PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Kuracinová Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 75
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj dig. a vedeckej gramotnosti 13
Mgr. Katarína Tomašovičová Inovatívne metódy v edukácii 10 72
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Kvalifikačné vzdelávanie po §8 ods.1 písm c) zákona č. 317/2009 8
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25
Mgr. Marta Vozárová Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 10 103
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 1
Tvorivé aktivity 30
Základná obsluha počítača 8
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z 8
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 14
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25
Mgr. Zuzana Alchusová, PhD. Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 67
Tvorivé aktivity 30
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Inovatívne metódy v edukácii 10
RNDr. Eva Baranovičová Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 2 66
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Sabína Blažová Základná obsluha počítača 8 95
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Inovatívne metódy v edukácii 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Lucia Bubánová Rozvíjanie finančnej gramotnosti 12 82
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Zuzana Čapkovičová Cloudové riešenia a ich využitie 7 136
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ 116
Výučba pokročilejších techník programovania 13
Mgr. Matej Kišš Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15 30
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
PhDr. Jozef Koltner Textový editor WORD pre začiatočníkov 2 72
Rigorózna skúška 60
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Mgr. Adriana Koltnerová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5 61
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
RNDr. Zuzana Koricinová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 81
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15
Cloudové riešenia a ich využitie 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 2
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15
PaedDr. Beáta Kováčová Textový editor WORD pre začiatočníkov 2 46
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Tvorivé aktivity 30
Ing. Monika Masariková Rozširujúce štúdium 60 113
Výučba pokročilejších techník programovania 13
Využitie IKT n druhom stupni základných škôl 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15
Mgr. Daniel Miklošovič Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15 66
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 10
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 12
Mgr. Štefánia Nádaská Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15 65
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Inovatívne metódy v edukácii 10
Mgr. Ing.Ján Nemec Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 15 74
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 6
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 15
Absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa § 47ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 12
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 14
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 12
PhDr. Viera Plechová, PhD. Prekladateľstvo a tlmočníctvo 60 60
Mgr. Adriana Putterová Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 70
Inovatívne metódy v edukácii 10
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zametnancov 15
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Ivana Šimončičová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 71
Cloudové riešenia a ich využitie 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Ochrana prírody a krajiny vo výučbe prírodovedných predmetov 11
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Mgr. Miriam Valášková Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 z.č.317/2019 7 79
Inovatívne metódy v edukácii 10
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 7
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25
Mgr. Martina Vranikovičová Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 162
Cloudové riešenia a ich využitie 7
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Profesijné kompetencie učiteľa francúzskeho jazyka v základnej a strednej škole 14
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z 8
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Aktualizačné vzdelávanie podľa §39 zákona č.317/2009 Z.z. 10
JA Finančná gramotnosť - inovačné vzdelávanie 25
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Inovatívne metódy v edukácii 10
Inovačné vzdelávanie podľa §40 zákona č. 317/2009 Z.z. 15
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Ing. Eva Žatkuláková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 75
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Inovačné vzdelávanie podľa § 40 z.317/2009 z.z. 25
Základná obsluha počítača 8
Tvorivé aktivity 5


© aScAgenda 2021.0.1261 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.04.2021
  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •