PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Kuracinová Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 75
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj dig. a vedeckej gramotnosti 13
Mgr. Katarína Tomašovičová Inovatívne metódy v edukácii 10 72
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Kvalifikačné vzdelávanie po §8 ods.1 písm c) zákona č. 317/2009 8
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25
Mgr. Marta Vozárová Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 10 103
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 1
Tvorivé aktivity 30
Základná obsluha počítača 8
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z 8
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 14
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25
Mgr. Zuzana Alchusová, PhD. Tvorivé aktivity 30 67
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Inovatívne metódy v edukácii 10
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
RNDr. Eva Baranovičová Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25 66
Koordinátor drogovej prevencie 39
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 2
Mgr. Sabína Blažová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 95
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Inovatívne metódy v edukácii 10
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Mgr. Lucia Bubánová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 82
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti 12
Mgr. Zuzana Čapkovičová Cloudové riešenia a ich využitie 7 136
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ 116
Výučba pokročilejších techník programovania 13
Mgr. Matej Kišš Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15 30
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
PhDr. Jozef Koltner Textový editor WORD pre začiatočníkov 2 72
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Rigorózna skúška 60
Mgr. Adriana Koltnerová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5 61
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
PaedDr. Beáta Kováčová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14 46
Textový editor WORD pre začiatočníkov 2
Tvorivé aktivity 30
Ing. Monika Masariková Výučba pokročilejších techník programovania 13 113
Rozširujúce štúdium 60
Využitie IKT n druhom stupni základných škôl 11
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Mgr. Daniel Miklošovič Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 12 66
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 10
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Mgr. Štefánia Nádaská Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 65
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15
Inovatívne metódy v edukácii 10
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Mgr. Ing.Ján Nemec Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15 74
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 12
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 6
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 14
PhDr. Viera Plechová, PhD. Prekladateľstvo a tlmočníctvo 60 60
Mgr. Bc.Elena Potočárová Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25 76
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Informačno-komunikačné zručnosti pedag.zam 9
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Mgr. Adriana Putterová Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 70
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Inovatívne metódy v edukácii 10
Mgr. Ivana Šimončičová Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 71
Cloudové riešenia a ich využitie 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Základná obsluha počítača 8
Ochrana prírody a krajiny vo výučbe prírodovedných predmetov 11
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Mgr. Miriam Valášková Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 79
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 7
Inovatívne metódy v edukácii 10
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 z.č.317/2019 7
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25
Mgr. Martina Vranikovičová Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15 162
JA Finančná gramotnosť - inovačné vzdelávanie 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Cloudové riešenia a ich využitie 7
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z 8
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Profesijné kompetencie učiteľa francúzskeho jazyka v základnej a strednej škole 14
Inovatívne metódy v edukácii 10
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Ing. Eva Žatkuláková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 75
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorivé aktivity 5
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Základná obsluha počítača 8
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7


© aScAgenda 2023.0.1379 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2022
      • zatiaľ žiadne údaje
        •