•  

      

     Prihláška na súťaž: prihlaska.docx

      

     Propozície krajskej regionálnej súťaže „...A Slovo bolo u Boha“

     Miesto: Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 91701 Trnava

     Dátum: 28.4. 2022

     Prezencia: Gymnázium Angely Merici od 8:30 do 9:00 hod. na základe prihlášok.

     Prihlášky: Záväzne sa treba prihlásiť do 14. 4. 2022 mailom na adresu valaskova@gamtt.sk (alebo poštou na adresu školy a meno Mgr. Miriam Valášková).

     Súťaž a kategórie: Súťaží sa v prednese kresťanskej poézie a prózy, t.j. v 2 základných kategóriách. Súťažiaci  sú zároveň rozdelení do 5 vekových kategórií:

          1. kategória:  1. - 2. ročník ZŠ   

          2. kategória:  3. - 4. ročník ZŠ  

          3. kategória:  5.  -6. ročník ZŠ + 1. ročník osemročného gymnázia

          4. kategória:  7. - 9. ročník ZŠ + 2. - 4. ročník osemročného gymnázia

          5. kategória:  stredné školy + 5. - 8. ročník osemročného gymnázia

     Škola môže prihlásiť do súťaže z každej kategórie poézie a prózy len 1 súťažiaceho  – víťaza školského kola.

     Kritériom hodnotenia je umelecká úroveň prednesu a vhodnosť výberu ukážky. Prednes hodnotí najmenej 3-členná odborná porota.

     Súťaž má postupový charakter. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční dňa 11.6.2022 na Spojenej škole Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava.

     Štartovné: Štartovné na účastníka je 4 eurá (poplatok je čiastočná úhrada za výdavky spojené so súťažou). Pre súťažiacich a pedagogický dozor bude zabezpečené občerstvenie, víťazom taktiež diplomy a malé vecné ceny.

     Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

      

     Tešíme sa na Vašu účasť.                             Mgr. Jana Kuracinová, riaditeľka GAM v Trnave

      

      Hodnotiace kritériá umeleckého prednesu na stiahnutie: Hodnotiace_kriteria_umeleck._prednesu_(1).pdf

      

     Organizačný poriadok na stiahnutie: Org_Poriadok_-_Slovo_u_Boha.pdf

      

              

   • zatiaľ žiadne údaje
    •