• GAMáci sú najlepší!
     • GAMáci sú najlepší!

     • V utorok 22.9.2020  sa gamáci Rebeka Mária Čapeľová (SxA), Eleonóra Dobšovičová (SxA), Ivan Bako (SxA) , Juraj Heriban (SxA) a Diana Havlíková (IV.A) zúčastnili 1.ročníka súťaže o putovný pohár župana MLADÝ ZÁCHRANÁR TRNAVSKEJ ŽUPY. A tento krásny pohár aj získali, k čomu im srdečne blahoželáme! 

      A dostali sme sa aj do oficiálnej správy: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200922TBB00256

    • ECDL  certifikát
     • ECDL  certifikát

     • Začiatkom septembra  pani riaditeľka odovzdala  ECDL  certifikát 27 študentom z III.A, III.B a SpA, ktorí sa aj v sťažených podmienkach pripravovali na testovanie, absolvovali online konzultácie a koncom júna absolvovali testy. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň  zručností z príslušnej informatickej oblasti. Naša škola poskytuje žiakom možnosť získať tento medzinárodný certifikát v rámci projektu IT akadémia. Zapojili sme sa v 3 vlnách a certifikát doteraz získali už 4 učitelia a 54 študenti.Usilovným študentom gratulujeme.

    • Organizácia vyučovania v škol. roku 2020/21
     • Organizácia vyučovania v škol. roku 2020/21

     • Riadny vyučovací proces začína 2.9.2020 o 8.00 hod. v kmeňových triedach.

      Na začiatku 1. vyučovacej hodiny každý žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané 2 tlačivá (bez nich nebude vstup do budovy možný):

      1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy
      2. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

      Tlačivá nájdete na stránke školy: https://gamtt.edupage.org/a/tlaciva

      Kto by mal problém s vytlačením týchto tlačív, môže si ich vyzdvihnúť na vrátnici školy v dňoch 27.8. a 28.8. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.

      Každý študent má pri sebe dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Rúškom si chráni tvár hneď pri vstupe do budovy. 

      V tento deň sa sv. omša nekoná. Povzbudzujeme študentov, aby išli na Veni Sancte vo svojich farnostiach. Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov základné informácie a pôjdu domov. Študenti IV.A, IV.B, Ok.A budú v tento deň dostávať učebnice.

      V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy (aj v triedach).

      Veľké obedové prestávky zostali dve, ale predĺžili sa o 15 minút (jedna prestávka 45 minút). Počas veľkej prestávky pôjdu študenti do jedálne v 15 minútových intervaloch podľa rozpisu, s ktorým ich oboznámia triedni učitelia.

      Do 20.9. 2020 sa telesná a športová výchova bude realizovať mimo športovej haly.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom.

      Ak má žiak alebo zamestnanec možné príznaky COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu a podobne) nemôže vstúpiť do priestorov školy.

      Ak sa vyššie uvedené príznaky objavia u osoby v priebehu dňa, bezodkladne si nasadí rúško, presunie sa do izolačnej miestnosti a  kontaktuje sa jeho zákonný zástupca, ktorý si neplnoletého žiaka bezodkladne vyzdvihne. 

       

      Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

      Vopred Vám ďakujeme!

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • V sekcii ŽIACI a RODIČIA / STRAVOVANIE/ 1. Základné informácie a 2. Podmienky stravovania sme aktualizovali informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2020/21. Vedúca školskej jedálne zároveň upozorňuje rodičov, aby nezabudli zrealizovať trvalé príkazy na stravu k 20.8.2020 s platnosťou do 20.5.2021 (maturanti do 20.4.2020). Rodičom prvákov a prímanov odišli maily s variabilnými symbolmi. V prípade, že ste mail nedostali, skontrolujte si spam. Na prípadné otázky odpovie vedúca škol. jedálne od 17.8.2020.

    • Vrátnica
     • Vrátnica

     • Počas letných prázdnin bude vrátnica za účelom vydávania potvrdení a preukazov ISIC otvorená od 24.8.2020 - 31.8.2020 v čase od 7.30h. - 12.30h. Potvrdenia sa vydávajú na sekretariáte školy. Ak potrebujete čokoľvek vybaviť mimo uvedeného času, píšte na mail sekretariat@gamtt.sk.

    • Oznam - školský internát
     • Oznam - školský internát

     • Informácie pre rodičov/zákonných zástupcov žiačok ubytovaných v Školskom internáte pri Gymnáziu Angely Merici počas školského roka 2020/2021 nájdete TU.

    • ISIC
     • ISIC

     • Študenti, ktorí si najneskôr 26.6.2020 objednali známku ISIC, si ju môžu prísť vyzdvihnúť vo štvrtok 2.7.2020 alebo v piatok 3.7.2020 v čase od 8.00 do 11.00 hod. na sekretariáte. 

    • Slová na rozlúčku
     • Slová na rozlúčku

     • Dňa 17.6.2020 sme sa rozlúčili s naším kolegom a priateľom RNDr. Karolom Rafayom, PhD., ktorý nás dňa 15.6.2020 navždy opustil. Budeš nám veľmi chýbať. Nikdy na Teba nezabudneme a posielame Ti tieto slova_na_rozlucku.pdf

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 9.6.2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Geografickej olympiády dištančnou formou. V kategórii E nás reprezentoval Ján Jurík z T.A, ktorý sa stal úspešným riešiteľom. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 4. 6. 2020 sa konalo krajské kolo Chemickej olympiády, kategória C. 1. miesto získal náš študent Ján Chromík z I.A a krásne 6. miesto Zuzana Reiffersová z Q.A. Obaja boli úspešní riešitelia. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Biologická olympiáda - celoslovenské kolo
     • Biologická olympiáda - celoslovenské kolo

     • Naša študentka Timea Ručková zo IV.A  získala v celoslovenskom kole Biologickej olympiády (kategória A) v projektovej časti krásne 6. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Ivana Radosová zo Sx.A získala v kategórii B, v projektovej časti na celom Slovensku 9. miesto a tiež je úspešnou riešiteľkou. Obom študentkám ďakujeme za reprezentáciu školy. 

    • Výsledky prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium 2020/21
     • Výsledky prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium 2020/21

     • Výsledky prijímacieho konania nájdete tu: výsledky

      Uprednostňujeme komunikáciu prostredníctvom Edupage so všetkými uchádzačmi, aj tí, ktorí nepodávali prihlášku cez Edupage.

      Prijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o prijatí prostredníctvom Edupage. Svoje záväzné rozhodnutie o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium nám pošlite cez Edupage, v čo najkratšom čase, najneskôr však do 4.6.2020. Tí, ktorí ste prijatí na obidve školy, prosím obratom pošlite svoje rozhodnutie, aby sme na uvoľnené miesta mohli osloviť ďalších uchádzačov. Ak nepoužívate Edupage konto, rozhodnutie pošleme mailom. Následne nám pošlite mailom na sekretariat@gamtt.sk podpísané a zoskenované tlačivo záväzného rozhodnutia o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium (tlačivo: zavazne_rozhodnutie). Uchádzač sa rozhoduje len pre jednu školu, nemôže byť zapísaný na dvoch školách a jeho rozhodnutie je záväzné..

      Neprijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o neprijatí prostredníctvom Edupage. Do 4.6.2020 môžu podať odvolanie prostredníctvom Edupage alebo mailom na  sekretariat@gamtt.sk. Ak nepoužívate Edupage konto, rozhodnutie o neprijatí, vám doručíme mailom.

      V prípade, že nám prijatí uchádzači oznámia, že nemajú záujem o štúdium na našej škole, budeme posúvať poradie prijatých uchádzačov a postupne oslovovať neprijatých uchádzačov, ktorí si podali odvolanie. Prosíme vás o trpezlivosť, nakoľko žiaci prijatí na základe tohto poradia sa budú môcť rozhodnúť do 4. júna. Stav môžete sledovať vo výsledkovej tabuľke, ktorú denne aktualizujeme.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • V okresnom kole chemickej olympiády v kategórii D získala Katarína Ružičková z K.A  5. miesto a Sophia Ihringová tiež z K.A získala 9. miesto. Obe sa stali sa úspešnými riešiteľkami.

      V kategórii B získala Ivana Radosová 12. miesto. Lívia Plachetková získala 5. miesto a stala sa aj úspešnou riešiteľkou. Srdečne im blahoželáme!

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •