• Výsledky prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium 2020/21
     • Výsledky prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium 2020/21

     • Výsledky prijímacieho konania nájdete tu: výsledky

      Uprednostňujeme komunikáciu prostredníctvom Edupage so všetkými uchádzačmi, aj tí, ktorí nepodávali prihlášku cez Edupage.

      Prijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o prijatí prostredníctvom Edupage. Svoje záväzné rozhodnutie o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium nám pošlite cez Edupage, v čo najkratšom čase, najneskôr však do 4.6.2020. Tí, ktorí ste prijatí na obidve školy, prosím obratom pošlite svoje rozhodnutie, aby sme na uvoľnené miesta mohli osloviť ďalších uchádzačov. Ak nepoužívate Edupage konto, rozhodnutie pošleme mailom. Následne nám pošlite mailom na sekretariat@gamtt.sk podpísané a zoskenované tlačivo záväzného rozhodnutia o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium (tlačivo: zavazne_rozhodnutie). Uchádzač sa rozhoduje len pre jednu školu, nemôže byť zapísaný na dvoch školách a jeho rozhodnutie je záväzné..

      Neprijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o neprijatí prostredníctvom Edupage. Do 4.6.2020 môžu podať odvolanie prostredníctvom Edupage alebo mailom na  sekretariat@gamtt.sk. Ak nepoužívate Edupage konto, rozhodnutie o neprijatí, vám doručíme mailom.

      V prípade, že nám prijatí uchádzači oznámia, že nemajú záujem o štúdium na našej škole, budeme posúvať poradie prijatých uchádzačov a postupne oslovovať neprijatých uchádzačov, ktorí si podali odvolanie. Prosíme vás o trpezlivosť, nakoľko žiaci prijatí na základe tohto poradia sa budú môcť rozhodnúť do 4. júna. Stav môžete sledovať vo výsledkovej tabuľke, ktorú denne aktualizujeme.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • V okresnom kole chemickej olympiády v kategórii D získala Katarína Ružičková z K.A  5. miesto a Sophia Ihringová tiež z K.A získala 9. miesto. Obe sa stali sa úspešnými riešiteľkami.

      V kategórii B získala Ivana Radosová 12. miesto. Lívia Plachetková získala 5. miesto a stala sa aj úspešnou riešiteľkou. Srdečne im blahoželáme!

    • Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti - postup do celoslovenského finále!
     • Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti - postup do celoslovenského finále!

     • Tento školský rok sa konal prvý ročník celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti.  Do prvého kola súťaže sa zapojilo viac ako 1900  študentov a do druhého kola ich postúpilo len 25. Marek Geleta (Sexta A) sa po druhom (podľa odborníkov náročnom) kole umiestnil na vynikajúcom druhom mieste a stal finalistom celoslovenského tretieho kola. Marekovi ďakujeme za reprezentáciu školy a vo finálovom kole mu prajeme veľa úspechov! 

       Odbornými garantmi súťaže sú Pracovná skupina kybernetickej bezpečnosti AFCEA, partneri zo súkromného sektora a ďalší partneri, najmä vysoké školy SR a profesijné a neziskové organizácie. 
      Súťaž je určená študentom vo veku od 16 do 20 rokov, na type navštevovanej školy nezáleží a jej cieľom bolo overiť znalosti súvisiace s oblasťou kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Tretie finálové kolo sa z dôvodu rizika šírenia nákazy coronavíruom uskutoční na konci letných prázdnin. Viac info na http://kybersutaz.sk/

       

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10.2.2020 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategória C. Simona Bučková z K.A  obsadila 5.miesto a Jakub Chorvatovič zo S.A 8.miesto. Obaja boli úspešnými riešiteľmi. Ďakujeme im za reprezentáciu školy.

    • SOČ
     • SOČ

     • V stredoškolskej odbornej činnosti nás v odbore zdravotníctva reprezentovali na krajskom kole Timea Ručková zo IV. A  (Kardiologické problémy detí) a Ivana Radosová zo Sx.A (Faktory ovplyvňujúce  vznik icteru neonatorum). Obe získali 4.miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Prianie
     • Prianie

     • Zamestananci Gymnázia Angely Merici prajú našim študentom, ich rodičom a všetkým priateľom našej školy požehnané, pokojom, radosťou a nádejou naplnené veľkonočné sviatky.  

    • Oznam
     • Oznam

     • Vedúca školskej jedálne odporúča rodičom, aby si zastavili trvalé príkazy na stravovanie, v prípade, že si dokážu uvedenú službu vykonať z domu. Vzniknuté preplatky, (t.j. výšku konta) si rodičia môžu skontrolovať na portáli www.strava.cz.  Preplatky na stravnom budú vyplatené štandardným spôsobom začiatkom mesiaca júl.

    • Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba
     • Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

     • Združenie katolíckych škôl Slovenska pozýva na spoločné prežívanie duchovného programu pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

      Pondelok 6.4.

      10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

      Utorok 7.4.

      10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

      Streda 8.4.

      10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

      Prenos na: https://zkss.sk/

    • Oznam - internát
     • Oznam - internát

     • Školský internát pri GAM je z dôvodu pandémie zatvorený. Preto žiadame všetky ubytované dievčatá, aby si prišli prevziať všetky osobné aj školské veci najlepšie do 8.4.2020 (najneskôr do konca apríla 2020) v pracovné dni v čase od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00. Nič neberieme do úschovy. Termín prevzatia vecí si dohodnite telefonicky na čísle: 0904 006 464. Ďakujeme.

    • Umelecká súťaž
     • Umelecká súťaž

     •  Ešte pred prerušením vyučovania prebehla na našej škole súťaž v reprodukcii umeleckých diel. Výsledky ako aj víťazné obrazy nájdete  TU.

    • Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 zo dňa 12.3.2020
     • Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 zo dňa 12.3.2020

     • Usmernením ministerky školstva sa prerušuje vyučovanie na všetkých školách a školských zariadeniach od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 vrátane. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 31 .3. 2020 do 3. 4. 2020. Zároveň sa mení termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na 8. 6. 2020 - 12. 6. 2020 (pre našu školu). Termín T9 pre kvartánov zostáva nezmenený 1.4.2020. Taktiež sa nemenia termíny prijímacích skúšok na našej škole 11. 5. 2020 a 14. 5. 2020. Bližšie informácie nájdete v súbore: usmernenie_ministerky_skolstva.pdf​​​​​​​​​​​​​​

    • Prerušenie vyučovania
     • Prerušenie vyučovania

     • Rímska únia Rádu sv. Uršule ako zriaďovateľ Gymnázia Angely Merici v Trnave rozhodol o prerušení vyučovania v dňoch 10.3.-15.3.2020. Dôvodom rozhodnutia je prevencia pred šírením koronavírusu COVID 19. Aktuálne informácie budeme zverejňovať na stránke školy a cez Edupage.

    • IQ olympiáda - pre P.A až K.A
     • IQ olympiáda - pre P.A až K.A

     • Začiatkom apríla sa uskutoční 10. ročník súťaže IQ olympiáda pre nadané deti. Keďže do našej školy chodia šikovní žiaci, mali by sa zapojiť všetci. Je potrebné sa zaregistrovať do konca marca 2020. Presný postup nájdete na stránke https://www.iqolympiada.sk/ . Pri registrácii je potrebný súhlas rodiča. Tešíme sa na vašu účasť!

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Na obvodnom kole Hollého pamätník dosiahli pekný úspech naši žiaci Šimon Gálik (príma A - 1. miesto v II. kategórii prózy) a Soňa Babirátová (kvarta A - 1. miesto v III. kategórii poézie). Obaja postupujú do okresného kola. Blahoželáme!

    • Prijímacie skúšky
     • Prijímacie skúšky

     • V sekcii Záujem o štúdium sme zverejnili kritériá na prijatie uchádzačov o štúdium na našej škole do štvorročnej aj osemročnej formy štúdia. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •