PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Kuracinová Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 75
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj dig. a vedeckej gramotnosti 13
Mgr. Katarína Tomašovičová Inovatívne metódy v edukácii 10 72
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Kvalifikačné vzdelávanie po §8 ods.1 písm c) zákona č. 317/2009 8
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25
Mgr. Marta Vozárová Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 10 103
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 1
Tvorivé aktivity 30
Základná obsluha počítača 8
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z 8
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 14
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25
Mgr. Zuzana Alchusová, PhD. Tvorivé aktivity 30 67
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Inovatívne metódy v edukácii 10
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
RNDr. Eva Baranovičová Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25 66
Koordinátor drogovej prevencie 39
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 2
Mgr. Sabína Blažová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 95
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Inovatívne metódy v edukácii 10
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Mgr. Lucia Bubánová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 82
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti 12
Mgr. Zuzana Čapkovičová Cloudové riešenia a ich využitie 7 136
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ 116
Výučba pokročilejších techník programovania 13
Mgr. Matej Kišš Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15 30
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
PhDr. Jozef Koltner Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10 72
Textový editor WORD pre začiatočníkov 2
Rigorózna skúška 60
Mgr. Adriana Koltnerová Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10 61
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Ing. Monika Masariková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15 113
Využitie IKT n druhom stupni základných škôl 11
Výučba pokročilejších techník programovania 13
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Rozširujúce štúdium 60
Mgr. Daniel Miklošovič Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15 66
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 12
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 10
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Mgr. Štefánia Nádaská Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 65
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Inovatívne metódy v edukácii 10
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Mgr. Ing.Ján Nemec Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15 74
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 6
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 12
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 14
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 15
PhDr. Viera Plechová, PhD. Prekladateľstvo a tlmočníctvo 60 60
Mgr. Bc.Elena Potočárová Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25 76
Informačno-komunikačné zručnosti pedag.zam 9
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Adriana Putterová Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15 70
Inovatívne metódy v edukácii 10
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Mgr. Ivana Šimončičová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 71
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Základná obsluha počítača 8
Ochrana prírody a krajiny vo výučbe prírodovedných predmetov 11
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Cloudové riešenia a ich využitie 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Miriam Valášková Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 79
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 7
Inovatívne metódy v edukácii 10
Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 z.č.317/2019 7
Mgr. Martina Vranikovičová Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15 162
JA Finančná gramotnosť - inovačné vzdelávanie 25
Cloudové riešenia a ich využitie 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Profesijné kompetencie učiteľa francúzskeho jazyka v základnej a strednej škole 14
Základná obsluha počítača 8
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Inovatívne metódy v edukácii 10
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z 8
Ing. Eva Žatkuláková Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 75
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Tvorivé aktivity 5
Základná obsluha počítača 8


© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.02.2024
  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •