• Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka 8-ročného štúdia

    •  

     Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia pre školský rok 2021/2022

      

     KÓD: 7902 J

     Študijný odbor: gymnázium

     V školskom roku 2021/2022 otvára Gymnázium Angely Merici 1 triedu s počtom 26 žiakov.

     Prihlásiť sa môžu len žiaci 5. ročníka ZŠ.

     Prihlášky na štúdium je potrebné odoslať do 16. apríla 2021 s uvedením kódu študijného odboru 7902 J elektronickou formou (cez školský informačný systém) alebo v listinnej (papierovej) tlačenej forme.

     Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch podľa vlastného výberu:

     I. termín: 3.- 4. mája 2021 (utorok)             II. termín: 10.-11. mája 2021 (utorok)

      

     Riaditeľka Gymnázia Angely Merici po prerokovaní v pedagogickej rade konanej dňa
     19. 2. 2021 určila tieto kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka osemročného štúdia:

     1. Prijímacie skúšky musia vykonať všetci uchádzači. Písomné prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu učiva podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy – 5. ročník.
     2. Za písomnú skúšku môžu uchádzači získať maximálne 100 bodov zo slovenského jazyka a literatúry a 100 bodov z matematiky. Uchádzači majú tak možnosť získať spolu maximálne 200 bodov za dosiahnuté výsledky na prijímacej skúške.
     3. Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky získa minimálne 25 bodov z každého predmetu.
     4. Ak by sa uchádzač nemohol zúčastniť na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov, je povinný predložiť riaditeľke školy potvrdenie od lekára najneskôr v deň konania prijímacích skúšok. Riaditeľka školy takýmto uchádzačom určí náhradný termín a v riadnom termíne prijme o toľko uchádzačov menej, koľko ich bude konať skúšky v náhradnom termíne.
     5. Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku budú prijatí podľa poradia vytvoreného na základe dosiahnutého počtu bodov a stanoveného počtu prijímaných žiakov. Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude zverejnený do 3 dní po druhom termíne prijímacej skúšky.
     1. Pri rovnosti bodov na 2 mieste prihliadame na:
      1. počet bodov dosiahnutých na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry,
      2. počet bodov dosiahnutých na prijímacej skúške z matematiky,
      3. počet bodov v otvorených otázkach v teste zo slovenského jazyka a literatúry.
     2. Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania bude najneskôr do 20. mája 2021 doručené zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy Edupage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo do elektronickej schránky. Rozhodnutia nebudeme posielať klasickou poštou.
     3. Prijatí uchádzači doručia obratom (najneskôr do 25. mája 2021) potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na našej škole. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu Gymnázia Angely Merici alebo do elektronickej schránky našej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia na našu školu. Nedodržanie termínu doručenia potvrdenia o nastúpení sa bude považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a takto uvoľnené miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom.
     4. Uchádzačom, ktorí splnili kritériá, ale nemôžu byť prijatí pre nedostatok miesta, bude zaslané rozhodnutie o neprijatí, ktoré bude obsahovať informáciu o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Na miesta uvoľnené tým, že sa niektorí žiaci nezapíšu alebo zrušia zápis, budeme prijímať neprijatých uchádzačov, ktorí si podajú túto žiadosť. Prijímať ich budeme v poradí, v akom sa umiestnili podľa týchto kritérií. V prípade rovnakého výsledku na miestach pod 26. miestom sa bude postupovať ako v bode 6. týchto kritérií.

      

      

     Mgr. Jana Kuracinová, riaditeľka školy

      

      

      Kritériá za zriaďovateľa školy schválila Mgr. Dana Harmáčková.

     Ku kritériám sa súhlasne vyjadrila Rada školy pri Gymnáziu Angely Merici v Trnave  
     RNDr. Eva Baranovičová, predsedníčka rady školy

     x

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •