PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Kuracinová Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 75
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj dig. a vedeckej gramotnosti 13
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Katarína Tomašovičová Inovatívne metódy v edukácii 10 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Kvalifikačné vzdelávanie po §8 ods.1 písm c) zákona č. 317/2009 8
Mgr. Marta Vozárová Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z 8 103
Tvorivé aktivity 30
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 14
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 1
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 10
Mgr. Zuzana Alchusová, PhD. Inovatívne metódy v edukácii 10 67
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Tvorivé aktivity 30
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Mgr. Lucia Bačová Rozvíjanie kľúčových kompetencií prostredníctvom interaktívneho vyučovania 10 25
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
RNDr. Eva Baranovičová Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25 66
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 2
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Sabína Blažová Základná obsluha počítača 8 95
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Inovatívne metódy v edukácii 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Lucia Bubánová Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10 82
Rozvíjanie finančnej gramotnosti 12
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Mgr. Zuzana Čapkovičová Cloudové riešenia a ich využitie 7 136
Výučba pokročilejších techník programovania 13
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ 116
Mgr. Monika Foltýnová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13 13
Mgr. Kristína Kollárová Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 15
PhDr. Jozef Koltner Rigorózna skúška 60 72
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 2
Mgr. Adriana Koltnerová Základná obsluha počítača 8 61
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
RNDr. Zuzana Koricinová Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 81
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 2
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Cloudové riešenia a ich využitie 7
PaedDr. Beáta Kováčová Textový editor WORD pre začiatočníkov 2 46
Tvorivé aktivity 30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Mgr. Veronika Lužná Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Ing. Monika Masariková Rozširujúce štúdium 60 87
Výučba pokročilejších techník programovania 13
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Mgr. Daniel Miklošovič Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 10 66
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 15
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Mgr. Štefánia Nádaská Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 50
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Inovatívne metódy v edukácii 10
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Mgr. Ing.Ján Nemec Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 6 74
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 12
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 14
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 15
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15
PhDr. Viera Plechová, PhD. Prekladateľstvo a tlmočníctvo 60 60
Mgr. Bc.Elena Potočárová Informačno-komunikačné zručnosti pedag.zam 9 51
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Mgr. Adriana Putterová Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15 40
Inovatívne metódy v edukácii 10
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
RNDr. Karol Rafay, PhD. Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 73
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tvorivé aktivity 30
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Mgr. Ivana Šimončičová Základná obsluha počítača 8 71
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Ochrana prírody a krajiny vo výučbe prírodovedných predmetov 11
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Cloudové riešenia a ich využitie 7
Mgr. František Trungel Inovatívne metódy v edukácii 10 36
Ochrana prírody a krajiny vo výučbe prírodovedných predmetov 11
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Mgr. Miriam Valášková Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25 79
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Inovatívne metódy v edukácii 10
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 7
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 z.č.317/2019 7
Mgr. Martina Vranikovičová Základná obsluha počítača 8 137
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Inovatívne metódy v edukácii 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Profesijné kompetencie učiteľa francúzskeho jazyka v základnej a strednej škole 14
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z 8
Cloudové riešenia a ich využitie 7
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Ing. Eva Žatkuláková Tvorivé aktivity 5 75
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Dana Sláviková Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov 15 38
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí 8
Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi 15


© aScAgenda 2019.0.1167 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2019
      • zatiaľ žiadne údaje
        •