do tohto termínu, bude vypisovať papierovo Zápisný lístok na stravovanie, ktorý si môže vyzdvihnúť u vedúvej ŠJ. Žiaci prímy až kvarty, ktorí nestihnú tento termín, strácajú nárok na dotovanú stravu v období september-december 2023.
    2. Platby za stravu
     • Žiaci Primy - Kvarty: Obed: 1,90 € + réžia: 0,70 € = 2,60 € (dotácia: 2,30 €), doplatok rodiča je 0,30€ za každý odobratý obed. Rodič uhrádza aj jednorazovú zálohovú platbu za september – december 2023 vo výške 23 € (10 obedov). Záloha slúži na stratené príspevky z dotácie (v prípade neodhlásenia obeda), postupne sa odčerpáva. Ak klesne záloha odčerpávaním stratených dotácií, systém znova vygeneruje stravníkovi povinnosť zaplatiť novú Zálohu.
     • Žiaci 1.-4. ročník a kvinty - oktávy: Obed: 2,10 € + réžia: 0,70 € = 2,80 € (mesačne cca 56€)
     • Žiaci ubytovaní na internáte:
      • raňajky+desiata: 1,75€ + réžia 0,35€ = 2,10€
      • obed: 2,10 € + réžia 0,70 € = 2,80 € (len pre žiakov GAMu)
      • večera: 1,90€ + réžia 0,35€=2,25€
      • spolu: r+d+o+v =7,15€ (len pre žiakov GAMu, cca 125€ mesačne)), r+d+v=4,35€ (cca 70€ mesačne)
     • Platby za obedy sa budú uhrádzať prostredníctvom EduPage. Všetkým, ktorí pošlú Zápisný lístok na stravu, bude v auguste 2023 vygenerovaný v EduPage platobný príkaz. Stravu môžete uhrádzať cez modul Platby v edupage alebo si nastaviť trvalý príkaz v sume priemerného mesačného poplatku z vygenerovaných platieb. 
     • Platby vždy uhrádzajte najneskôr v 20. deň  v predchádzajúcom mesiaci. 
     • Platbu na stravu môžete uhradiť aj naraz 1 čiastkou na celý šk. rok alebo polrok.
     • Nevyhnutnou súčasťou platby je správny VARIABILNÝ SYMBOL (ďalej len VS). VS je rovnaký pre všetky platby v edupage. VS potrebujete len ak platíte trvalým príkazom, pri každomesačnej platbe cez edupage si ho systém načíta automaticky. Nájdete ho vo vygenerovanej platbe. Po kliknutí na zaplatiť sa vygeneruje platobný príkaz, ktorý obsahuje VS. 
     • V mesiaci júl 2024 budú preplatky zo stravy vyplatené platcom na ich účty.
     • Každú zmenu účtu ste povinní oznámiť vedúcej ŠJ.      
    3. Prihlasovanie na stravu 
     • ​​​​Všetci žiaci, ktorí zaslali Zápisný lístok na stravovanie budú automaticky prihlásení na stravu od prvého dňa v mesiaci. V prípade potreby je možnosť odhlásiť sa zo stravy.
     • V mesiaci september bude na stravu prihlásený každý žiak bez ohľadu na výšku konta. Od októbra v prípade, že nebudete mať na svojom konte dostatok peňazí, bude stravovanie prerušené. Keď nabehnú peniaze na účet, žiak sa môže začať stravovať od nasledujúceho dňa.
    4. Odhlasovanie zo stravy
    • Deň vopred do 13.00 hod. prostredníctvom EduPage., v pondelok do 7.30hod.
    • Ráno (okrem pondelka) nie je možné odhlásiť stravu  z dôvodu dodržania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej  výrobnej praxe – HACCP)
    • V prvý deň choroby, je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázových nádob alebo obedára  v čase od 12:00 do 12:20 hod. ( je nutné sa telefonicky nahlásiť vedúcej ŠJ ). Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovacom procese v škole je potrebné odhlásiť.

    č. účtu ŠJ:  SK 22 0200 0001 3100 3584 8212 

         

    vedúca ŠJ: Rayová Zuzana              tel.: 033/5511014  kl.19, 21    mobil:  0911/975 858    mail: rayova@gamtt.sk

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •