• Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka 8-ročného štúdia

    •  

     Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia pre školský rok 2022/2023

     Kritériá na stiahnutie:

     kriteria_8R_2022_2023.pdf

      

      

     KÓD: 7902 J

     Študijný odbor: gymnázium

     V školskom roku 2022/2023 otvára Gymnázium Angely Merici 1 triedu s počtom 25 žiakov.

     Prihlásiť sa môžu len žiaci 5. ročníka ZŠ.

     Prihlášky na štúdium je potrebné odoslať  do 20. marca 2022  s uvedením kódu študijného odboru 7902 J elektronickou formou (cez školský informačný systém) alebo v listinnej (papierovej) tlačenej forme.

      

     Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch podľa vlastného výberu uvedeného na prihláške:

     I. termín: 2.- 3. mája 2022              II. termín: 9.- 10. mája 2022

      

     Riaditeľka Gymnázia Angely Merici po prerokovaní v pedagogickej rade konanej dňa 25. 1. 2022 určila tieto kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka osemročného štúdia:

     1. Prijímacie skúšky musia vykonať všetci uchádzači. Písomné prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu učiva podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy 1. – 5. ročník.
     2. Za písomnú skúšku môžu uchádzači získať maximálne 100 bodov zo slovenského jazyka a literatúry a 100 bodov z matematiky. Uchádzači majú tak možnosť získať spolu maximálne 200 bodov za dosiahnuté výsledky na prijímacej skúške.
     3. Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky získa minimálne 25 bodov z každého predmetu.
     4. Ak by sa uchádzač nemohol zúčastniť na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov, je povinný predložiť riaditeľke školy potvrdenie od lekára najneskôr v deň konania prijímacích skúšok. Riaditeľka školy takýmto uchádzačom určí náhradný termín a v riadnom termíne prijme o toľko uchádzačov menej, koľko ich bude konať skúšky v náhradnom termíne.
     5. Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, budú prijatí podľa poradia vytvoreného na základe dosiahnutého počtu bodov a stanoveného počtu prijímaných žiakov.
     1. Pri rovnosti bodov na 25. mieste prihliadame na:
      1. počet bodov dosiahnutých na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry,
      2. počet bodov dosiahnutých na prijímacej skúške z matematiky,
      3. počet bodov v otvorených otázkach v teste zo slovenského jazyka a literatúry.
     1. 18. mája 2022 škola zverejní na svojej stránke www.gamtt.sk zoznam uchádzačov zoradených podľa výsledkov prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy Edupage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo do elektronickej schránky zákonných zástupcov. Rozhodnutia nebudeme posielať klasickou poštou.
     2. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022  (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na našej škole sa doručuje cez informačný systém základnej školy Edupage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu Gymnázia Angely Merici (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Nedodržanie termínu doručenia potvrdenia o nastúpení sa bude považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a takto uvoľnené miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom.
     3. Uchádzačom, ktorí splnili kritériá, ale nemôžu byť prijatí pre nedostatok miesta, bude zaslané rozhodnutie o neprijatí, ktoré bude obsahovať informáciu o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Na miesta uvoľnené tým, že sa niektorí žiaci nezapíšu alebo zrušia zápis, budeme prijímať neprijatých uchádzačov, ktorí si podajú túto žiadosť. Prijímať ich budeme v poradí, v akom sa umiestnili podľa týchto kritérií. V prípade rovnakého výsledku na miestach pod 25. miestom sa bude postupovať ako v bode 6. týchto kritérií.

      

     Mgr. Jana Kuracinová, riaditeľka školy

      

      Kritériá za zriaďovateľa školy schválila Mgr. Dana Harmáčková.

     Ku kritériám sa súhlasne vyjadrila Rada školy pri Gymnáziu Angely Merici v Trnave  
     RNDr. Eva Baranovičová, predsedníčka rady školy

      

      

      

      

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •