• Prihláška na súťaž: Prihlaska_2019.docx

      

     Propozície krajskej regionálnej súťaže „...A Slovo bolo u Boha“

     Miesto: Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 91701 Trnava

     Dátum: 12.12.2019 (štvrtok)

     Prezencia: Gymnázium Angely Merici od 8:30 do 9:00 hod. na základe prihlášok.

     Prihlášky: Záväzne sa treba prihlásiť do 5.12. 2019 (štvrtok) mailom na adresu valaskova@gamtt.sk (alebo poštou na adresu školy a meno Mgr. Miriam Valášková).

     Súťaž a kategórie: Súťaží sa v prednese kresťanskej poézie a prózy, t.j. v 2 základných kategóriách. Súťažiaci  sú zároveň rozdelení do 5 vekových kategórií:

          1. kategória:  1. - 2. ročník ZŠ   

          2. kategória:  3. - 4. ročník ZŠ  

          3. kategória:  5.  -6. ročník ZŠ + 1. ročník osemročného gymnázia

          4. kategória:  7. - 9. ročník ZŠ + 2. - 4. ročník osemročného gymnázia

          5. kategória:  stredné školy + 5. - 8. ročník osemročného gymnázia

     Škola môže prihlásiť do súťaže z každej kategórie poézie a prózy len 1 súťažiaceho  – víťaza školského kola.

     Kritériom hodnotenia je umelecká úroveň prednesu a vhodnosť výberu ukážky. Prednes hodnotí najmenej 3-členná odborná porota.

     Súťaž má postupový charakter. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2020 na Spojenej škole Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava.

     Štartovné: Štartovné na účastníka je 3 eurá (poplatok je čiastočná úhrada za výdavky spojené so súťažou). Pre súťažiacich a pedagogický dozor bude zabezpečené občerstvenie, víťazom taktiež diplomy a malé vecné ceny.

     Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

      

     Tešíme sa na Vašu účasť.                             Mgr. Jana Kuracinová, riaditeľka GAM v Trnave

      

      

              

           Hodnotiace kritériá umeleckého prednesu

                (Príloha Organizačného poriadku)

      

     • Účastníci súťaže si môžu zvoliť text z kresťanskej poézie, či prózy v akomkoľvek žánri, v maximálnej dĺžke 4 minúty pre poéziu a 5 minút pre prózu, na 2. a 3. stupni maximálne 5 minút pre poéziu a 7 minút pre prózu.
     • Pri výraznom prekročení stanoveného časového limitu nemôže byť prednášajúci ocenený.
     • Texty je treba predniesť naspamäť.
     • Texty môžu byť ucelené, tiež úryvky, alebo montáže.
     • K prihláške je potrebné pripojiť počítačom prepísaný text (formát A4, okraje z každej strany 1,5 cm, písmo Times New Roman, veľkosť 14), v ktorého záhlaví budú uvedené nasledovné údaje: meno recitátora, kategória, meno autora, v prípade prekladu aj prekladateľa, názov ukážky. Neuvádza sa názov školy recitátora.
     • Výkony účastníkov hodnotí odborná porota.
     • Všetci účastníci majú povinnosť zúčastniť sa slávnostného odovzdávania cien. 

      

      

      

     DRAMATURGICKÁ  PRÍPRAVA  PREDLOHY

     * vhodnosť výberu textu veku a typu recitátora

     * myšlienková a umelecká náročnosť predlohy

     * originalita a objavnosť predlohy

     * správne pochopenie obsahu a zmyslu textu

     * rozbor, členenie a úprava predlohy

     * vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu

     * aktuálny výklad recitovaného textu

      

     TVORIVOSŤ  A OSOBNOSTNÝ  PRÍSTUP  RECITÁTORA

     * schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora

     * schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu

     * hlasová a rečová technika recitátora

     * originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania

     * tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami

     * funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov

     * výstavba, gradácia a pointovanie prednesu

     * miera rozumovej a citovej účasti na prednese

      

     PÔSOBIVOSŤ  PREDNESU  NA  POSLUCHÁČA

     * kontakt a adresnosť s poslucháčom

     * presvedčivosť interpretácie

     * pôsobenie recitátora ako osobnosti a originálnosť jeho výkonu.

      

     Propozície na stiahnutie: Propozicie_krajske_kolo_sutaze_A_slovo_bolo_u_Boha_2019.docx

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •